Kindcentrum de Pionier

Molkenkelder 4 a 8941 AJ Leeuwarden

Schoolfoto van Kindcentrum de Pionier

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van KC De Pionier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

KC De Pionier valt onder Stichting Proloog, Gemeente Leeuwarden

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend/ontdekkend leren
  • Digitale leeromgeving
  • Kubusschool: wetensch. & techn
  • Vreedzame School
  • Onderwijs en opvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Actuele informatie:

Het schooljaar 2019-2020 heeft KC De Pionier op de teldatum 315 leerlingen. Dit aantal groeit gedurende het schooljaar aangezien de school gesitueerd is in een nieuwbouwwijk.

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 zullen 39 leerlingen, door uitstroom naar het voortgezet onderwijs, de school verlaten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid en sociale omgang met elkaar is een hele belangrijke pijler van de pionier. Dit staat beschreven in ons veiligheidsplan. Ons veiligheidsplan is een volledig document waarin de  items, genoemd in dit hoofdstuk,  beschreven staan.Hierin zijn tevens de uitgangspunten van de Vreedzame School opgenomen. Daarnaast bevat het document het Proloogprotocol "omgaan met elkaar", over aanname, schorsing en verwijdering. Dit schooljaar zal de werkgroep het huidige plan evalueren en bijstellen, indien nodig.

Terug naar boven