El Boukhari

Populierstraat 2 4142 EB Leerdam

  • In onze schoolbieb staan allerlei boeken met verschillende genres. Er zijn werkplekjes waar de kinderen alleen of samen kunnen werken.
  • Wij besteden aandacht verschillende islamitisch onderwerpen. We lezen namelijk regelmatig voor uit deze prachtige boeken.
  • In onze gebedsruimte bidden de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 elke dag.
  • De kleuters kiezen elke dag op het planbord welk werkje ze gaan doen. Het leren samenwerken vinden we als school ook erg belangrijk.
  • De leerlingen werken met veel concreet rekenmateriaal. Dit doen we door de hele school heen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er een enorme te kort aan invallers is binnen het onderwijs. Waar mogelijk wordt er voor vervanging gezocht bij ziekte of verlof van de groepsleerkracht. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat er geen vervanger gevonden kan worden. Er wordt eerst gekeken of het mogelijk is om de klassen samen te voegen of te verdelen. Dit is niet wenselijk omdat het de kwaliteit van het onderwijs ook vermindert. In situaties waar er geen andere mogelijkheid is, ontvangt u een verzoek om uw kind thuis te houden. In het geval dat u geen opvang kan regelen wordt uw kind op school opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school werkt met de volgende specialisten:

- een gedragsspecialist

- een taalspecialist

- een NT2 specialist

- een ICT specialist

- een specialist over trauma's bij kinderen

Binnen de school hebben we tevens een kinderfysiotherapeute en een logopediste. Zij werken onder schooltijd met de kinderen die een hulpvraag op één van beide gebieden hebben.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Over het algemeen komt een kind in groep 1 voor het eerst naar school. Het is een grote overgang van huis naar school. Sommige kinderen zijn van te voren naar de peuterspeelzaal of naar een kinderdagverblijf geweest; dan is de overgang kleiner. We hechten er waarde aan dat uw kind eerst mag komen wennen op school, voordat hij of zij vier jaar wordt. Deze wendagen worden in overleg met u en de leerkracht van uw zoon of dochter afgestemd. Als uw kind een maand voor de zomervakantie of in de zomervakantie vier wordt dan mag uw kind na de zomervakantie meteen op school starten. Alle kinderen worden in de Nederlandse taal aan gesproken. Uit onderzoek is gebleken dat een kind heel goed tweetalig opgevoed kan worden. Een kind dat zijn of haar ‘thuistaal’ goed beheerst, zal ook de 2e taal (in dit geval het Nederlands), goed gaan beheersen. U heeft eerder gelezen dat u voor ons een belangrijke partner bent – ook voor de ontwikkeling van uw kind. Er worden met regelmaat koffieochtenden georganiseerd om u op de hoogte brengen van bijvoorbeeld het lesaanbod en hoe u een actieve bijdrage kunt leveren aan de (taal)ontwikkeling van uw kind. Binnen de kleutergroepen werken wij met thema's vanuit Kleuterplein. Dit zijn thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan en waarvan het lesaanbod de rode draad weergeeft van de te behalen doelen. Bij elk thema leren de kinderen nieuwe woorden, nieuwe rekenactiviteiten en spelactiviteiten. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van de lessen. Als uw zoon of dochter ’s morgens de klas in komt, kan hij zij op de ‘dagritmekaartjes’ zien wat we die dag gaan doen. Wij starten de ochtend altijd eerst met een gezamenlijke dua en een koranrecitatie. Daarna start de eerst kringactiviteit met een kringgesprek, een prentboek, of een versje of liedje. Na de kring, gaan de kinderen ‘spelend werken’ in bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek, de computerhoek, de schrijfhoek, etc. De ‘hoeken’ zijn vaak ingericht passend bij het thema van die periode. Als de kinderen aan het werk zijn, verzorgt de leerkracht instructie aan een klein groepje kinderen. Dit groepje wisselt steeds; de instructie is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van uw kind en wordt vormgeven vanuit taal- of rekenactiviteiten of motorische activiteiten. De kleuters krijgen twee keer per week godsdienstles van onze godsdienstleerkracht. Wij hechten ook waarde aan de lichamelijke ontwikkelingen van uw kind. Bewegen is belangrijk voor kinderen. De kinderen spelen buiten en in de speelzaal van de school. Daar staan grote materialen zoals een klimrek en een glijbaan, maar ook kleine materialen zoals hoepels en ballen. Voor de lessen in de speelzaal hebben de kinderen gymschoenen (graag met sluiting die de kinderen zelf open en dicht kunnen doen, bijvoorbeeld een klittenbandsluiting) en een T-shirt nodig. Beiden voorzien van hun naam. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 tot en met 8

Leesonderwijs:

Voor het aanvankelijk lezen, werken wij met de taalleesmethode Veilig Leren Lezen. Deze methode heeft een opbouw waarbij de kinderen zowel ‘instructie gebonden werken’ als ook een grote mate van zelfstandigheid kunnen hebben. Daarmee kunnen wij tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. In groep 3 werken de leerkrachten veel volgens het bewegend leren principe. De kinderen leren onderdelen van lezen en rekenen door middel van spelen en bewegen. Na afronding van dit aanvankelijk lezen, volgt het voortgezet technisch lezen (groep 4 tot en met groep 8). Hierbij staat een goede beheersing van leestechniek centraal. Deze leestechniek is essentieel bij alle andere vakken. Voor het technisch lezen gebruiken wij de methode ‘Estafette’. We houden de leesvorderingen van uw kind zeer nauwkeurig bij met behulp van het protocol ‘dyslexie’. Dit protocol bevat twee toets momenten per jaar. Op deze manier zien wij tijdig of uw kind extra hulp nodig heeft. Uiteraard bent u hier als ouder dan van op de hoogte. Vanaf groep 4 (na de wintervakantie) gaan de kinderen ‘begrijpend lezen’. Ook dit is een cruciaal onderdeel voor een adequate ontwikkeling van alle andere vakken. Wij werken met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Middels een computerprogramma kunt u uw zoon of dochter hier ook thuis mee laten oefenen; wij raden dit heel sterk aan. Wat op school digitaal geoefend wordt, kan ook thuis verder uitgewerkt worden. De leerkracht kan op school controleren hoe er thuis gewerkt is. We besteden bij begrijpend lezen ook veel aandacht aan het onderdeel woordenschat. Ze krijgen de kinderen elke week een woordenschatles die betrekking heeft op het onderwerp wat centraal staat. 

Taalonderwijs

Groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen en vanaf groep 4 werken wij met de methode Taalverhaal. Taal is een belangrijk communicatie middel; voor de ontwikkeling van uw kind is zijn/haar woordenschat essentieel. Hoe groter de woordenschat hoe makkelijker de communicatie met anderen verloopt en hoe meer rendement uw zoon of dochter kan behalen binnen de andere vakken. Spelling valt ook onder de methode Taalverhaal. De lessen worden gegeven volgens de stappen van EDI.

Rekenonderwijs

Rekenen wordt in de onderbouw aangeboden als beginnende gecijferdheid. Een belangrijke fase, omdat het kind hierbij leert dat er getallen zijn en dat ze een waarde hebben en dat er meer en minder is. Vanaf groep 3 wordt gestart met de methode Getal en Ruimte Junior. Dit is een realistische rekenmethode en dat betekent dat veel rekenvraagstukken in de alledaagse werkelijkheid van uw zoon of dochter worden geplaatst. Ook kenmerkt de methode zich door veel interactie tussen de leerkracht en de kinderen, hetgeen belangrijk is om handige oplossingsstrategieën uit te wisselen. We werken op de El Boukhari veel met concreet materiaal, omdat sommige kinderen de stap van concreet naar abstract nog moeilijk vinden. De lessen worden gegeven volgens de stappen van EDI.

Schrijfonderwijs

Wij gebruiken op school de methode Pennenstreken. In groep 3 gaan de kinderen verder/of starten met het schrijven en lezen van letters. Schrijven als vak, blijft een onderdeel van het dagprogramma van de kinderen tot en met groep 8.

Wereldoriëntatie

Een belangrijk gegeven bij dit vak is om met interesse de wereld om ons heen te analyseren, met daarbij de ontwikkeling van het kritisch denken, de ontwikkeling van een houding van de juiste zorg voor jezelf en de mensen, dieren en dingen om je heen. Wereldoriëntatie is tot en met groep 3 een samenvoeging van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Vanaf groep 4 werken wij met de ‘Zaken van Zwijsen’. Wereldzaken voor aardrijkskunde, Tijdzaken voor geschiedenis en Natuurzaken voor natuuronderwijs.

Actief Burgerschap & sociale integratie

Ook het actief burgerschap en de sociale integratie zijn wettelijk verplichte vakken. Wij hebben deze doelen verankerd in de schoolbrede methodiek van Positive Behavior Support (PBS). PBS is een doelmatige aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van ongewenst gedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Ons team heeft technieken aangeleerd om onze kinderen positief te benaderen en een veilig klassenklimaat te creëren. We hebben 3 kernwaarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden vormen de basis van onze school en het gedrag wat wij verwachten van elkaar. Rondom actief burgerschap hebben wij als school verschillende activiteiten die jaarlijks terug komen, denk hierbij aan; nationale pannenkoeken dag (pannenkoeken eten met ouderen uit de buurt), zwerfafval verzamelen en wandelen voor water. 

Engels

De leerlingen van de bovenbouw (groep 7 en 8) hebben Engels. 

Creatieve vorming – Kunst & Cultuur en Techniek

De leerlingen van groep 1 t/m groep 8 genieten van creatieve lessen omtrent kunst en cultuur. De leerkrachten geven deze vakken zelf. Naast bovenstaande vakken hebben de kinderen gym, zwemmen (groep 4 en 5), expressie (tekenen, handvaardigheid) en is er ruimte voor de individuele belangstelling van ieder kind door hem/haar bijvoorbeeld ruimte geven een presentatie te geven over een zelfgekozen onderwerp. We hebben contacten cultuursector van Leerdam. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld een voorstelling voor de kinderen.

De kinderen van onze school krijgen huiswerk mee. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer huiswerk ze mee krijgen. Het betreft meestal een (extra) verwerking van de lesstof van school. Het kan zijn dat het huiswerk per kind verschilt; wij willen daarmee recht doen aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Op de ouderavond aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht welke afspraken belangrijk zijn. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit document staat beschreven welke ondersteuning wij als school kunnen bieden aan uw kind.  Het basisonderwijs moet zijn uiterste best doen zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te geven zodat ze niet naar speciale scholen verwezen hoeven te worden. El Boukhari heeft in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven zich te specialiseren in NT2 en we zijn op dit moment bezig met het opzetten van een plusklas voor de meer- en hoogbegaafde kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven