De Vuurtoren

Middelgronden 17 8223 ZL Lelystad

Schoolfoto van De Vuurtoren

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 22 personeelsleden. Het team bestaat uit 1 directeur, 1 locatieleider, 1 Intern Begeleider, 1 administratief medewerker, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 13 groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistenten en 2 leerkrachtondersteuners. Van het team werken 8 personen fulltime en 14 personen parttime. Al deze medewerkers zijn tussen 8 uur en 16:30 uur op werkdagen te bereiken op het algemene telefoonnummer van De Vuurtoren. 0320-221768

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding. Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, kijken wij of er intern iemand beschikbaar is/intern te schuiven. Lukt dit niet dan nemen wij contact op met de vervangingspool om te zorgen dat er altijd een bevoegde leerkracht voor de groep staat. Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio. Er is echter niet altijd een invaller beschikbaar. Soms zal er geen andere oplossing zijn dan de leerlingen over andere groepen te verdelen of ze in noodgevallen naar huis te sturen. Wij beseffen dat deze laatste twee opties niet bijdragen aan de rust en regelmaat binnen de school en u zult begrijpen dat we dit indien mogelijk zullen proberen te voorkomen. Helaas hebben we zoals u weet op dit moment te maken met een enorm tekort aan (inval) leerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op school hebben wij intern collega's opgeleid die de taak van o.a. Internbegeleider, taal/leescoördinator, rekencoördinator, Jonge kind specialist, NT2 specialist, specialist bewegend leren, gedrag specialist, PBS coördinator, kindercoach en VVE coördinator op zich genomen hebben. Alle leerlingen hebben twee keer per week gym van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Na schooltijd is er de mogelijkheid om extra bewegingsonderwijs te volgen.

We maken gebruik van de expertise van externen voor o.a. ondersteuning aan onze cluster 2 leerlingen(spraak/taal ondersteuning), leerlingen die ondersteuning nodig hebben op gebied van motorische- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling en ook de logopediste biedt ondersteuning binnen de school.

Er is gelegenheid om vormingsonderwijs te volgen. Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen na schooltijd deze lessen bezoeken.
Ook is er de mogelijkheid voor leerlingen om na schooltijd deel te nemen aan Plustijd. Taal-, reken- en ICT vaardigheden, presenteren, onderzoeksvragen stellen komen hier aan bod.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Over hoe een schooldag op een basisschool eruitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 de ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moetenleerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Vuurtoren geven wij zo goed als het kan passend onderwijs. Wij geven ondersteuning aan alle leerlingen die dat nodig hebben. Kinderen die dat nodig hebben krijgen aanbod op niveau in de groep of gaan naar de arrangementsgroep. Kinderen die meer aan kunnen werken of groepsdoorbroken of krijgen extra instructie passend bij hun ontwikkeling in de groep. Ook is er de mogelijkheid voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen om één keer per week les te krijgen in de meer- of hoogbegaafden groep. Daarnaast komt er externe begeleiding van Kentalis voor onze Cluster 2 leerlingen. (veelal leerlingen met TOS), een collega die extra ondersteuning verzorgt op gebied van woordenschat aan met name NT2 leerlingen, een begeleidster van De Klimboom die kinderen ondersteunt daar waar het gaat om motoriek. Kinderen die meer nodig hebben op sociaal en emotioneel vlak worden in het pbs team structureel besproken. Voor hen is het mogelijk om extra begeleiding aan te vragen in de vorm van Sterk in de klas. Als laatste vermelden wij nog de inzet van ons OT. (ondersteuningsteam) 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken nauw samen met betrokkenen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden in de school. Onze ambitie is om dit te blijven doen en waar dit kan uit te breiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Vuurtoren maakt deel uit van Kindcentrum Zuiderzee. Zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal als de voor- en naschoolse opvang bevinden zich in hetzelfde gebouw.

Terug naar boven