De Tjotter

Kennemerland 19 8245 ER Lelystad

Schoolfoto van De Tjotter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score zonder correctie geeft een beeld over alle leerlingen die de toets hebben afgenomen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De schoolleiding informeert de ouders gedurende het schooljaar over de resultaten van de Cito midden-en eindtoets.

In schooljaar 2016-2017 is de eindcito minder goed gemaakt dan in voorgaande jaren. Wij hadden wel een lagere score bij deze groep leerlingen verwacht, maar hadden gehoopt dat door de nodige interventies het beter gemaakt zou worden.

In schooljaar 2017 –2018 hebben we door middel van workshops een extra aanbod gedaan bij de leerlingen. Deze groep leerlingen hebben hier veel profijt van gehad, waardoor we hoger scoorden dan het landelijk gemiddelde.

In schooljaar 2018-2019 hebben we direct aan het begin van het schooljaar aan de hand van de analyse van de entreetoets de lessen vormgegeven d.m.v. workshops. Er waren twee kleinere groepen 8 (respectievelijk 20 en 19 lln).

In het schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen i.v.m. Covid-19.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de afname van de half jaarlijkse CITO toetsen nemen wij de methode gebonden toetsen af bij de leerlingen.
Door deze afname van de methode toetsen (tussentoetsen en vooruit toetsen) kan de school, na het analyseren, sneller anticiperen en tijdig inzetten op de waargenomen signalen. (Achterstanden / koplopers.)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven