Leimundo

Hoflaan 80 2321 TA Leiden

  • Hier houden wij onze gezamenlijke vieringen.
  • Schoolfoto van Leimundo
  • Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen les van een native speaker.
  • Hoe maak je een brug zo stevig dat deze niet instort.....
  • Schoolfoto van Leimundo

In het kort

Toelichting van de school

Leimundo: een wereldschool, omdat wij de kinderen een plek bieden waar zij zichzelf kunnen zijn, waar zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, waar structuur, duidelijkheid en rust hen daarbij helpt, maar ook een plek voor kinderen uit veel verschillende landen, met verschillende achtergronden en culturen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • internationaal georiënteerd
  • wereld- en buurtschool ineen
  • versterkt Engels
  • kritisch en betekenisvol leren
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Veel van onze kinderen komen uit de buurt. Een ander deel komt uit de buurgemeenten, omdat dit nieuwkomers zijn en in onze internationale taalklas (ITK) geplaatst worden. 

In onze omgeving vindt veel renovatie en nieuwbouw plaats. Dit zorgt mede voor een toestroom van nieuwe kinderen.

Omdat wij administratief samen met de Arcade één school zijn geeft  het leerlingaantal een vertekent beeld. Op de teldatum van 1 oktober 2022 had onze school 150 leerlingen. Voor volgend schooljaar hopen wij de splitsing voor elkaar te hebben, zodat ook de grafiek een juist beeld geeft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de scholen van PROO Leiden/Leiderdorp gelden een aantal gemeenschappelijke regels en afspraken. Deze bovenschoolse regels zijn gebundeld in de map 'protocollen, regelingen en afspraken'. Deze map is voor ouders op school ter inzage, maar ook te raadplegen via de website van PROO Leiden/Leiderdorp.

Daar waar noodzakelijk schrijven wij een extra toelichting voor onze school. 

Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers: 

GGD Hollands Midden, secretariaat Jeugdgezondheidzorg. 
Telefoon: 088 - 308 33 42 
Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  
Website: www.ggdhm.nl    

Landelijke klachtencommissie van Onderwijsgeschillen Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 3508  AD Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 9590 
Email: info@onderwijsgeschillen.nl  
Website: https://onderwijsgeschillen.nl/   

Het reglement van de Landelijke klachtencommissie van is te vinden via onderstaande link: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/reglement 

Terug naar boven