De Singel

Bonaireplein 7 2315 HG Leiden

  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel
  • Schoolfoto van De Singel

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Singel is een betrokken en enthousiast team. Met elkaar streven wij ernaar om bij alle leerlingen het best passende onderwijsaanbod te verzorgen. Het totale FTE van onze school is hoger dan bij een andere school van onze grootte. Dat komt door de leerlingpopulatie en de wijk waarin de school staat. Op De Singel werken leerkrachten, zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de groep. Daarnaast zijn er onderwijsassistenten die de leerkracht ondersteunen en werken met individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. Zo kunnen we voor elk kind een passend aanbod verzorgern. De Singel heeft een vakleerkracht gym en wij huren een vakleerkracht muziek in.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een personeelslid verlof heeft, zijn wij over het algemeen in staat zelf het verlof op te vangen. Dit betekent dat er een collega deze dag(en) de groep overneemt. Wanneer dit niet lukt, overleggen wij met elkaar wat de beste optie is: de IB-er of directeur voor de klas of de groep verdelen. Er wordt zelden een groep naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 hebben de leerlingen dezelfde hoeveelheid onderwijstijd als in leerjaar 3 t/m 8. Deze onderwijstijd wordt verdeeld over:

-taalontwikkeling

-rekenontwikkeling

-sociaal-emotionele ontwikkeling

-motorische ontwikkeling

-kennis van de wereld

-spelontwikkeling

De leerkrachten geven het onderwijs thematisch vorm waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden een plek krijgen. Er wordt gewerkt in grote en kleine kringen, in (thematische) hoeken en met ontwikkelingsmaterialen. De hoeveelheid onderwijstijd per gebied wordt aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overheid heeft kerndoelen gesteld waaraan een kind aan het eind van groep 8 moet voldoen. Deze kerndoelen zijn voor alle basisscholen gelijk. Het doel van de teamleden van De Singel is, om vanuit onze visie, zoveel mogelijk leerlingen deze einddoelen te laten halen. De kerndoelen zijn verdeeld in zes leergebieden. Hierna staat kort beschreven welke vakken wij geven om aan de doelen te werken. Een uitgebreide beschrijving van de kerndoelen kunt u vinden op www.slo.nl. 

Taalonderwijs

Nederlands Taalonderwijs is heel belangrijk, omdat taal nodig is bij het leren van kennis en vaardigheden in alle leergebieden. Taal is van belang voor het succes dat kinderen in het onderwijs hebben. Taal is nodig voor communicatie tussen personen en heeft dus ook een maatschappelijke functie. Wij willen kinderen taalvaardig maken en dat zij een positieve houding ontwikkelen voor spreken, kritisch luisteren, lezen en schrijven.     

Lezen, de techniek
In groep 3 leren de meeste kinderen lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Om goed te kunnen lezen moeten kinderen de techniek van het lezen goed beheersen. In alle groepen lezen de kinderen dagelijks. Wij adviseren ook thuis minimaal een kwartier (voor)te lezen, want je moet de techniek van het lezen wel onderhouden!  

Woordenschat
Door de grote groep meertalige leerlingen besteden we op school veel aandacht aan de woordenschatontwikkeling van de kinderen. Al vanaf de kleutergroepen is er een structureel aanbod van nieuwe woorden. Educatieve televisieprogramma’s zoals Klokhuis, het jeugdjournaal etc. dragen bij aan het vergroten van de woordenschat. Ook thuis, in uw eigen taal, is het belangrijk dat kinderen veel woorden leren. Dan is het gemakkelijker om het woord in het Nederlands te leren.  

Begrijpend lezen
Het allerleukste van lezen is als je erachter komt dat je zoveel meer te weten komt als je begrijpt wat je leest. Om de kinderen te leren teksten te begrijpen, gebruiken we vanaf groep 5 de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. Deze digitale methode gebruikt teksten over actuele onderwerpen en heeft een thuismodule voor het extra oefenen van de strategieën en woordenschat. In de lagere groepen wordt er gewerkt aan tekstbegrip door middel van interactief voorlezen en begrijpend luisteren.      

