IKC De Zuidvliet

Stadspolderlaan 6 4484 DG Kortgene

 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet
 • Schoolfoto van IKC De Zuidvliet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Niet alle kinderen maken vanaf de geboorte dezelfde start. Ook op onze school is de startsituatie voor elk kind anders. De opdracht van de basisschool is om alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te geven. Het Kijk-registratiesysteem voor groep 1 en 2 en het leerlingvolgsysteem IEP (hoofd, hart en handen) in de andere groepen bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van elk kind op de voet en in relatie met andere kinderen te volgen. Naast dit alles hanteren we het leerlingvolgsysteem Parnassys, wat ons in staat stelt om alle vorderingen goed te registreren en te volgen. Op onze school hebben we voor lezen, rekenen, taalverzorging en woordenschat streefdoelen geformuleerd. Twee keer per jaar worden deze doelen middels een teamoverleg geanalyseerd. Dit teamoverleg geeft ons een goed beeld van recente resultaten en van de opbrengsten van de jaren daarvoor. De conclusies geven aan welke acties ondernomen moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren dan wel te optimaliseren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

De tussenresultaten worden middels afname IEP gemeten. De resultaten worden op school-, groeps- en individueel niveau geanalyseerd, verklaard en de nodige acties op uitgezet. Dit wordt in het analyse- en opbrengstendocument genoteerd. Dit is een format van Albero. Alle resultaten en analyses worden van onze school in één format geplaatst. Dit wordt 2x per jaar met het bestuur van Albero besproken. 
Plenair worden de trendanalyses op schoolniveau besproken. Wat zien we? Verklaringen en de te nemen acties op schoolniveau. De leerkrachten doen hetzelfde met hun duo-collega op groepsniveau en individueel niveau. Op groepsniveau wordt gekeken of de streefdoelen (niveauwaarden) zijn behaald en op leerlingniveau wordt gekeken naar de individuele vaardigheidsgroei. Met steeds in ons achterhoofd het realiseren van een optimale ontwikkeling van iedere leerling.

De intern begeleider en directeur hebben hierin een ondersteunende en coachende rol.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorlopig schooladvies

Het voorlopig schooladvies voor groep 8 leerlingen wordt tijdens persoonlijke gesprekken met ouders en kind eind groep 7 gecommuniceerd. Het voorlopig advies wordt schriftelijk vastgelegd in Parnassys. In Parnassys wordt een kort verslag van de onderbouwing en het gesprek genoteerd.

Voor de onderbouwing van het advies worden de volgende aandachtspunten meegenomen:

 • Resultaten LOVS- IEP LVS toetsen
 • Werkhouding (observaties leerkracht en IEP hart & handen
 • Taakwerkhouding- Motivatie (observaties leerkracht en IEP hart & handen
 • Prestatie- motivatie
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (observaties leerkracht en IEP hart SEO)
 • Huiswerkattitude - Onderzoekende houding- Zelfstandigheid- Samenwerken- Concentratie
 • Ontwikkelings- en uitstroomperspectief vanuit Parnassys (intern gebruik)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie van de school op sociale opbrengsten

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in op onze school. Om sociaal competent te kunnen functioneren, nu en in de toekomst, heeft een kind sociale kennis, vaardigheden en houdingen nodig. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Aan het leefklimaat (pedagogisch klimaat) wordt middels de methode HiRO hard gewerkt. HiRO staat voor: Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas, de 7 judowaarden vormen de basis, bewegend- en ervarend leren en een digitale lesmethode gecombineerd met fysieke lessen.

HiRO is een complete methode waarbij er 1x in de week een les gegeven wordt vanuit de 7 judowaarden.

Sociaal-emotioneel leren is belangrijk omdat…

·         kinderen weten welk gedrag er van hen verwacht wordt;
·         het verstorend gedrag voorkomt;
·         het pestgedrag voorkomt;
·         het kinderen weerbaar maakt;
·         het de leeropbrengst verhoogt. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor de ander
 • Ontmoeten
 • Zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven