El Boukhari

Populierstraat 2 4142 EB Leerdam

Schoolfoto van El Boukhari

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen aantal jaren heeft de El Boukhari een meer dan gemiddelde score op de eindtoets.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voortgangsregistratie-leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een manier om de resultaten van het aangeboden onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen op school te volgen. Dit systeem begint zodra de kinderen op school komen en stopt pas als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan.

In een leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de belangrijkste vakken bijgehouden. Veelal zijn dit resultaten van de Cito-toetsen, die in het midden en aan het einde van een schooljaar bij alle kinderen worden afgenomen. De toetsgegevens worden in de computer ingevoerd en geven de leerkracht veel informatie over het leerproces van de kinderen. De gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd en geven weer sturing aan het onderwijsleerproces voor de periode die volgt. Op El Boukhari kiezen we ervoor de ouders volledig op de hoogte te stellen van deze gegevens. Gelijk met het rapport worden de gegevens van deze toetsen aan de ouders bekendgemaakt en besproken.

Dit hele proces wordt bewaakt door de intern begeleider, een leerkracht die daarin gespecialiseerd is. De resultaten van de groep en de ontwikkeling van elke individuele leerling worden zowel door de leerkracht als de intern begeleider gevolgd en samen besproken. Indien de resultaten, de werkhouding of de wijze waarop een leerling zich sociaal-emotioneel ontwikkelt  daar aanleiding toe geven wordt de begeleiding binnen de mogelijkheden aangepast. Steeds zal dit met de ouders worden besproken. Deze gegevens worden in Parnassys, ons administratiesysteem, vastgelegd.  

We streven naar een ononderbroken leerproces. Moderne methoden en duidelijke doelen per leerjaar bieden ons daarbij hulp. Om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, volgen we de ontwikkeling van alle kinderen nauwgezet met behulp van ons leerlingvolgsysteem.  Naast het individuele werken neemt het ontdekkend en onderzoekend leren een belangrijke plaats in. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven