De Lispeltuut

Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad

 • Schoolfoto van De Lispeltuut
 • Schoolfoto van De Lispeltuut
 • Schoolfoto van De Lispeltuut
 • Schoolfoto van De Lispeltuut
 • Schoolfoto van De Lispeltuut

In het kort

Toelichting van de school

De Lispeltuut is een katholieke jenaplanschool, waar kinderen veel leren: de ‘gewone’ schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, w.o. enz.expressie en creativiteit (tijdens gym, spel, drama, muziek, knutselen, maar ook tijdens het reguliere werk)actief mee denken, zodat eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid meer worden ontwikkeldICT-vaardigheden m.b.v. moderne middelen (GAFE, Chromebooks), onderzoeken, informatie verwerking en presentatie.samen spelen en samen vieren; communicatie en samenwerkenrespect en aandacht voor een ieder, met reflectie op eigen handelen (spiegel)Kinderen zijn verschillend en kunnen daardoor veel van elkaar leren. Dat is de reden dat wij in stamgroepen werken met kinderen van verschillende leeftijden. Doordat de rol van elk kind (jongste-middelste-oudste) jaarlijks verandert, hebben kinderen meer kans zich evenwichtig te ontwikkelen.Wij doen er alles aan om met ons ervaren team kinderen te begeleiden en voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We vormen een veilige en fijne leefgemeenschap voor leerlingen, leerkrachten en ouders.Wij organiseren vaak bij ons onderwijs passende activiteiten zoals excursies, sportactiviteiten, creatieve momenten, groepsvormende activiteiten en vieringen.Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over De Lispeltuut. U kunt hiervoor onze website uitgebreid bestuderen, maar wij geven u ook graag persoonlijke informatie, bijvoorbeeld tijdens een rondleiding door ons gezellige gebouw.Tot ziens op De Lispeltuut!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Lispeltuut. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Alle meetbare resultaten geven u, naar onze mening, beperkt echte informatie over onze school. Onderwijs is veel meer dan rekenen en taal. We adviseren dan ook iedere belangstellende ouder om een kennismakingsgesprek af te spreken. Als er plaats is (zie ons aannamebeleid) leiden we u rond langs alle groepen in de school en vertellen u uitgebreid over hoe wij het onderwijs vorm geven.

NB onze denominatie 'rooms-katholiek' is eerder een historisch ontstaan gegeven dan een kenmerk van onze school. Zie hiervoor identiteit op onze eigen website. Juist ook hierover vertellen we graag meer tijdens een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • jenaplan
 • pedagogisch, aandacht en zorg
 • ouderparticipatie
 • ontwikkelen in breedste zin
 • positieve kijk naar kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lispeltuut is gestart op 1 februari 2002. Er was vanaf het begin een explosieve groei. Over de schoolgrootte is intensief gediscussieerd door ouders en team. We kwamen tot een gewenste schoolgrootte; sinds 2006 hebben we grenzen aan de groei bepaald en heeft De Lispeltuut een stabiel aantal leerlingen. Lees meer op de website bij aanmelding-lispeltuutonderwijs en onderwijs-leerlingenzorg.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

GO verzorgt buiten- en voorschoolse opvang in MFA de Borg. Ouders hebben een vrije keus om BSO te regelen bij andere aanbieders (Kinderworld, Happy Faces, SFK, Blink,  …).

Zie BSO op de website.

Verlofregeling Lispeltuut: zie bij 'voor ouders' op de website.

SKO-deel - Extra verlof: De gronden waarop tijdelijke vrijstelling van geregeld schoolbezoek (‘extra verlof’) kan worden aangevraagd staan in artikel 11 van de leerplichtwet. De directeur van de school is bevoegd verlof te verlenen indien dit naar zijn oordeel om gewichtige omstandigheden noodzakelijk is.Het is van belang om te weten dat bezoek aan dokter of tandarts als extra verlof dient te worden beschouwd. Houdt u hiermee dus rekening bij de planning van deze bezoeken. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakantie.

 1. Vakantieverlof: Een verzoek om vakantieverlof (art. 11, onder f en art. 13a Leerplichtwet) wordt tijdig bij de directeur van de school ingediend; bij voorkeur 8 weken van tevoren. Het verlof kan door de directeur worden verleend indien:wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (horeca sector, agrarische sector en toeristische sector). Hieronder vallen ook herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie.een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat alleen verlof buiten de officiële schoolvakanties mogelijk is.Hieronder valt niet: afspraken met collega's of vakantieroosters die door werkgevers zijn vastgesteld om werk organisatorische redenen.Vakantieverlof om bovengenoemde reden mag:eenmaal per schooljaar worden verleend;niet langer duren dan 10 schooldagen;niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14, lid 1l, Leerplichtwet) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder moet vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing: 1 dag;
 • bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 of 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • ernstige ziekte ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in overleg met de directeur;overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen;van bloed- ofaanverwanten in de 2e graad: ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e óf 4e graad: 1 dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12l/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders: 1 dag;
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof (denk hierbij aan omstandigheden die buiten de wil van de leerling / de ouder(s) zijn gelegen).

NB: Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 14, lid 3, Leerplichtwet) voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet tijdig (bij voorkeur 8 weken van te voren, via de directeur van de school) bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingediend. Verlof wordt slechts bij zeer bijzondere omstandigheden verleend. Een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er waaruit blijkt dat verlof voor de kinderen noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden, kan hierbij nuttig zijn.Opmerking: De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om heel goed te letten op sociale veiligheid. Een woud aan protocollen gaat daar niet aan helpen.  Slaat de overheid door? Het beleid van de overheid lijkt vaak reactief. Er gebeurt iets in de samenleving en dat moeten 'wij' (de maatschappij --> de school) voortaan voorkomen. Natuurlijk neemt dat niet weg dat wij (De Lispeltuut) heel zorgvuldig moeten kijken naar de veiligheid van kinderen in onze school. Maar het moet wel praktisch en pragmatisch zijn.

Sociale Veiligheid

Omdat we hoofdzakelijk informeren via onze website, zullen we de schoolgids niet meer aanpassen. We maken vanuit Vensters PO een schoolgids met basisinformatie, waarin vooral wordt verwezen naar de website.Wij kiezen ervoor om geen landelijk erkend programma pestprogramma in te zetten omdat wij niet geloven dat dat zin heeft. (Ook onderzoek toont aan dat het effect nihil of zeer klein is). Naar onze mening werkt het alleen als je dag in dag uit, altijd, voortdurend alert bent en pro-actief werkt aan een fijn pedagogisch klimaat. Hier vindt u onze informatie rondom sociale veiligheid. In dit kader zijn ook de webpagina's organisatie, gidsen en plannen,  identiteit,  persoonsgegevens en foto's van belang (waar schoolveiligheidsplan, anti-pestprotocol,  meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, protocol e-mail, internet en social-media, protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, school- en klassenregels, risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E.. allemaal aan bod komen; wij ons niet laten opvreten door paarse krokodillen).

NB Omdat we hoofdzakelijk informeren via onze website, zullen we de schoolgids niet meer aanpassen. We maken vanuit Vensters PO een schoolgids met basisinformatie, waarin vooral wordt verwezen naar de website.

SKO-deel: De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat metpersoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is metinstemming van de GMR vastgesteld. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hunwerkzaamheden.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur. De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taken van de aandachtsfunctionaris zijn op onze school ondergebracht bij naam. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze persoon terecht.

Er is sprake van een schoolverzekering.

AansprakelijkheidSKO heeft een bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering voor al haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan bij schade die is ontstaan door verwijtbaar handelen door de school of iemand die daar werkt. (De verzekeringsmaatschappij beoordeelt of er inderdaad sprake is van verwijtbaar handelen. Daarnaast geldt een eigen risico van € 250,- per schadegeval.)

Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of schoolinventaris dan zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk. Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht om een  WA-verzekering voor de kinderen af te sluiten voor dit soort gevallen.

Ongevallen: SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of overlijden.WEGAS/WEGAMSKO is verzekerd voor schade die ontstaat door en bij bestuurders (personeel en vrijwilligers) tijdens een dienstreis met een eigen auto voor schoolse activiteiten. Voor de overige inzittenden zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door de bestuurder/eigenaar.Tot slot: De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van kinderen.

Terug naar boven