Leimundo

Hoflaan 80 2321 TA Leiden

  • Hier houden wij onze gezamenlijke vieringen.
  • Schoolfoto van Leimundo
  • Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen les van een native speaker.
  • Hoe maak je een brug zo stevig dat deze niet instort.....
  • Schoolfoto van Leimundo

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken opbrengstgericht. Dat betekent dat wij de kinderen systematisch volgen om hun vorderingen goed in beeld te houden. Dit doen wij door de leerstof regelmatig te toetsen. Wij maken dan gebruik van toetsen die bij de methode horen, maar ook zogenaamde onafhankelijke toetsen (CITO). Voor onze jongste kinderen maken wij gebruik van het observatiesysteem KIJK. Wij verwerken de toetsgegevens in ons administratiesysteem en de resultaten komen terug op het rapport van het kind en tijdens de 10-minuten-gesprekken.

Om onze kinderen goed te begeleiden bewaren wij alle gegevens in het leerlingdossier. Daarin zitten onder andere de gegevens van de leerling, de waarnemingen van de leerkrachten, de verslagen van de oudergesprekken, afschriften van de rapporten en alle brieven en verslagen over de leerling.

Wanneer wij zien dat de vordering van de leerling structureel achter blijft dan nemen wij in overleg met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders actie. Dit kan betekenen: meer leertijd door extra oefening, extra of andere instructie, meer ondersteuning met bv de computer, het aanpassen van de verwerking (andere lessen) en/of extra huiswerk.

Soms heeft dit alles niet het gewenste effect en moet er extra hulp worden ingezet. Samen met de ouders zoeken wij dan naar de juiste begeleiding. Dit kan zijn inzet van remedial teaching, logopedische hulp. Het doel is te onderzoeken welke ondersteuning het betse past bij de behoefte van het kind en af te spreken  hoe deze wordt uitgevoerd.

Er zijn ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Als kinderen een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong hebben, vraagt dat extra inzet van de school. In de meeste methodes die we gebruiken zit al een aanpak op drie niveaus verwerkt. Dat betekent dat kinderen die wat meer moeite hebben met de stof of juist de kinderen de stof erg snel oppakken al op het juiste niveau worden aangesproken. Voor de kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong zetten wij in op kritisch en logisch denken. Maar ook wordt er verdieping van de stof aangeboden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij laten in principe alle kinderen meedoen met de eindtoets. Slechts waar volstrekt duidelijk is dat het voor het kind niet wenselijk is (bv kort in Nederland) besluiten wij in overleg met de ouders het kind niet mee te laten doen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze slogan 'elk mens is uniek, jij bent uniek' 'schilder de wereld in je eigen kleuren'. Dit kan alleen waargemaakt worden als er vertrouwen en respect is. Voor jezelf, maar ook voor de ander. Wij willen dat de kinderen de verantwoordelijkheid aanvaarden om op een goede manier met elkaar om te gaan, zodat iedereen met plezier in een veilige omgeving kan werken en presteren.

Wij leren onze kinderen om samen te leren door het oefenen van vaardigheden als luisteren, vragen stellen, helpen en bedanken. Betrokkenheid tijdens de lessen zorgt ervoor dat het leerrendement voor iedereen omhoog gaat.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen en respect
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven