Professor Wassenberghskoalle

Ieborchpaed 6 9081 AR Lekkum

 • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
 • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
 • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
 • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle
 • Schoolfoto van Professor Wassenberghskoalle

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Prof. Wassenberghskoalle kent weinig verloop maar er komen wel steeds nieuwe leerkrachten bij door de groei van de school.

Er is een nauwe samenwerking met het team van de kinderopvang, inclusief de peuterspeelzaal. Het SKF team wordt aangestuurd door Stefanie Langenberg (slangenberg@proloog.nl) Marja Kloosterman is de peuterleerkracht.

Sake Hijlkema verzorgt de muzieklessen.

De meeste leerkrachten hebben een bevoegdheid gym en zijn tevens BHV'er. (bedrijfshulpverlener)

Gea van der Ven is onze atelierista. Zij zorgt samen met de cultuurcoach voor de kunstzinnige vorming.

Janneke Bijlsma is de cultuurcoach van Kunstkade. Kunstkade verzorgt het kunst- en techniekmenu

Akkerins Smidstra van DBieb verzorgt lessen leesbevordering

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof is via de stichting Proloog geregeld. Hiervoor is een pool van vervangers beschikbaar. Indien er geen vervangers in de pool beschikbaar zijn doen we allereerst een beroep op parttimers en gepensioneerden. Mochten die er niet zijn dan wordt de ambulante tijd verplaatst zodat de IB' er of de directeur de groep overneemt. Mocht dat niet mogelijk zijn dan worden de leerlingen over de resterende groepen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We maken gebruik van ieders talent, dit geldt voor leerlingen en ook voor leerkrachten. In de samenstelling van het team is het van belang om te kijken naar de specialisatie. Dit zijn; muziek-, beweging- en techniekonderwijs, beeldende vorming, specialisatie het jonge kind, specialisatie het oudere kind.

Alle leerkrachten volgen jaarlijks trainingen Boeiend onderwijs van bureau De Verbinding. Aandachtspunten zijn;

 • Inhoud en doelen; wat leren kinderen,
 • Didactiek; hoe leren kinderen.
 • Omgeving; leren in school en leren in het leven
 • Omgaan met verschillen; elke kind speciaal?

We werken we met enkelvoudige groepen; groep 1 t/m 8 en indien mogelijk een aparte instroomgroep.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De helft van de tijd wordt besteed aan de basisvakken taal/lezen, schrijven, rekenen. Omdat we wat langer naar school gaan is er meer ruimte voor gym of buitenspel. Netto is er sprake van 5 uur lestijd voor de groepen 4 t/m 8. De lestijd van de onderbouwgroepen is 5.50 uur. Het samen eten, opruimen is hier als leertijd toegevoegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisschool werkt met kerndoelen. Dit wordt voor de basisvakken vormgegeven met het programma Klasseplan. Die maakt op zijn beurt gebruik van de planning van Taalactief (taal en spelling) en Wereld in getallen. Alle kinderen maken gebruik van IPads, welke door school worden bekostigd. Globaal wordt er binnen een klas in drie niveaus gewerkt. Uiteraard kan het in uitzonderingsgevallen ook nodig zijn om een individuele leerlijn te maken. Indien dit het geval is, wordt u daar als ouders van op de hoogte gesteld door de IB'er (Interne begeleider)   

De wereldoriëntatie wordt in projectvorm aangeboden en dit wordt zo breed mogelijk uitgewerkt. Er wordt gekeken naar hetgeen van diverse methoden bij het onderwerp past; Spoar8, Groove, Geschiedenis Canon, Toptopo, 123zing, beeldende vorming en uiteraard de kerndoelen van de basisvakken.  

Bewegen is belangrijk en daarom zorgen we dat er iedere dag gym of buitenspel is.

Ouders kunnen kiezen voor levensbeschouwelijk onderwijs of godsdienstig vormingsonderwijs. De ouders van de PWS hebben ervoor gekozen om de organisatie hiervan over te laten aan de vaste leerkrachten. Hiervoor gebruiken we de methoden Kleur en Kwink. Als er weer meer fysieke ruimte is vindt er een heroverweging plaats.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe bieden we onderwijs aan alle kinderen die in het voedingsgebied wonen en die voor het reguliere basisonderwijs in aanmerking komen. Indien er plaats is laten we ook leerlingen toe van buiten het voedingsgebied. Er zijn op de Prof. Wassenberghskoalle geen speciale faciliteiten zoals remedial teacher, logopediste etc. Proloog biedt een onderwijsondersteuner voor iedere school. Tevens is er voor de HB kinderen extra begeleiding.

We voeren brede overleggen omtrent zorg met betrokken partners, zoals het JET en Integrale Vroeghulp. Dit vindt minimaal twee maal per jaar plaats en is opgenomen in de zorgplanning. Indien mogelijk en gewenst zijn ouders bij deze brede overleggen aanwezig. 

Het schoolondersteuningsprofiel 2023 van de PWS vindt u op VenstersPO. De Prof. Wassenberghskoalle biedt kwaliteit in de basisondersteunning aan. Basisondersteuning uit zich in; afstemming in verschillen tussen leerlingen, in instructie en verwerking, in onderwijstijd. Er is lichte ondersteuning op het gebied van dyslexie, dyscalculie en gedrag. Specialistische hulp gaat altijd via een van de onderwijsadviseurs van Proloog.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De PWS was altijd een school waar men probeerde inclusief onderwijs te bieden. Na de bezuinigingen 'Passend Onderwijs' en de toename qua groepsgrootte zijn er duidelijk grenzen gekomen aan 'ieder kind een plek gunnen'.

Op Proloog niveau staat inclusiever onderwijs bieden de komende jaren op de agenda.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met een peuterspeelzaal van de Stichting Kinderopvang Friesland. In de praktijk blijkt dat onze leerlingen van diverse opvanglocaties en peuterspeelzalen komen. De Speel- en ontdekplek is tijdelijk gehuisvest in het Multifunctionele centrum Mozaïek in de Vrijheidswijk.

Vierjarigen die op de basisschool komen stromen in in groep 1 of in de instroomgroep groep 1. Scholen beslissen zelf hoe ze deze groepen noemen en wat hun beleid daarop is. Soms wordt er al een extra groep gevormd al in de herfst, maar meestal in januari of maart. Het hangt namelijk af van het aantal aanmeldingen en de formatie die het bestuur beschikbaar stelt. De kinderen van deze instroomgroep groep 1, zijn meestal de kinderen die instromen van oktober tot en met juni/juli. Na de zomervakantie blijft dit een groep 1. Vroeger noemde men dit de late leerlingen. De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan dus sterk verschillen.

Wanneer kies je ervoor een leerling versneld naar groep 3 te laten gaan en wanneer kies je voor de gebruikelijke kleuterperiode? Bij de beslissing of een kind wel of niet doorstroomt naar een volgende groep wordt altijd zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van de leerling. Een ononderbroken leerproces is hierbij uitgangspunt en niet de kalenderleeftijd. Het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen mag niet verstoord worden. Het tijdstip dat kinderen naar groep 2 of groep 3 gaan is dan ook afhankelijk van de totale ontwikkeling van het individuele kind. Middels observatielijsten wordt bekeken op welk ontwikkelingsniveau het kind zit.

Bij de afweging kijken we naar de volgende aspecten van de ontwikkeling:

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld, relatie met andere kinderen en volwassenen.

- Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

- Werkhouding en concentratie/betrokkenheid

- Spelgedrag - Taal- spraakontwikkeling

- Motorische ontwikkeling

- Visuele en auditieve waarneming

- Ontwikkeling m.b.t. de beginnende geletterdheid

- Ontwikkeling m.b.t. de beginnende gecijferdheid

Door het regelmatig voeren van oudergesprekken wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. Naast bovenstaande gegevens, kijken we ook naar de mening van de ouders, bij het besluit van het wel of niet (versneld) doorstromen naar de volgende groep. Bij het nemen van een besluit zijn de groepsleerkracht(en), de IB-er, de ouders en de directie betrokken. De school heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing. Op deze manier kunnen wij voorkomen dat leerlingen uitvallen in groep 3 en 4 en/of hoger, onzeker of faalangstig worden en hun plezier in leren verliezen.

Terug naar boven