De Lispeltuut

Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad

  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut
  • Schoolfoto van De Lispeltuut

Het team

Toelichting van de school

Mochten deze cijfers aanleiding geven tot vragen, ik help u graag.

mvg Hans Vos - directeur

www.lispeltuut.nl

en: https://www.lispeltuut.nl/onderwijs/personeelsbeleid

en: https://www.lispeltuut.nl/onderwijs/personeelsbeleid/startende-leraar

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uiteraard is de onderwijs CAO leidend. Rechten en plichten voor onze collega's zijn hier goed beschreven. We werken volgens de NJT, zodat er een eerlijke verhouding is tussen WTF en werkdagen. 

Als een leerkracht verlof krijgt of ziek is, regelen we dat zo: personeelsbeleid.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Veel leraren zijn speciaal geschoold en anders ervaren op het gebied van jenaplan. Ook zijn bijna alle leraren gymspecialist. In een enkel geval wordt een ruil gedaan (bevoegd - niet bevoegd). Zie het gymrooster en de schoolkalender.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het is voor ons niet mogelijk om alles in minuutjes uit te drukken. We werken tijdens het blokuur aan allerhande taken. Tijdsbesteding per kind is ook zeer divers. Dus neemt u de tabel met een grote schep zout.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingenzorg - Leren leven met verschillen

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan kun je van elkaar leren - mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. In elke school (dus ook in een Jenaplanschool) komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is onrechtvaardig om die te negeren. Dat gaat ten koste van allen die andere dan gemiddelde mogelijkheden hebben, van zwakkeren die recht hebben op extra hulp en bescherming. Van kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen of van kinderen die meer aankunnen dan hun leeftijdsgenoten. Kinderen leren in een Jenaplanschool op een rechtvaardige en vreedzame manier om te gaan met verschillen. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in onze school. Een gevolg van het formeren van stamgroepen is, dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enz. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op.  De groepsleid(st)er helpt de kinderen bij dit leerproces.De zorg voor de individuele leerling ligt in 1ste instantie bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan voor hulp en begeleiding bij de collega’s, de directeur en in het bijzonder de Interne Begeleidsters (Annemieke Feringa en Dorien Heideman) terecht. Geregeld zijn er leerling-besprekingen in school. Ook is er overleg met een team van deskundigen. Hierin wordt over kinderen gesproken om zo professioneel mogelijk begeleiding en steun te kunnen geven aan zo’n kind. Regelmatig worden kinderen in de school extra begeleid. Ze krijgen dan bijvoorbeeld andere taken in de groep: een andere taaloefening, extra sommen.... Dat gebeurt omdat een kind het erg moeilijk vindt, maar ook omdat een kind het juist erg gemakkelijk vindt.Soms kan de groepsleerkracht in de groep niet voldoende begeleiding geven aan zo'n kind. Dan kan het kind die hulp krijgen van iemand buiten de groep (RT). Op dit moment wordt die hulp buiten de groep gegeven door Dorien en Annemieke. Ook wordt, indien nodig, extra hulp gegeven door een logopediste. Voor deze hulp buiten de groep moeten we de kinderen soms eerst onderzoeken: we laten die kinderen dan wat werk maken om te kunnen bekijken waar de moeilijkheden precies zitten. Dit onderzoek gebeurt door leerkrachten in school.Als we hulp van buiten de school nodig achten zullen we daarvoor altijd uw toestemming vragen. Uw kind wordt dus niet buiten de school of door andere mensen dan teamleden onderzocht, zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven