De Vuurtoren

Middelgronden 17 8223 ZL Lelystad

Schoolfoto van De Vuurtoren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren en ook het schooljaar 2022-2023 hebben onze leerlingen de Centrale eindtoets gemaakt volgens verwachting en zijn zij volgens verwachting en naar volle tevredenheid ook uitgestroomd naar het Voortgezet Onderwijs. Het uitstroom profiel van alle leerlingen vindt u terug in onze wat uitgebreidere schoolgids die beschikbaar is op aanvraag. De resultaten zijn besproken met ouders en kinderen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Aan de hand van deze resultaten stellen leerkrachten doelen voor de leerlingen bij, of zorgen ze voor extra verdieping en verrijking of juist extra ondersteuning. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol. De opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken, waar nodig worden extra interventies gedaan en het handelen in de groep aangepast. Twee keer per jaar worden de resultaten van CITO met ouders en leerlingen besproken. Zo weten al onze kinderen en hun ouders hoe ze de toetsen hebben gemaakt. Een uitdraai van de vaardigheidsgroei en de gemaakte toets is te vinden in het leerlingportfolio. In de nieuwsbrief vermelden wij de schoolresultaten. Daarnaast verantwoorden wij ons aan het bestuur middels school analyses.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste van onze leerlingen gaan wanneer zij onze school verlaten om de overstap te maken naar het VO naar het Porteum of Aeres in Lelystad. Soms verlaten onze kinderen onze school om de overstap te maken naar het praktijk onderwijs. Vooraf aan die overstap vindt er in de maand oktober een voorlopig advies gesprek plaats met ouders en leerling. Dit advies is gebaseerd op toetsresultaten, ondersteuningsbehoeften, gedrag en werkhouding. In februari maken de leerlingen de Doorstroomtoets. Ook deze resultaten worden meegenomen waardoor wij kunnen komen tot een definitief advies. Ook dit wordt besproken met ouders en leerling. 

In het jaar is er een centraal moment waarop ouders hun zoon/dochter moeten inschrijven in het Voortgezet Onderwijs. School brengt ouders op de hoogte van dit moment en wat er van ouders wordt verwacht op dat moment.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leerlingen zijn gebaat bij een rustige, veilige en gestructureerde omgeving om tot leren te komen. Daarnaast zullen zij steeds meer verantwoordelijk worden gemaakt voor de sfeer in de groep en hun eigen leerproces. Middels feedbackgesprekken met zowel individuele leerlingen als de groep in zijn geheel proberen wij in te spelen op de behoeften van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2023 heeft de school meegedaan aan een themaonderzoek zorg en ondersteuning. De inspectie was tevreden over hoe wij de zorg hebben neer gezet. In september 2021 heeft er een telefonisch gesprek plaatsgevonden met de inspectie. Het was een gesprek gericht op de kwaliteit van ons onderwijs. Een mooi en boeiend gesprek over onderwijs. In maart 2017 heeft de inspecteur een kwaliteitsonderzoek gehouden op de Vuurtoren. De inspecteur was van oordeel dat wij op een goede en verantwoorde manier met ons onderwijs bezig zijn.

De hoofdconclusie uit het onderzoek is dat De Vuurtoren een goede school is. De manier waarop de leraren eraan werken om zo goed mogelijk onderwijs te geven, is op verschillende manieren zichtbaar. De leraren hebben, samen met de intern begeleider en de directeur, een goede systematiek om te weten hoe de leerlingen leren en wat het resultaat daarvan is. In de klassen is het lesgeven van voldoende kwaliteit, er is een goed pedagogisch klimaat. De leraren en de leerlingen gaan respectvol om met elkaar, de onderlinge afspraken (gedragsverwachtingen) zijn bekend en worden zo goed mogelijk nageleefd. De school werkt op een goede manier met veel verschillende organisaties in de gemeente en in de wijk samen om de leerlingen optimaal te laten leren. Het is ook duidelijk welke doelen de school heeft met haar leerlingen en wat zij doet om die te bereiken. De leraren werken eensgezind en met overtuiging aan deze doelen, waarbij zij ook weten welke verbeterpunten zij zelf nog hebben in het onderwijs.

Terug naar boven