El Boukhari

Populierstraat 2 4142 EB Leerdam

  • In onze schoolbieb staan allerlei boeken met verschillende genres. Er zijn werkplekjes waar de kinderen alleen of samen kunnen werken.
  • Wij besteden aandacht verschillende islamitisch onderwerpen. We lezen namelijk regelmatig voor uit deze prachtige boeken.
  • In onze gebedsruimte bidden de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 elke dag.
  • De kleuters kiezen elke dag op het planbord welk werkje ze gaan doen. Het leren samenwerken vinden we als school ook erg belangrijk.
  • De leerlingen werken met veel concreet rekenmateriaal. Dit doen we door de hele school heen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voortgangsregistratie-leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een manier om de resultaten van het aangeboden onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen op school te volgen. Dit systeem begint zodra de kinderen op school komen en stopt pas als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan.

In een leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de belangrijkste vakken bijgehouden. Veelal zijn dit resultaten van de Cito-toetsen, die in het midden en aan het einde van een schooljaar bij alle kinderen worden afgenomen. De toetsgegevens worden ingevoerd en geven de leerkracht veel informatie over het leerproces van de kinderen. De gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd en geven weer sturing aan het onderwijsleerproces voor de periode die volgt. Op El Boukhari kiezen we ervoor de ouders volledig op de hoogte te stellen van deze gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in het rapport.

Dit hele proces wordt bewaakt door de intern begeleider. De resultaten van de groep en de ontwikkeling van elke individuele leerling worden zowel door de leerkracht als de intern begeleider gevolgd en samen besproken. Indien de resultaten, de werkhouding of de wijze waarop een leerling zich sociaal-emotioneel ontwikkelt  daar aanleiding toe geven wordt de begeleiding binnen de mogelijkheden aangepast. Steeds zal dit met de ouders worden besproken. Deze gegevens worden in Parnassys, ons administratiesysteem, vastgelegd.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. We willen bereiken dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan en het vergaren van sociale vaardigheden, helpen we de kinderen te “worden wie ze zijn”. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en in alle aspecten sociaal te zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven