Leimundo

Hoflaan 80 2321 TA Leiden

 • Hier houden wij onze gezamenlijke vieringen.
 • Schoolfoto van Leimundo
 • Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen les van een native speaker.
 • Hoe maak je een brug zo stevig dat deze niet instort.....
 • Schoolfoto van Leimundo

Het team

Toelichting van de school

Elke groep heeft een eigen leerkracht (of een duo). De verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen wordt via de website bekend gemaakt. Daarnaast hebben wij vakleerkrachten en/of leerkrachten met een specialisatie. De vakleerkrachten (specialisten) zijn verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van hun vakgebied en zorgen ervoor dat het vakgebied up-to-date blijft, het vakgebied regelmatig geagendeerd wordt en dat zij zich blijvend scholen.

Voor dit schooljaar is de groepsverdeling als volgt:
groep 1/2 geel: juf Santje
groep 1/2 oranje: juf Cindy (ma-di-wo) en juf Iris (do-vr)
groep 3: juf Soraya
groep 4: juf Samay
groep 5: juf Rosanne
groep 6: juf Lysanne
groep 7/8: meester Peter en juf Sylvia (ma); Jelle (ma,di)
internationale taalklas 1: juf Dewi (ma-di-do) en meester Patrick (wo-vr)
internationale taalklas 2: juf Claudia (wo-do-vr) en juf Petra (ma-di)

verder zijn de volgende onderwijsassistenten bij ons werkzaam:
meester Danny (leerkracht in opleiding)
juf Roma
juf Gaby
juf Mariska
juf Arzu (in opleiding)
juf Chnar (in opleiding)
meester Alex (in opleiding)
juf Monique
juf Miranda
juf Yulia

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn via onze stichting PROO Leiden/Leiderdorp aangesloten bij de vervangingspool POOLWEST. Via deze pool kijken wij bij afwezigheid (ziekte en/of verlof) of er een vervanger beschikbaar is. Tevens doen wij vaak een beroep op onze parttime leerkrachten om in te vallen. Als er geen vervanging beschikbaar is kijken wij of de leerlingen verdeeld kunnen worden (alle groepen hebben een zogenaamde invalmap klaarliggen). Als niets meer mogelijk is doen wij een beroep op de directeur en de intern begeleider, want in de regel zullen wij nooit groepen naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leimundo is een wereldschool. Wij hebben reguliere groepen en combinatiegroepen en twee Internationale Taalklas(sen) (ITK). De ITK heeft in elke groep een maximum van 15 leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar. (zie protocol ITK) Meer informatie over onze ITK is te vinden op onze website www.leimundo.nl

Groepsdoorbrekend onderwijs passen wij toe bij het rekenen en het taalonderwijs. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2 werkt themagericht. Elke dag wordt er in de kring gewerkt. Eén dag is er spel-inloop. De eerste werkles van de dag werken de kinderen aan opdrachten in verschillende hoeken. De andere werkles(sen) zijn vrije keus. Het werken en leren is themagericht en betekenisvol.

Een voorbeeld hiervan is het samen met de kinderen appelmoes maken. Wat heb je nodig? Hoeveel water moet erbij? Wat staat er op het recept?

Viermaal per week gaan wij naar de speelzaal voor activiteiten, waarbij behalve motoriek ook taal- en rekenbegrippen een belangrijke rol spelen. Wij leggen veel nadruk op de sociaal emotionele omgang en de ontwikkeling van de kinderen. Dit de basis is voor al het leren op school.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons doel is zo effectief mogelijk de onderwijstijd te benutten. Goede lesovergangen en actieve start van de dag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het aanbieden van de juiste ondersteuning vraagt aanpassingen en maatwerk. Ons streven is altijd de juiste ondersteuning te geven.

Onze ambitie is gericht op de basisondersteuning. Het didactisch handelen van de leerkracht (hoe wordt de les gegeven) versterken wij door gebruik te maken van het IGDI- en GIPmodel. Onze leerkrachten gebruiken activerende werkvormen, vergroten de zelfstandigheid van de kinderen. Kinderen moeten kunnen omgaan met uitgestelde aandacht, zelf problemen oplossen. Wij gaan uit van hoge verwachtingen en willen onze ouders nog meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Om alle kinderen zo optimaal mogelijk te ondersteunen brengen wij de vorderingen veelvuldig in kaart. Wij werken hierbij vanuit de principes van het handelingsgericht werken (HGW). Hierdoor zijn wij in staat om gesignaleerde onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van het kind te vertalen naar concrete ondersteuningsmogelijkheden. De pijlers van handelingsgericht werken zijn:

 • aansluiten bij onderwijs en ondersteuningsbehoeften van het kind
 • uitgaan van de gehele context waarin het kind opgroeit
 • het constructief samenwerken
 • de leerkracht maakt het verschil
 • het benutten van positieve aspecten
 • het doelgericht handelen
 • een systematische, planmatige en transparante werkwijze

Wij streven naar een hoog niveau van basisondersteuning (voor alle leerlingen is zoveel mogelijke ondersteuning toegankelijk). Wij stellen de ondersteuningsbehoefte vast en samen met ouders en kind arrangeren wij preventieve of curatieve ondersteuning.

In de onderbouw is de ondersteuning vooral gericht op taalondersteuning. Instructiegroepen voor taal en rekenen zijn groepsdoorbrekend. Wij werken voortdurend aan het vergroten van de zelfstandigheid (een noodzaak door het werken met combinatiegroepen). In het schoolteam is de nodige expertise aanwezig, zoals coördinatoren voor taal, internationale schakelklas, ICT, kanjertraining, internationalisering en Engels.

Ondersteuningsmogelijkheden bij Leimundo:

 • aanpak gericht op leesproblemen
 • aanpak gericht op sociale veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag
 • aanpak gericht op kinderen met een ontwikkelvoorsprong
 • aanpak gericht op het werken met een eigen leerlijn
 • aanpak gericht op taal- spraakproblemen
 • aanpak gericht op meertaligheid
 • aanpak gericht op fysieke, motorische of medische problemen
 • aanpak gericht op auditieve en/of visuele problemen

Mocht alle interne beschikbare hulp niet tot het gewenste resultaat leiden dan is een overstap naar het speciaal (basis)onderwijs een meer passende plek. In overleg met ouders en specialisten wordt gezocht naar de meest juiste oplossing voor het kind.

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij omschreven hoe wij op Leimundo invulling geven aan onze mogelijkheden om de kinderen te ondersteunen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In alle groepen wordt gewerkt met een onderwijsassistent.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor het onderwijs aan onze jongste kinderen (groep 1 en 2) hebben wij een beleidsplan geschreven. Hierin hebben wij beschreven hoe en waarom er op onze manier gewerkt wordt.

Wij willen kinderen wereldwijs maken, zodat zij goed voorbereid zijn op het leren, leven en werken in onze internationaal georiënteerde samenleving. Wij willen dit bereiken door spelen en ontdekken. Wij maken gebruik van thematisch werken. De kinderen leren door spel in hoeken, door ervaringen op te doen, door te imiteren, door te handelen, door 3D de wereld te ontdekken en te begrijpen en door deze ontdekkingen en ervaringen met elkaar te bespreken.

Wij zorgen voor rijk ingerichte hoeken, activiteiten in de kleine kring, intensieve interactie met de leerkracht en de kinderen onderling. Wij gaan zoveel mogelijk uit van betekenisvol onderwijs. Passend taalaanbod stimuleert de taalontwikkeling.

Wij gaan uit van doelen die de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft omschreven.

Terug naar boven