De Brink

Griend 2518 8225 SC Lelystad

  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink
  • Schoolfoto van De Brink

Het team

Toelichting van de school

Van het personeel van Stichting SchOOL wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding. Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, nemen wij contact op met de vervangingspool. Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Over hoe een schooldag op een basisschool er uitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 wel de ruimte gekregen om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.

HVO/GVO: Humanistisch en Godsdienstig vormingsonderwijs. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan kinderen. Het gaat erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school, ook de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Hierbij is het belangrijk om samen te bepalen wat de leerling nodig heeft om verder in zijn of haar ontwikkeling te komen. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Visie van de school:

Maatschappelijke dimensie: De school staat voor transparante, intensieve communicatie met ouders, waarbij ouders worden gezien als educatieve en pedagogische partners van de school. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met ouders, kinderen en leerkrachten. Wij bereiden onze kinderen zoveel mogelijk voor op de toekomst door de vaardigheden van de 21ste eeuwse vaardigheden zoveel als mogelijk in ons onderwijs terug te laten komen. Hierbij werken wij aan de volgende vaardigheden: samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, communicatievaardigheden, probleem oplossen, kritische houding en positieve kijk op de samenleving 

Pedagogische dimensie: Leerkrachten benaderen de kinderen op een positieve manier (benoemen gedrag en activiteiten die goed gaan), zijn bemoedigend, stimulerend, versterken het competentiegevoel en leren zo sociale vaardigheden aan. Leren samenwerken en samenleven gericht op de 21ste eeuwse vaardigheden. Veel aandacht voor gewenst gedrag, korte interventies op ongewenst gedrag 

Onderwijskundige dimensie: Bieden van rijk, uitdagend onderwijs waarbij de school zich richt op een persoonlijke benadering van kinderen t.o.v. hun leerstijl en onderwijsbehoefte. Daardoor wordt een meer gepersonaliseerd onderwijs gerealiseerd. Wij werken met groep doorbroken instructies op vastgestelde momenten middels duidelijke leerlijnen. De kinderen werken a.d.h.v. de eigen dag- en weektaken in hun eigen groep samenwerkend verder. 

Professionele dimensie: Door de inzet van ontwikkelteams (OT) de competenties en interesses van leerkrachten benutten en ontwikkelen. Waarbij wij gefaseerd werken aan implementatie, evaluatie en borging. (samen leren en indien nodig extern) Een goede, daadkrachtige directeur (Gedeeld Leiderschap Team, GLT) is een voorwaarde om een goede school te zijn. Dit is een directie die goede plannen maakt, teamleden betrekt en competenties benut, besluiten neemt, collega’s aanspreekt en besluiten borgt en bewaakt. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven