Bs De Zonnehof

Pastoor de Fauwestraat 11 6091 NS Leveroy

Schoolfoto van Bs De Zonnehof

In het kort

Toelichting van de school

Stichting MeerderWeert

Voor meer informatie per onderwerp verwijzen wij u naar onze website: www.meerderweert.nl onder het kopje ouders/schoolgids

Inrichting Stichting MeerderWeert

Basisschool de Zonnehof valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting MeerderWeert. De organisatorische inrichting van MeerderWeert (algemene informatie, bestuursfilosofie, raad van bestuur, raad van toezicht, administratie Amenso en GMR) kunt u terugvinden op de website van MeerderWeert onder het kopje 'MeerderWeert' en het kopje ouders/schoolgids/inrichting.

Beleidsdocumenten en verantwoording

Op onze website onder het kopje MeerderWeert treft u de belangrijkste beleidsdocumenten: het koersplan, het jaarverslag en de jaarrekening.

Speerpunten voor MeerderWeert

Ons koersplan 2019-2023, met als kernthema: ‘voor de vormgevers van onze samenleving’ is gebaseerd op 3 pijlers:· 1 toekomstgericht ontwikkelen· 2 samen leren, samen leven· 3 eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen.

Het koersplan treft u aan op de website van MeerderWeert, kopje: ouders/schoolgids/beleidsdocumenten.

Integraal KindCentrum (IKC)

MeerderWeert stimuleert alle scholen binnen de stichting zich te ontwikkelen tot een integraal kindcentrum. Bij een aantal scholen wordt dit al concreet in uitvoering gebracht. Het bijzondere aan een IKC is de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen die allen de ontwikkeling van het kind als centraal uitgangspunt hebben. Voor meer informatie over een IKC kunt u terecht op de website van MeerderWeert, kopje ouders/schoolgids/IKC.

Algemene zaken

Op de website onder het kopje ouders/schoolgids/algemene zaken treft u informatie aan over: leerplicht, verlofregeling, schorsing en verwijdering, verzekeringen, gedragscode, AVG privacybeleid, klachtenregeling, onderwijsinspectie, sponsoring, ouderbijdragen en kunst&cultuur op school.

Basisschool de Zonnehof

Welkom op het PO venster van basisschool de Zonnehof. De Zonnehof is een basisschool voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in Leveroy. Met behulp van dit schoolvenster brengen we in beeld wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden en maken we opbrengsten openbaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf. Wilt u meer weten over onze school, bezoek onze website www.zonnehof.nl. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? U bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met ons. Dit kan via het mail adres i.schroeten@meerderweert.nl of telefonisch 0495-654030.

Met vriendelijke groet, 

Inoka Schroeten

Directeur BS De Tweesprong Nederweert-Eind

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Betrokken
  • Doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school wordt bezocht door ongeveer 80 leerlingen. Natuurlijk varieert dat jaarlijks.
We werken in alle groepen met combinatiegroepen. Verdeeld over 4 lokalen binnen het gebouw. Tevens wordt de centrale hal gebruikt om kinderen te laten werken. De groepsgrootte proberen we steeds zo verantwoord mogelijk te houden. Elk jaar wordt opnieuw besproken hoe we de groepen het beste kunnen samenstellen. Pedagogisch en didactisch maken we als team een weloverwogen verdeling. In het dorp vindt nieuwbouw plaats, wat zorgt voor een lichte toename in het aantal aanmeldingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken vanaf schooljaar 2022-2023 met een vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur op school aanwezig zijn. Zij blijven tussen de middag op school. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ze brengen een eigen lunch mee die in de groep wordt genuttigd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een belangrijk uitgangspunt voor onze school is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op onze school.De voorwaarden scheppen om op jezelf en de ander te kunnen vertrouwen is een uitgangspunt dat op onze school onontbeerlijk is.Er is sprake van gelijkwaardigheid waarbij we denken in kansen en geloven in de ‘kracht’ van alle betrokkenen. Goede relaties tussen leerkracht en kind en tussen kinderen onderling zijn een belangrijke voorwaarde om een goed pedagogisch klimaat tot stand te brengen.Samenwerken om de mogelijkheden van het kind te ontdekken en te ontplooien. Het stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is hierbij van groot belang. Goed onderwijs in een omgeving waarin ieder zichzelf kan en mag zijn, met wederzijdse acceptatie, vertrouwen in elkaar en respect voor elkaar. Hierdoor groeit plezier in leren en is groei en ontwikkeling gewaarborgd.Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden bevordert dit de autonomie van het kind. Op onze school mag je zijn wie je bent.      

Terug naar boven