De Meander

Pauwenburg 4 8226 TA Lelystad

  • Schoolfoto van De Meander
  • leerlingen van groep 2 bouwen in de bouwhoek
  • leerlingen ontdekken in het zand
  • leerlingen van groep 3 ontdekken buiten woorden

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ons schoolvenster.

Middels dit venster krijgt u zicht op de cijfers achter de Meander

Wij zullen dit regelmatig actualiseren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • vrijheid/verantwoordelijkheid
  • samenwerking
  • effectiviteit
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meander West staat in Landerijen West en de Meander Oost in de Landerijen Oost. In beide wijken zijn veel gezinnen met veel kinderen. Op beide locaties zitten veel kinderen uit de buurt, maar ook kinderen die verder van de school vandaan wonen en waarvan de ouders een bewuste keuze maken voor het Daltononderwijs.

Indien mogelijk graag uw kind inschrijven op het moment dat het 3 jaar wordt.

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Iedereen die openbaar onderwijs wil volgen is welkom. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen. Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school. Indien ouders het niet eens zijn met de afwijzing kunnen zij binnen 6 weken een bezwaar indienen bij het bestuur.

Op zowel Meander West als Meander Oost zijn de groepen 1 t/m 8 vertegenwoordigd. Als een groep 30 leerlingen heeft zit het vol en kunnen wij geen kinderen meer toelaten. Soms is een groep al eerder vol, omdat er veel leerlingen in zitten die extra zorg nodig hebben. Op onze website is te zien welke groepen vol zitten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
358
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Meander heeft een vijf gelijke dagen model met continu rooster. Dat betekent dat erom 8.15 uur gestart wordt met de lessen en dat alle leerlingen om 13.45 uur vrij zijn. Doel van dit rooster is om rust en regelmaat te creëren voor de leerlingen. 

In de pauze eten de leerkrachten samen met de kinderen de lunch in de klas. Tijdens het buiten spelen in de pauze houden teamleden samen toezicht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat, dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert, dat houdt onder meer in dat ook kinderen zich dienen te houden aan de gedragscodes. Om een paar voorbeelden tenoemen: zuinig omgaan met de spullen van jezelf en van een ander, niet rennen in de gangen, je houden aan het internetprotocol, geen schuttingwoorden gebruiken. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hanteren een aantal protocollen, zoals: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, incidentenregistratie, protocol social media, internetgebruik, time-out-schorsing, verwijdering en een ontruimingsplan. 

Terug naar boven