De Singel

Bonaireplein 7 2315 HG Leiden

 • Schoolfoto van De Singel
 • Schoolfoto van De Singel
 • Schoolfoto van De Singel
 • Schoolfoto van De Singel
 • Schoolfoto van De Singel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde scores zijn berekend over een klein aantal leerlingen en hebben daardoor een beperkte representativiteit.

De 16 leerlingen van de kopklas (schakelklas) PO-VO hebben de eindtoets vorig schooljaar al gemaakt op hun basisschool en hoeven dat niet nogmaals te doen. De weergegeven referentieniveaus op Vensters zijn inclusief de leerlingen van de Kopklas.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het is belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen vanaf hun start op school goed te volgen en vast te leggen. Wij vinden het belangrijk om u regelmatig te spreken over de ontwikkeling van uw kind. De vorderingen van uw kind, handelingsplannen, verslagen van gesprekken en eventuele andere onderzoeksgegevens staan in een beveiligde digitale systemen. Ouders kunnen de gegevens van hun kind altijd inzien.

Naast de observaties en methode-toetsen wordt er twee keer per jaar getoetst met de toetsen van het leerlingvolgsysteem, de CITO-toetsen. Methode-toetsen zijn de toetsen van bijvoorbeeld de taal- of rekenmethode. Hierin wordt getoetst of de leerling de nieuwe geleerde stof kent. We brengen twee keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld met de observatielijsten van SCOL.  

De CITO-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen. Door het maken van deze toetsen is zichtbaar hoe uw kind presteert ten opzichte van het landelijke gemiddelde op gebied van spelling, rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen. De resultaten worden gebruikt door de leerkracht om het onderwijs aan uw kind te optimaliseren en geven informatie over hoe de school presteert.

De leerkracht gebruikt informatie uit o.a. observaties, gesprekken en het leerlingvolgsysteem om uw kind de juiste instructie te geven. Die instructie past bij het niveau van uw kind. Dit legt hij/zij vast in een groepsplan. Het groepsplan wordt besproken met de Intern Begeleider. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de genomen stappen het gewenste resultaat opleveren en of het groepsplan moet worden bijgesteld. Als uw kind meer nodig heeft dan de gebruikelijke lessen en begeleiding van de leerkracht in de klas bespreekt de leerkracht dat met u. Gezamenlijk kijken wij welke stappen de school kan maken om uw kind verder te helpen. Het betreft hier zowel ondersteuning op didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Deze werkwijze is voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8.  

We bespreken de zorgen over uw kind /onze leerling op een handelingsgerichte manier. Dat betekent dat we praten over: wensen, verwachtingen en hulpvragen van de leerkracht, van u als ouder en van uw kind, positieve en negatieve factoren volgens de leerkracht, volgens u als ouder en volgens uw kind.      

Die positieve en negatieve factoren kunnen over verschillende gebieden gaan, bijvoorbeeld over de leerontwikkeling, de werkhouding, maar ook over sociaal-emotioneel functioneren. Kenmerken van de klas waar uw kind in zit en kenmerken van thuis nemen we in dit gesprek ook mee.

In het kort komt het erop neer dat we samen met u als ouders signaleren, vervolgens samen begrijpen, samen plannen en ook weer samen  evalueren. Als het nodig is kunnen we hier in overleg deskundigen bij betrekken. Dit kunnen deskundigen zijn op het gebied van onderwijs; `Het Expertteam` of op het gebied van zorg; `Het Jeugd- en gezinsteam`. Onze ervaring is dat wanneer er een wederzijds vertrouwen is tussen de ouders en de school en er duidelijk is waar we een kind verder mee willen helpen en met welke doelstelling, het leerrendement van uw kind het grootst is.     

De school werkt samen met verschillende instanties en wordt ondersteunt door het samenwerkingsverband PPO regio Leiden en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op onze website staat een uitgebreide beschrijving en vindt u informatie over de werkwijze van deze organisaties. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het team van De Singel zet zich elke dag in om elke leerling optimaal te laten ontwikkelen. Er ligt dan een basis voor de verdere schoolcarrière. Het is dan ook prettig dat er in Leiden en omgeving veel keuze is aan middelbare scholen die van schooltype, sfeer en identiteit verschillen. In groep 8 krijgt u in september informatie over het voortgezet onderwijs en wordt u attent gemaakt op de ‘open dagen’ die u met uw kind kan bezoeken. Wij adviseren u deze ‘open dagen’ te bezoeken om een goed beeld te krijgen van de verschillende scholen. U kunt hier in groep 7 al mee beginnen. 

Vanaf groep 6 kan er al een beeld gevormd worden van het uitstroomniveau van uw kind. Tijdens de rapportgesprekken, waarbij uw kind ook aanwezig is, bespreekt de leerkracht naast de leer­resultaten ook zaken als werktempo, werkhouding, concentratie, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Het is prettig om tijdig te weten waar uw kind sterk in is en waar het zich nog in kan ontwikkelen. Een positieve ondersteuning van thuis helpt uw kind zeker! Eind groep 7 krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd op bovenstaande zaken. Directie, leerkracht en intern begeleider formuleren samen dit schooladvies. Met dit schooladvies kunt u zich gaan oriënteren op een middelbare school. In Leiden is afgesproken dat bij leerlingen die op twee of meer vakken 50% leerachterstand hebben een capaciteiten- en drempelonderzoek wordt afgenomen aan het begin van het schooljaar ter aanvulling van het schooladvies. Dit heet PO-VO traject.

In februari geeft de school een definitief schooladvies. Met dit schooladvies moet u uw kind zelf inschrijven op een school van het voortgezet onderwijs. U geeft ook uw keuze door aan de leerkracht van groep 8. De leerkracht zorgt ervoor dat het onderwijskundig rapport van uw kind naar de school van keuze wordt toegestuurd. Twijfelt de school van uw keuze om uw kind toe te laten dan volgt er altijd een gesprek tussen de brugklascoördinator en de groepsleerkracht. Vanzelfsprekend kunt u met vragen terecht bij de leerkracht van groep 8. Ter afsluiting van de basisschool periode maken de leerlingen in groep 8 in de maand april de (verplichte) Centrale Eindtoets PO. Deze eindtoets is dus geen onderdeel van het schooladvies! Sinds schooljaar 2018/2019 nemen wij de DIA eindtoets af. Mocht de uitkomst erg afwijken van het schooladvies dan wordt dat met u besproken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leerlingen groeien op in een multiculturele wijk waarin zij samenleven met mensen met diverse achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat zij leren hoe zij op een fijne en veilige wijze kunnen omgaan met zichzelf en anderen en hoe zij zich veilig kunnen bewegen in hun omgeving. Dit betekent dat wij hier op constructieve manier aandacht aan willen geven, mede vanuit onze katholieke identiteit. De leerlingen leren wie zij zijn en hoe zij zich verhouden tot anderen. Ze ontdekken hun eigen kwaliteiten en talenten en hoe zij deze positief kunnen gebruiken voor zichzelf en de mensen om hen heen. Dit leidt tot zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. We werken aan respect en compassie voor andere mensen en hun achtergrond. Samenwerken en leren staat centraal: alleen kun je wat, samen kun je meer. In een sociale en veilige omgeving kom je nog beter tot leren en kun je trots zijn op wie je bent en trots zijn op elkaar. Wij zijn betrokken bij al onze leerlingen en zien graag dat zij zich allemaal ontwikkelen tot sociale en volwaardige burgers van onze maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Betrokken
 • Samen
 • Vertrouwen en veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 januari 2020 heeft de onderwijsinspectie De Singel bezocht. Dit was een verificatieonderzoeken binnen het bestuurlijk onderzoek.

Er zijn 4 standaarden onderzocht:

 1. Zicht op ontwikkeling
 2. Pedagogisch klimaat
 3. Resultaten
 4. Kwaliteitszorg

De inspectie heeft alle standaarden beoordeeld met een voldoende. Ook hebben zij aanbevelingen gedaan welke door de school zijn opgenomen in het schoolplan en de jaarplannen.

Terug naar boven