De Tjotter

Kennemerland 19 8245 ER Lelystad

Schoolfoto van De Tjotter

Het team

Toelichting van de school

Nascholing van het hele team.

Ieder jaar kiezen wij als school een bepaald onderwerp waarin wij ons willen professionaliseren. Het team werkt continu aan het verbeteren van het onderwijsleerproces. Waar nodig zal er een training zijn door externe adviseurs (zie jaarplan). bereikt.

In de komende jaren zullen we:

 • De vaste plek die Positive Behavior Support (PBS) heeft gekregen borgen en nieuwe collega’s hierin meenemen om zo het verbeterde pedagogisch klimaat in de school vasttehouden. 
 • Het creëren van een rijke leeromgeving/aanpak bij rekenen en bij de kleuters
 • Ons ontwikkelen in het geven van muziekonderwijs volgens een vastgestelde leerlijn
 • Verder werken aan een steeds betere samenwerking met de ouders (ouderbetrokkenheid 3.0)
 • Implementeren en borgen van het gebruik van Chromebooks binnen ons onderwijs en digitale geletterdheid van de leerlingen bevorderen
 • Meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij leerlingen en teamleden ontwikkelen
 • Teambrede training en verdere ontwikkeling van het klassenmanagement en het geven van effectieve lessen
 • Ons verder ontwikkelen in het gedachtengoed van Jay Marino (continu verbeteren)
 • Een beleidsplan in samenwerking met ouders maken ten opzichte van mediawijsheid.

Deze ontwikkelingen worden maximaal gecombineerd. Het zijn geen ‘losse’ elementen waaraan wordt gewerkt, maar samenhangende onderdelen van het onderwijssysteem van De Tjotter.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is proberen wij altijd een invaller te regelen. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn dan kijken wij naar de opvang mogelijkheden binnen de school. Dit kan een leerkracht zijn die een dag extra komt werken, een ambulante medewerker voor de groep of de groep over de groepen verdelen. In het uiterste geval, wanneer wij het echt niet op kunnen vangen, zullen wij ouders vragen om hun kind thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school zijn alle leerkrachten getraind in het verzorgen van muzieklessen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt het onderwijs vormgegeven door thematisch te werken. Tijdens het thema worden allerlei spel-, reken- en taalactiviteiten aangeboden. De kinderen kunnen zelfstandig werkjes kiezen via het kiesbord.

In de onderbouw zijn er regelmatig kringactiviteiten, waarbij de leerkracht over een bepaald onderwerp met de leerlingen aan het werk gaat. Coöperatieve werkvormen worden hierbij regelmatig ingezet.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op elke basisschool ziet de schooldag er anders uit. Wel moeten scholen zich aan wettelijke afspraken houden. Sinds 1 augustus 2006 hebben basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs meer ruimte om zelf de onderwijstijd in te delen. De onderwijstijd moet in het primair onderwijs aan de volgende norm voldoen: Leerlingen moeten over 8 achtereenvolgende jaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen. 

GVO en HVO In de wet staat dat op openbare scholen lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van driekwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Jaarlijks wordt d.m.v. een vragenlijst bij de ouders geïnventariseerd of er belangstelling is voor deelname het aanbod Geestelijk Vormings Onderwijs en/of Humanistisch Vormings Onderwijs. Deze vakken kunnen bij voldoende deelname (minimaal 7 leerlingen) door een externe instantie onder schooltijd worden verzorgd. De leerlingen die hieraan deelnemen, missen dan wel de lessen die in hun eigen groep door de leerkracht worden gegeven. Bij de start van een schooljaar zal de inventarisatie plaats vinden.

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast de vele leerlingen die een reguliere onderwijsbehoefte hebben, verzorgt De Tjotter ook onderwijs voor leerlingen uit meerdere categorieën met speciale onderwijsbehoeften. Bijvoorbeeld kinderen met: 

Stoornissen in het autistisch spectrum 

ADHD 

Hoog- en meerbegaafdheid 

Dyslexie 

Taal- Ontwikkelingsstoornis 

Leerlingen met een discrepantie tussen verbale en performale intelligentie.  

Voor deze leerlingen worden waar nodig aanpassingen gedaan in het lesaanbod en/of de gedragsverwachtingen en -afspraken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven