De Vuurtoren

Middelgronden 17 8223 ZL Lelystad

Schoolfoto van De Vuurtoren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De door DUO aangeleverde resultaten betreffende 2011-2012 en 2012-2013 corresponderen niet met de gegevens die De Vuurtoren heeft behaald bij de eindtoets volgens Cito. In 2011-2012 was de score 526,6 en in 2012-2013 was de score 527,7. Hiermee willen wij aangeven dat de score binnen de inspectiegrenzen valt van scholen met een vergelijkbare populatie.

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij wel deelgenomen aan de Centrale CITO eindtoetstoets. In goed overleg hebben wij besloten de resultaten van dit schooljaar niet te plaatsen. De score was ongewogen hoger dan 535. Het uitstroom profiel van alle leerlingen vindt u terug in onze schoolgids en was volgens verwachting.

De afgelopen jaren hebben onze leerlingen de toetsen gemaakt volgens verwachting. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken. Waar nodig worden er extra interventies gedaan.  

Op De Vuurtoren nemen we in de groepen 1 t/m 8 twee keer per jaar in januari/februari en juni/juli de CITO M en E af. Het gaat dan om toetsen rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen. Zoals bekend wordt in groep 8 de Centrale eindtoets afgenomen. Bij ons op De Vuurtoren is dat de CITO. Twee keer per jaar worden de resultaten met ouders en leerlingen besproken. Zo weten al onze kinderen en hun ouders hoe ze de toetsen hebben gemaakt. Een uitdraai van de vaardigheidsgroei en de gemaakte toets is te vinden in het leerlingportfolio. In de nieuwsbrief vermelden wij de schoolresultaten. Daarnaast verantwoorden wij ons aan het bestuur middels school analyses.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste van onze leerlingen gaan naar een van de scholengemeenschappen in Lelystad. Dit zijn over het algemeen ‘brede’ scholen. Elke scholengemeenschap start met de basisvorming gedurende het eerste schooljaar (behalve de interconfessionele scholengemeenschap Arcus). Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van het vervolgonderwijs gemaakt. Daarom wijkt het advies soms af van de realiteit. Veel van onze leerlingen komen uiteindelijk op een hoger schooltype terecht. Daar zijn wij trots op!

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leerlingen zijn gebaat bij een rustige, veilige en gestructureerde omgeving om tot leren te komen. Daarnaast zullen zij steeds meer verantwoordelijk worden gemaakt voor de sfeer in de groep en hun eigen leerproces. Middels feedbackgesprekken met zowel individuele leerlingen als de groep in zijn geheel proberen wij in te spelen op de behoeften van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september heeft er een telefonisch gesprek plaatsgevonden met de inspectie. Het was een gesprek gericht op de kwaliteit van ons onderwijs. Een mooi en boeiend gesprek over onderwijs. In maart 2017 heeft de inspecteur een kwaliteitsonderzoek gehouden op de Vuurtoren. De inspecteur was van oordeel dat wij op een goede en verantwoorde manier met ons onderwijs bezig zijn.

De hoofdconclusie uit het onderzoek is dat De Vuurtoren een goede school is. De manier waarop de leraren eraan werken om zo goed mogelijk onderwijs te geven, is op verschillende manieren zichtbaar. De leraren hebben, samen met de intern begeleider en de directeur, een goede systematiek om te weten hoe de leerlingen leren en wat het resultaat daarvan is. In de klassen is het lesgeven van voldoende kwaliteit, er is een goed pedagogisch klimaat. De leraren en de leerlingen gaan respectvol om met elkaar, de onderlinge afspraken (gedragsverwachtingen) zijn bekend en worden zo goed mogelijk nageleefd. De school werkt op een goede manier met veel verschillende organisaties in de gemeente en in de wijk samen om de leerlingen optimaal te laten leren. Het is ook duidelijk welke doelen de school heeft met haar leerlingen en wat zij doet om die te bereiken. De leraren werken eensgezind en met overtuiging aan deze doelen, waarbij zij ook weten welke verbeterpunten zij zelf nog hebben in het onderwijs.

Terug naar boven