Leimundo

Hoflaan 80 2321 TA Leiden

  • Hier houden wij onze gezamenlijke vieringen.
  • Schoolfoto van Leimundo
  • Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen les van een native speaker.
  • Hoe maak je een brug zo stevig dat deze niet instort.....
  • Schoolfoto van Leimundo

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken opbrengstgericht. Dat betekent dat wij de kinderen systematisch volgen om hun vorderingen goed in beeld te houden. Dit doen wij door de leerstof regelmatig te toetsen. Wij maken dan gebruik van toetsen die bij de methode horen, maar ook zogenaamde onafhankelijke toetsen (CITO). Voor onze jongste kinderen maken wij gebruik van het observatiesysteem KIJK. Wij verwerken de toetsgegevens in ons administratiesysteem en de resultaten komen terug op het rapport van het kind en tijdens de 10-minuten-gesprekken.

Om onze kinderen goed te begeleiden bewaren wij alle gegevens in het leerlingdossier. Daarin zitten onder andere de gegevens van de leerling, de waarnemingen van de leerkrachten, de verslagen van de oudergesprekken, afschriften van de rapporten en alle brieven en verslagen over de leerling.

Wanneer wij zien dat de vordering van de leerling structureel achter blijft dan nemen wij in overleg met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders actie. Dit kan betekenen: meer leertijd door extra oefening, extra of andere instructie, meer ondersteuning met bv de computer, het aanpassen van de verwerking (andere lessen) en/of extra huiswerk.

Soms heeft dit alles niet het gewenste effect en moet er extra hulp worden ingezet. Samen met de ouders zoeken wij dan naar de juiste begeleiding. Dit kan zijn inzet van remedial teaching, logopedische hulp. Het doel is te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken  hoe deze wordt uitgevoerd.

Er zijn ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Als kinderen een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong hebben, vraagt dat extra inzet van de school. In de meeste methodes die we gebruiken zit al een aanpak op drie niveaus verwerkt. Dat betekent dat kinderen die wat meer moeite hebben met de stof of juist de kinderen de stof erg snel oppakken al op het juiste niveau worden aangesproken. Voor de kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong zetten wij in op kritisch en logisch denken. Maar ook wordt er verdieping van de stof aangeboden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij laten in principe alle kinderen meedoen met de eindtoets. Slechts waar volstrekt duidelijk is dat het voor het kind niet wenselijk is (bv kort in Nederland) besluiten wij in overleg met de ouders het kind niet mee te laten doen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze slogan 'elk mens is uniek, jij bent uniek' 'schilder de wereld in je eigen kleuren'. Dit kan alleen waargemaakt worden als er vertrouwen en respect is. Voor jezelf, maar ook voor de ander. Wij willen dat de kinderen de verantwoordelijkheid aanvaarden om op een goede manier met elkaar om te gaan, zodat iedereen met plezier in een veilige omgeving kan werken en presteren.

Wij leren onze kinderen om samen te leren door het oefenen van vaardigheden als luisteren, vragen stellen, helpen en bedanken. Betrokkenheid tijdens de lessen zorgt ervoor dat het leerrendement voor iedereen omhoog gaat.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen en respect
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven