De Vuurtoren

Middelgronden 17 8223 ZL Lelystad

Schoolfoto van De Vuurtoren

In het kort

Toelichting van de school

Venster biedt inzicht in de resultaten van De Vuurtoren. Gegevens zijn afkomstig van DUO, Inspectie van Onderwijs en school. Waar nodig geven wij toelichting bij cijfers en feiten. Dit biedt u betrouwbare informatie over school(prestaties). Obs de Vuurtoren biedt ruimte voor leren en leerontwikkeling, met aandacht voor werkhouding en ontwikkeling van zelfstandigheid. Wij gaan uit van verschillen, hebben aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en gebruiken moderne lesmethoden. Wij bereiden kinderen voor op de toekomst zodat ze voorbereid zijn om “later” gemotiveerd weloverwogen keuzes te maken t.a.v. vervolgopleidingen. De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd middels een Leerlingvolgsysteem.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen
  • respect
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • doorzettingsvermogen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2021 waren er 223 leerlingen op de Vuurtoren ingeschreven. De afgelopen jaren blijft ons leerling aantal redelijk stabiel/licht stijgend. De school staat goed bekend en men weet ons binnen het kindcentrum goed te vinden. Ons onderwijsaanbod is zo veel mogelijk passend bij het ontwikkelniveau van onze kinderen sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte(n) van onze leerlingen. Er is veel aandacht voor taal, rekenen, gedrag en ouderbetrokkenheid. Nadere informatie is te vinden in onze schoolgids. Deze is te vinden op onze website: http://www.obsdevuurtoren.nl


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Vuurtoren is medebewoner van een Kindcentrum. In dit Kindcentrum is ook GO gehuisvest.

Go zorgt tegen betaling voor voorschoolse-, en naschoolse opvang. Dit is erg prettig voor kinderen. Zij hoeven niet uit het gebouw, zij kennen de medewerkers van GO omdat deze binnen het gebouw de hele dag aanwezig zijn. Ook voor ons als team en ouders is het prettig daar de lijntjes heel kort zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school zijn verschillende documenten en protocollen aanwezig. In het kader van veiligheid valt o.a. te denken aan: Schoolveiligheidsplan. Pestprotocol, Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, protocol e-mail en sociale media, schoolregels, RI&e, protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie.

Terug naar boven