cbs Van Panhuys

de Knip 1 C 9351 XZ Leek

  • In de Violier worden de scholen cbs Van Panhuys en obs de Hasselbraam en SKSG de Vlindertuin gehuisvest
  • Schoolfoto van cbs Van Panhuys
  • Wij beschikken over een inpandige sporthal
  • Schoolfoto van cbs Van Panhuys
  • Schoolfoto van cbs Van Panhuys

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de tweede helft van groep 3 meten we ieder halfjaar de ontwikkeling van lezen, taal en rekenen met Citotoetsen. De resultaten leggen we naast de methode gebonden toetsen die we frequent afnemen. Ook houden we de sociale en emotionele ontwikkeling via een registratieprogramma in de gaten en kunnen we bijsturen wanneer dit nodig is. 

Het “stappenplan leerlingenzorg” van het Samenwerkingsverband beschrijft de manier waarop de zorg voor de leerlingen is georganiseerd (website). Wanneer leerlingen onze school verlaten, beschrijven we in een wettelijk verplicht onderwijskundig rapport de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben inzage in dit document. Ook wisselen we op digitale wijze informatie uit van het leerlingvolgsysteem.

De ontwikkeling van de kinderen volgen we via observaties, methodetoetsen en Citotoetsen. Door goed uit te zoeken wat kinderen beheersen en nodig hebben voor de volgende stap, sluiten we aan bij hun ‘zone van naaste ontwikkeling’. In januari en juni toetsen we bij alle kinderen de vooruitgang. Aan het eind van de basisschoolperiode voeren we een aanvullende toets uit. In groep 8 doen alle kinderen mee aan de Cito-eindtoets. Deze is nodig voor ondersteuning van een goede advisering richting het voortgezet onderwijs.

Voor het jonge kind gebruiken we naast de methodeonafhankelijke toetsen ook een digitaal observatie- en registratiemiddel: Onderbouwd. Dit biedt ons de mogelijkheid om de jonge kinderen nauwgezet te volgen in hun ontwikkeling en, daar waar nodig, snel en adequaat bij te sturen.

We volgen niet alleen de cognitieve vaardigheden. We willen ook graag weten hoe kinderen in sociaal en emotioneel opzicht groeien. De leerkrachten vullen hiervoor digitale observatielijsten in. Vanaf groep 6 doen de leerlingen het zelf ook. Alle vorderingen worden met de kinderen en de ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is gebleken dat we een goed beeld van de leerlingen hebben gekregen op grond van de afgenomen toetsen en ons leerlingvolgsysteem. Er zijn in het voortgezet onderwijs weinig fluctuaties naar aanleiding van ons schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie is tevreden over onze school. Op de site van www.onderwijsinspectie.nl kunt u het volgende lezen:

“CBS Van Panhuys heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.”

Eens in de vier jaar worden basisscholen daadwerkelijk bezocht. Het laatste inspectiebezoek dateert van november 2014. Verslagen van bezoeken zijn terug te vinden op bovengenoemde website. 

Terug naar boven