RKBS An d'r Put

Pastoor Scheepersstraat 9 6374 HR Landgraaf

Schoolfoto van RKBS An d'r Put

Het team

Toelichting van de school

Het team van RKBS An d'r Put bestaat in schooljaar 2023-2024 uit 17 personen, 1 man en 16 vrouwen. Daarvan hebben 14 personen een lesgevende taak. De school heeft daarnaast een intern begeleider, administratief ondersteuner en directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van een collega wordt geregeld door middel van een vervangingspoule voor de drie Waubachse basisscholen. Daarin zitten een aantal leerkrachten die kortdurende vervangingen opvullen. Als alle vervangers zijn ingezet, zijn we genoodzaakt om intern een oplossing te zoeken. De directie volgt dan de richtlijnen op vanuit het protocol van MOVARE.

1. Beschikbaar onderwijsondersteunend personeel wordt ingezet onder toezicht en eindverantwoordelijkheid van een leerkracht

2. De kinderen worden over de andere groepen verdeeld;

3. Indien de 3e dag ook nog geen vervanger beschikbaar is, worden de ouders tijdig ingelicht en blijven de kinderen thuis.

4. In het geval van een crisis rondom een vervanging, sturen we elke dag een andere groep naar huis. De ouders worden tijdig ingelicht.


Via ons digitale communicatiemiddel ISY kunnen we alle ouders binnen vijf minuten bereiken en op de hoogte brengen van belangrijk nieuws.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in 2023-2024 met 8 groepen die geformeerd zijn op basis van het leerstofjaarklassensysteem. Daar waar het aantal leerlingen binnen de jaargroep overschreden wordt kiezen we er incidenteel voor de kinderen in combinatiegroepen te plaatsen. Komend schooljaar is er 1 combinatiegroep: groep 1/2.

Sinds januari 2020 neemt onze school deel aan het project 'Meer Harmonie in de Samenleving' en krijgt ieder kind wekelijks muziekles van een gediplomeerd vakdocent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leertijd per vakgebied is een richtlijn vanuit de methode. De leraar kan de leertijd desgewenst aanpassen als de onderwijsbehoefte van de groep hierom vraagt

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We willen zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs bieden. We kunnen vooral kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van lezen en spelling en rekenen ( denk b.v. aan dyslexie ) goed helpen.

Er heeft ook al teamscholing plaats gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van kinderen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en hun executieve functies. Een pedagogisch klimaat van regels en routines helpen ons daarbij. Maar het pedagogisch klimaat, het scheppen van een veilige leeromgeving met aandacht, begrip en vaardigheden voor de omgang met opvallend gedrag, groepsdynamiek zal verdere verdieping nodig hebben de komende periode. Afgelopen schooljaren hebben we daar al een aanzet toe gegeven met het implementeren van HIRO schooljudo, een school brede methode gericht op het verder versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling op een actieve manier. We hebben daarnaast het anti-pestprotocol geactualiseerd. In schooljaar 2023-2024 zal dit verder geïmplementeerd worden.

Een goede aanpak voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben staat op ons wensenlijstje. We passen al leertijd aan en durven lesstof weg te laten. We zijn zover dat we weten welke weg we zullen inslaan. De kinderen die extra uitdaging nodig hebben, zullen we in de toekomst vooral prikkelen en stimuleren door de vraagstelling en de opdrachten moeilijker te maken.  De leraren zullen bekwaam worden in het vertalen van de gemakkelijke opdrachten in de moeilijkere opdrachten vanuit de hogere denkorden.

We zijn al deskundig op het gebied van de verzorging van kinderen met diabetes en kinderen met gehoorproblemen.

We beschikken over een lift in het gebouw.

Meer informatie is terug te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel in de bijlage

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Doorontwikkeling aanbod meer begaafde leerlingen, meer inzet van beschikbare specialismen en kwalitatief sterkere analyses en de vertling daarvan in de dagelijkse lespraktijk.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

RKBS An d'r Put heeft een inpandige Peuterspeelzaal: Ut Hummelke. Deze speelzaal is vanaf augustus 2020 VVE speelzaal. De meeste kinderen van onze school hebben in hun voorschoolse periode een peuterspeelzaal bezocht of een Kinderdagverblijf. Vanaf februari 2022 is er een kinderdagverblijf in ons gebouw gevestigd: 'De Wensput'. In het schooljaar 2023-2024 vervolgen de collega's uit de kleuterbouw hun VVE-training.

Terug naar boven