De Lispeltuut

Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad

  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut

In het kort

Toelichting van de school

De Lispeltuut is een katholieke jenaplanschool, waar kinderen veel leren: de ‘gewone’ schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, w.o. enz.expressie en creativiteit (tijdens gym, spel, drama, muziek, knutselen, maar ook tijdens het reguliere werk)actief mee denken, zodat eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid meer worden ontwikkeldICT-vaardigheden m.b.v. moderne middelen (GAFE, Chromebooks), onderzoeken, informatie verwerking en presentatie.samen spelen en samen vieren; communicatie en samenwerkenrespect en aandacht voor een ieder, met reflectie op eigen handelen (spiegel)Kinderen zijn verschillend en kunnen daardoor veel van elkaar leren. Dat is de reden dat wij in stamgroepen werken met kinderen van verschillende leeftijden. Doordat de rol van elk kind (jongste-middelste-oudste) jaarlijks verandert, hebben kinderen meer kans zich evenwichtig te ontwikkelen.Wij doen er alles aan om met ons ervaren team kinderen te begeleiden en voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We vormen een veilige en fijne leefgemeenschap voor leerlingen, leerkrachten en ouders.Wij organiseren vaak bij ons onderwijs passende activiteiten zoals excursies, sportactiviteiten, creatieve momenten, groepsvormende activiteiten en vieringen.Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over De Lispeltuut. U kunt hiervoor onze website uitgebreid bestuderen, maar wij geven u ook graag persoonlijke informatie, bijvoorbeeld tijdens een rondleiding door ons gezellige gebouw.Tot ziens op De Lispeltuut!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Lispeltuut. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Alle meetbare resultaten geven u, naar onze mening, beperkt echte informatie over onze school. Onderwijs is veel meer dan rekenen en taal. We adviseren dan ook iedere belangstellende ouder om een kennismakingsgesprek af te spreken. Als er plaats is (zie ons aannamebeleid) leiden we u rond langs alle groepen in de school en vertellen u uitgebreid over hoe wij het onderwijs vorm geven.

NB onze denominatie 'rooms-katholiek' is eerder een historisch ontstaan gegeven dan een kenmerk van onze school. Zie hiervoor identiteit op onze eigen website. Juist ook hierover vertellen we graag meer tijdens een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • jenaplan
  • pedagogisch, aandacht en zorg
  • ouderparticipatie
  • ontwikkelen in breedste zin
  • positieve kijk naar kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lispeltuut is gestart op 1 februari 2002. Er was vanaf het begin een explosieve groei. Over de schoolgrootte is intensief gediscussieerd door ouders en team. We kwamen tot een gewenste schoolgrootte; sinds 2006 hebben we grenzen aan de groei bepaald en heeft De Lispeltuut een stabiel aantal leerlingen. De extra middelen voor werkdrukvermindering, vanaf 1-8-2018, hebben we o.a. ingezet voor de start van een 4e kleutergroep. Lees meer op de website bij aanmelding-lispeltuut en groepen 2020-2021.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

GO verzorgt buiten- en voorschoolse opvang in MFA de Borg. Ouders hebben een vrije keus om BSO te regelen bij andere aanbieders (Kinderworld, Happy Faces, SFK, Blink,  …).

Zie BSO op de website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om heel goed te letten op sociale veiligheid. Een woud aan protocollen gaat daar niet aan helpen.  Slaat de overheid door? Het beleid van de overheid lijkt vaak reactief. Er gebeurt iets in de samenleving en dat moeten 'wij' (de maatschappij --> de school) voortaan voorkomen. Natuurlijk neemt dat niet weg dat wij (De Lispeltuut) heel zorgvuldig moeten kijken naar de veiligheid van kinderen in onze school. Maar het moet wel praktisch en pragmatisch zijn.

Sociale Veiligheid

Omdat we hoofdzakelijk informeren via onze website, zullen we de schoolgids niet meer aanpassen. We maken vanuit Vensters PO een schoolgids met basisinformatie, waarin vooral wordt verwezen naar de website.Wij kiezen ervoor om geen landelijk erkend programma pestprogramma in te zetten omdat wij niet geloven dat dat zin heeft. (Ook onderzoek toont aan dat het effect nihil of zeer klein is). Naar onze mening werkt het alleen als je dag in dag uit, altijd, voortdurend alert bent en pro-actief werkt aan een fijn pedagogisch klimaat. Hier vindt u onze informatie rondom sociale veiligheid. In dit kader zijn ook de webpagina's organisatie, gidsen en plannen,  identiteit,  persoonsgegevens en foto's van belang (waar schoolveiligheidsplan, anti-pestprotocol,  meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, protocol e-mail, internet en social-media, protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, school- en klassenregels, risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E.. allemaal aan bod komen; wij ons niet laten opvreten door paarse krokodillen).

NB Omdat we hoofdzakelijk informeren via onze website, zullen we de schoolgids niet meer aanpassen. We maken vanuit Vensters PO een schoolgids met basisinformatie, waarin vooral wordt verwezen naar de website.

Terug naar boven