De Albatros

Kogge 02-25 8242 AL Lelystad

  • Leerlingen groep 7 werken met eigen leerdoelen
  • Leerlingen bespreken de doelen van de groep
  • Wij hebben 2 gezonde schoolvignetten. Een voor bewegen en een voor voeding. We zijn daar super trots op!
  • Voor het eerst naar school, naar de basisschool. Voor elk kind is dat een hele stap, maar ook voor de ouders.
  • Schoolfoto van De Albatros

In het kort

Toelichting van de school

Voor het eerst naar school, naar de basisschool. Voor elk kind is dat een hele stap, maar ook voor de ouders. Een basisschoolleerling brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke plek dus! Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind.Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school.

Daarom is het belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Niet alleen een kind moet er zich goed voelen ook ouders moeten vertrouwen hebben in de school.

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school. De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop ze alles in het werk stelt om het beste uit uw kind te halen. De school stelt zich via de schoolgids ook aan u voor, u krijgt een indruk van het dagelijkse schoolleven. Daarnaast informeren wij u middels deze gids ook over allerlei regelingen en spreken wij onze verwachtingen over en weer uit. Ook leggen wij in de schoolgids verantwoording af over behaalde resultaten. Kortom de schoolgids geeft u een levendig beeld van alles wat zich op school afspeelt en wat wij in de toekomst willen gaan doen en is daarmee een belangrijke bron van informatie voor alle ouders.

Verder geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van de ouders/verzorgers.De medezeggenschapsraad van de school moet met de inhoudelijke beschrijving instemmen, terwijl het bestuur de schoolgids vaststelt.

De schoolgids wordt bij inschrijving van leerlingen of ieder jaar in verkorte versie aan de ouders/verzorgers uitgereikt. Daarnaast is de volledige schoolgids te vinden op onze website. In verband met het algemeen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs krijgt de inspectie van het onderwijs ook een exemplaar.  

Wij wensen u veel leesplezier en uw zoon/dochter een leerzame en plezierige schooltijd. 

Indien u op en/of aanmerkingen of suggesties heeft met betrekking tot de schoolgids horen wij dat graag van u. Als u nog vragen heeft, bent u van harte welkom op school.

Lelystad, september 2021  

Openbare basisschool ”De Albatros”

Kogge 02-25, 8242 Al Lelystad

www.albatroslelystad.nl

albatros@stichtingschool.nl

Telefoonnummer 0320-240672

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect en oog voor elkaar.
  • het beste uit kinderen halen
  • verantwoordelijk voor elkaar
  • begrip hebben voor elkaar
  • gezonde leefstijl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2020 bezochten 209 leerlingen De Albatros.

Het blijft een onvoorspelbaar gegeven, hoeveel leerlingen er op de teldatum van 1 oktober van een kalenderjaar zitten.  In Lelystad verhuizen mensen op dit moment veel van de ene wijk, naar de andere wijk. Ook in Lelystad komen er veel nieuwe inwoners bij die uit de randstad komen. Ze kunnen daar geen betaalbare woning vinden. In Lelystad is dat nog wel mogelijk. De wijk de Kogge verandert, omdat de dure huurwoningen ook kunnen worden gekocht. Veel starters maken gebruik van deze regeling.

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kernwaarden van De Albatros:

Veiligheid In een omgeving waar je je gezien en gehoord voelt, waar het rustig en sfeervol is met aandacht voor elkaar voel je je Veilig. Met elkaar letten we er ook op dat de situatie om ons heen, in de klas, in het gebouw en op het plein Veilig is. We spelen en leren samen en hebben het fijn, daarom kan het op De Albatros zo Veilig zijn!

Respect Behandel en benader een ander zoals je graag zou willen dat zij dat bij jou ook doen. Wanneer je de andere kinderen, de ouders, onze gasten en de juffen en meester(s) met Respect tegemoet treedt, zal jij ook Respect ontvangen. Gebruik jij Respect in het omgaan met elkaar, dan staan anderen ook graag voor jou klaar!

Betrokkenheid Je bent trots op onze school Betrokkenheid wil zeggen dat je je verbonden voelt met de school waar je naar toe gaat. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid:  voor je eigen gedrag, je taalgebruik, zorgen voor je eigen spullen, die van een ander en van de school maakt dat iedereen zelf let op wat hij of zij zelf moet doen om het leuk en gezellig te houden. Vanuit jouw betrokkenheid bezorg je niet alleen jezelf, maar ook anderen een fijne tijd! Plezier Met Plezier naar school gaan is voor iedereen die betrokken is bij onze school belangrijk! Dat geldt voor onze peuters, leerlingen, ouders en teamleden. Als je met Plezier naar school kan gaan, zal het spelen, omgaan met elkaar en leren prettiger gaan!      

Terug naar boven