Bs De Zonnehof

Pastoor de Fauwestraat 11 6091 NS Leveroy

Schoolfoto van Bs De Zonnehof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 neemt de Route 8 eindtoets af. Deze toets speelt een rol bij het bepalen van welk soort onderwijs het kind kan volgen na de basisschool. Naast deze toets is het schooladvies van groot belang. Niet alleen de leerresultaten, maar zeker ook de werkhouding, motivatie, inzet e.d. worden meegenomen in het advies voor het vervolgonderwijs. De ouders beslissen uiteindelijk over aanmelding. De school voor VO beslist zelf over plaatsing en toelating.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsen en door dagelijkse observaties in de groep, worden de leerresultaten van ieder kind het hele jaar gevolgd. Voor kinderen in groep 1 en 2 gebeurt dit aan de hand van het observatiesysteem Mijn Kleutergroep, waar alle aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind in worden vastgelegd. Voor kinderen vanaf groep 3 hanteren we op onze school het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem (CitoLOVS). Naast de beoordeling en de inschatting van de leerkracht geeft dit systeem aanvullende gegevens over het kind. Het kind wordt aan de hand van zijn resultaten ingedeeld in een van de vijf niveaus en objectief vergeleken met andere kinderen in Nederland. Per kind kunnen we in kaart brengen hoe de ontwikkeling verloopt. Daarnaast houdt de school de vorderingen van de leerlingen bij op groeps- en schoolniveau. De gegevens worden bewaard in de digitale leerlingendossiers. Deze zijn een aantal keren per jaar de leidraad voor groepsbesprekingen op teamniveau en individueel met de leerkracht. Daarnaast zijn er nog leerlingbesprekingen en consultaties.

In groep 3 t/m groep 8 krijgt ieder kind twee maal per jaar een rapportfolio. Halverwege en einde schooljaar krijgen de kinderen dit rapportfolio mee naar huis. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal worden onderzocht op welke wijze het rapport in de toekomst wordt vormgegeven. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen jaarlijks een rapport, dit wordt aan het einde van het schooljaar meegegeven. Het betreft een rapport met foto's van en een kort woordje over het kind. De resultaten van deze rapporten worden altijd individueel besproken tijdens de oudergesprekken. Vanaf groep 3 zijn de kinderen zelf ook aanwezig bij deze gesprekken.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen volgen, werken wij met het leerlingvolgsysteem Viseon voor groep 3 t/m 8. Eénmaal per jaar maakt de school voor elk kind een rapportage met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf deze lijst in, deze resultaten worden met de leerlingen besproken, zodat er meer duidelijkheid komt over de aangegeven aandachtspunten. De uitkomsten van deze observatielijsten worden besproken tijdens de oudergesprekken. Een leerlingvolgsysteem is voor kind en school erg belangrijk. De school houdt zich hiermee ook een spiegel voor. Verloopt het onderwijs goed? Wat moet worden bijgesteld?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 wordt al gewerkt aan de voorbereiding op het VO. Resultaten van de leerlingen worden meegenomen in een voorlopig advies voor de leerling. Het voorlopig advies wordt tijdens het laatste oudergesprek, dat in juni plaatsvindt, gegeven.

In september vindt in groep 8 de infoavond plaats waarin de algemene gang van zaken rond de eindtoets en het advies wordt doorgesproken en uitgelegd. Tevens kunt u zich laten informeren door het bijwonen van de informatieavond die voor leerlingen en ouders van groep 8 wordt georganiseerd op de scholen voor VO of door het bijwonen van de open dagen aldaar.   

Het schooladvies wordt vooral gebaseerd op de kennis en de ervaring die de school heeft opgedaan tijdens de jaren dat uw kind op onze school zit. In het schooladvies wordt met name ook werkhouding, instelling, interesse en (studie)motivatie van uw kind meegenomen. De ervaring leert dat het schooladvies en de schoolkeuze van ouders/leerlingen veelal in overeenstemming zijn.

Als u samen met uw kind een schoolkeuze gemaakt heeft, moet uw kind in maart worden aangemeld bij een school voor VO. De leerkracht van groep 8 vult voor alle leerlingen een onderwijskundig rapport (OKR) in. U krijgt dit bij het adviesgesprek ter inzage mee. De scholen voor VO beslissen over de toelating en plaatsing. Vervolgens vindt er door de leerkracht van groep 8 een mondelinge overdracht plaats van elke leerling.   

Ouders van leerlingen die op het VO (waarschijnlijk) meer zorg nodig hebben, worden door de leerkracht eind groep 7, begin groep 8 benaderd. Leerlingen die in aanmerking komen voor de leerrouteondersteuning (LRO) worden daarvoor aangemeld. Vervolgens vindt er een onderzoek plaats. De resultaten van dit onderzoek worden met de ouders besproken. Dan wordt gekeken welk onderwijs het beste past bij die leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school benaderen we leerlingen met respect en vanuit een positieve grondhouding.  Ook leren we kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. Kinderen krijgen op onze scholen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Met plezier naar school komen is volgens ons een voorwaarde om optimaal te kunnen presteren. De school is een plaats waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en op een positieve manier hun sociaal-emotionele vaardigheden kunnen oefenen en uitbouwen. We laten kinderen veel samenwerken, want we zijn ervan overtuigd dat kinderen samen beter leren dan alleen.

De normen en waarden die wij belangrijk vinden, zijn samen te vatten in vier regels:         

  • Iedereen voelt zich veilig in de groep        
  • We respecteren elkaar
  • We communiceren positief met elkaar
  • We werken samen en helpen elkaar

Deze regels zijn in alle klassen zichtbaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Respect
  • Veilig en positief

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven