RKBS An d'r Put

Pastoor Scheepersstraat 9 6374 HR Landgraaf

Schoolfoto van RKBS An d'r Put

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 vond er geen afname van de eindtoets plaats door Covid-19.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We nemen twee keer per jaar het LOVS van CITO af om de leerlingen vanaf groep 3 te volgen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat. In de groepen 1 en 2 gebeurt dat aan de hand van voortgang t.a.v. de verschillende leerlijnen. Na elke CITO afname praten we met elkaar over de resultaten en passen we,  op basis van de resultaten,  onze groepsaanpak aan. Dat gebeurt via de cyclus van Handelings Gericht Werken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat zeer belangrijk is, vanuit onze waarden, dat elk kind leert wat respectvol omgaan is met jezelf, de ander en onze spullen. 

Een veilige leeromgeving is de basis voor ontwikkeling. we creëren een dusdanig pedagogisch klimaat in de school en in de klas dat kinderen zich veilig voelen. Onze norm hierbij is dat we ernaar streven dat 100% van de leerlingen zich veilig voelt. We onderzoeken dit jaarlijks. Daarvoor gebruiken wij vanaf schooljaar 2023-2024 Viseon. Dit systeem is een hulpmiddel bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling

We weten dat, als kinderen met plezier naar school komen, zij betere onderwijsresultaten boeken. Wij streven er naar om de betrokkenheid bij kinderen te verhogen. als kinderen betrokken zijn, ontstaat er vanzelf ook plezier in leren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Energie
  • Groei

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2019 werd onze school door de inspectie met een themaonderzoek bezocht in het kader van onze visie en handelen op het gebied van kansengelijkheid. Meer specifiek stond de adviesprocedure centraal. De inspectie gaf aan dat we goed in beeld hebben waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. Er is geen school-specifieke rapportage beschikbaar gesteld.

In maart 2022 vond er nogmaals een themaonderzoek plaats, ditmaal gericht op 'effectieve tijdsbesteding', gericht op de gevolgen van passend onderwijs voor de ervaren werkdruk. De inspectie concludeerde dat de werkdruk heel divers wordt ervaren binnen ons team. De inspectie onderschreef de benoemde kansen om de instructie verder te verbeteren middels de ingezette weg en differentiatie. Er is geen school-specifieke rapportage beschikbaar gesteld.

Tot slot vond er in februari 2023 een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs plaats. De inspectie constateerde dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is, maar gaf wel een herstelopdracht ten aanzien van de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen die op- en uitvallen. De inspectie gaf aan dat de school haar verbeterpunten goed in beeld heeft.

Terug naar boven