Lees motivatie
Lezen wordt pas echt leuk als je er plezier in hebt. Op ‘De Singel’ hebben wij allerlei leesactiviteiten om het plezier te vergroten. We doen mee aan de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen en de voorleeswedstrijd in groep 7. Ouders kunnen thuis mee doen met de Voorlees Express. Gedurende 20 weken komt er wekelijks iemand met uw kind lezen en ontvangt u tips hoe u het zelf voort kan zetten. De leerkrachten zijn veel in gesprek met de kinderen. Zo leren de kinderen de Nederlandse taal goed te gebruiken en voelen zij zich vrij om te spreken. Vanaf groep 5 hebben de kinderen minimaal een keer per jaar een spreekbeurt voor de klas.  

Schrijven
De kinderen leren ook om de schriftelijke taal te gebruiken. Daarvoor is het een voorwaarde om het handschrift te leren. Dat leren zij met de methode ‘Pennenstreken’.  

Taalaspecten
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode ‘Taal Actief’. Deze taalmethode leert de kinderen de andere taalaspecten zoals (werkwoord-)spelling, grammatica, taalbeschouwing etc.  

Meer talen is mooi!
De leerkrachten van De Singel zijn gespecialiseerd in het geven van taalonderwijs aan meertalige kinderen, ook jonge kinderen die het Nederlands nog niet spreken. Het is voor de school belangrijk om te weten of een kind de thuistaal goed beheerst. Als een kind meerdere talen spreekt is de beginsituatie van de leerling anders. De didactiek en het aanbod is daarop aangepast. Echter gelden bij deze leerlingen dezelfde kerndoelen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal bij het verwerven van kennis en vaardigheden in de andere vakken op school.

Rekenen-Wiskunde
In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs rekenen. Vooral ordenen en het leren van begrippen en getallen is belangrijk. Vanaf groep 3 werken de kinderen met de rekenmethode ‘De Wereld in Getallen 4’. Deze methode leert de kinderen vertrouwd te raken met getallen, maten, vormen, structuren en de daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren ‘rekentaal’ gebruiken en worden ‘wiskundig’ geletterd en gecijferd. De kinderen werken met software en werkboekjes. Vanaf groep 4 wordt rekenen verwerkt op een Chromebook waarbij we gebruik maken van het platform Snappet. Bij Snappet wordt er adaptief les gegeven. In de groepen 1 t/m 6 werken de kinderen ook met de methode ‘Met Sprongen Vooruit’. In deze methode leren de kinderen rekenvaardigheden door het inzetten van veel spellen. Voor de rekenaars die meer verdieping of verrijking nodig hebben zijn er ‘Rekentijgers”.  

Snappet

Sinds dit schooljaar wordt in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met Snappet. Snappet is een adaptieve methode waarbij de leerlingen interactieve instructie krijgen van de leerkracht en de lesstof digitaal verwerken en oefenen op een Chromebook. Het programma past de verwerking aan op het niveau van de leerling zodat elke leerlingen passende verwerking maakt. Naast het gebruik van de Chromebook werken wij ook op schrift.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld dichtbij, veraf, toen en nu en maken gebruik van cultureel erfgoed.

Op De Singel gebruiken we vanaf groep 5 verschillende methoden. In de groepen 1 t/m 4 is het onderwijs vanzelfsprekend ingericht rond deze thema’s. Daarnaast krijgen de kinderen verkeersles en levensbeschouwelijk onderwijs. Alle groepen gaan jaarlijks op excursie naar musea, de kinderboerderij of andere bestemmingen. Ook nodigen we regelmatig sprekers en experts uit in de klassen. 

Sociaal-emotioneel leren
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen onderwijs volgen in een veilig en fijn klimaat. Dat bereiken we wanneer de leerlingen op een competente wijze met elkaar omgaan in de groep en binnen de school. Wij werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met behulp van de methode Kwink. Elke week staat er een ‘Kwink van de week’ centraal. De groep oefent die week met het gedrag wat bij de ‘Kwink van de week’ hoort. De ‘Kwink van de week’ hangt zichtbaar in de klas.  

Engels
Vanaf groep 2 krijgen alle leerlingen Engels met de methode van Early Bird. De lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. Het gaat in alle groepen vooral om Engels als doel- en voertaal te gebruiken. In de hogere groepen leren de kinderen ook eenvoudige teksten lezen en schrijven. De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. Op jonge leeftijd is het vermogen om een vreemde taal te leren ‘window of opportunity’ het grootst. Dit zien we natuurlijk ook bij de kinderen die met een andere voertaal dan het Nederlands de school in komen.  

ICT op school
Computers, tablets, mobiele telefoons ze zijn niet meer weg te denken. Op ‘De Singel’ worden een aantal van deze middelen ingezet ter ondersteuning van het lesgeven. Mobiele telefoons mogen alleen gebruikt worden als de leerkracht hier toestemming voor geeft. Mobiele telefoons worden bij de leerkracht in de la bewaard.

We beschikken over moderne software die aansluit bij de lesmethodes. Bij de kleutergroepen zijn twee grote touchscreens. In de overige groepen is een digitaal schoolbord. Kinderen krijgen les in mediawijsheid en leren hoe om te gaan met de verschillende softwareprogramma’s. Dit jaar zijn er extra lessen mediawijsheid in groep 5 t/m 8. In groep 4 t/m 8 en de taalklas is een Chromebook voor elke leerling aanwezig. In groep 3 zijn er een aantal Chromebooks in gebruik. In groep 1 en 2 kunnen de kinderen met tablets werken.         

Kunstzinnige oriëntatie
Met kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met die aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.  
Kinderen leren zich open te stellen; ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek en  ze genieten van taal en beweging. Daarnaast leren zij zichzelf te uiten met allerlei aan het kunstzinnige leergebied ontleende middelen zoals:
- De beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;
- Het maken van tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
- Het zingen van liedjes;
- Het gebruiken van verschillende (ritme) instrumenten
- Dans en drama.  

Kunstzinnige oriëntatie heeft een vaste plek op De Singel. De groepen 1 t/m 8 krijgen wekelijks een half uur muziekles van een vakdocent van BplusC. In de groepen geven de leerkrachten zelf beeldende vorming.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning.

De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school.

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Wij nodigen u van harte uit de bijlage te downloaden voor meer informatie. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

De zorg voor het jonge kind is goed georganiseerd op De Singel. Wij werken homogene groepen: een groep 1 en een groep 2. In deze groepen werkt ook een onderwijsassistent. Zij werkt in groepjes of individueel met de kinderen.   

Het onderwijsaanbod van de kleuters wordt vormgegeven door de kleuterleerkrachten. Er wordt gewerkt in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Een aantal thema’s wordt samen gepland met de peuterspeelzaal. Spel is daarin de leidraad. De leidsters van de peuterspeelzaal en de kleuterleerkrachten van de scholen werken samen in het VVE-netwerk van Het Gebouw.  
Het is prettig wanneer ouders al vanaf het begin van de schoolcarrière van hun kind betrokken zijn bij het onderwijsproces. Daarom krijgt u bij elk thema informatie over liedjes en spelletjes die ouders ook thuis kunnen doen. Is dit lastig voor u dan helpt onze oudercontactpersoon u graag verder. Wij proberen altijd afstemming te vinden met uw mogelijkheden.     

Er is een nauwe samenwerking met de voorschoolse voorzieningen in de wijk, zoals Peutercentrum Het Gebouw en kinderdagverblijf De Tovertuin. Dat uit zich in het afstemmen van verschillende activiteiten voor de peuters en kleuters en hun ouders. Het contact tussen de leerkrachten en leidsters is goed. Bij de overgang naar de basisschool krijgen wij dan ook een goede overdracht van uw kind. Daardoor is er al bij de overgang naar de basisschool bekend welke ondersteuning een kind (en/of gezin) nodig heeft. Voor een optimale samenwerking is er een VVE-netwerk dat zowel op activiteitenaanbod als op inhoud afspraken maakt. JES Rijnland en het CJG zijn ook deelnemer van dit netwerk. Zij hebben verschillende programma’s voor ouder- en opvoedondersteuning.   

Voor een goede voorbereiding op de basisschool adviseren wij ouders om hun kind vanaf 2 jaar naar een peuterspeelzaal te brengen. Uw kind krijgt dan een goede basis om op school te starten. Peutercentrum Het Gebouw van Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) ontvangt uw kind graag. 

Terug naar boven