De Brink

Griend 25 18 8225 SC Lelystad

  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Obs De Brink

Dank voor uw interesse in onze school. Voor u ligt de schoolgids van OBS De Brink. De gids informeert u over onze ambities, de inrichting van het onderwijs en over een aantal praktische zaken van de school. Ook vindt u er informatie over de manier waarop de kinderen leren en zich ontwikkelen op Obs De Brink. Hiernaast leest u welke vakken en methodes er gebruikt worden en hoe de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en geregistreerd.

Met deze gids willen wij een bijdrage leveren aan de dialoog tussen ouders en de school. Samen bouwen we aan een school waar kinderen, ouders en personeelsleden zich veilig en prettig voelen. De schoolgids staat op de website van de school http://www.obsdebrink.nl. Naast deze schoolgids vindt u op de website informatie over de groepen van uw kind, foto’s, schooltijden en de kalender.

Als u na het lezen nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Wij kijken uit naar een mooi school schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Directeur Chequita Kramer-Winter

brink@stichtingschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Warm pedagogisch klimaat (GDO)
  • Samenwerkende leerkrachten.
  • Leerlingen worden wie zij zijn
  • Persoonlijke benadering.
  • Verschillen maken ons krachtig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

" Iedereen anders en toch samen" 

Onder deze titel werkt Obs De Brink nauw samen met als doel de huidige onderwijskwaliteit te behouden en te versterken. Door onze krachten te bundelen scheppen we voor al onze kinderen de kansen om dat onderwijs te krijgen wat bij hen past. Dit schooljaar werkt het teams van De Brink in Ondersteuningsteams aan de realisatie van doelen om de kwaliteit van het onderwijs te verstevigen. 

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst.  In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen.

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school. Het maximale aantal leerlingen in een groep is 28 leerlingen. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld gerelateerd aan ondersteuningsbehoefte van leerlingen, kunnen wij hiervan afwijken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Onderliggende protocollen zijn te vinden op onze schoolwebsite.

Terug naar boven