Integraal Kindcentrum Kloetinge

Zomerweg 2 4481 CB Kloetinge (Gem. Goes)

  • De juf vertelt een leuk verhaal.
  • Tijdens de les maken onze leerlingen gebruik van computers.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden gevolgd door een leerlingvolgsysteem.

Voor het volgen van de leerlingen in de groepen 1 en 2 gebruiken wij de KIJK-registratie
Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we ParnasSys waarin de toetsresultaten, zowel methodetoetsen als onafhankelijke toetsen (IEP), worden geregistreerd. Deze resultaten zijn voor ouders, middels het ouderportaal, in te zien.

Na elke toetsing worden de resultaten door de leerkracht geanalyseerd. Met het beeld dat de leerkracht daardoor krijgt worden de groeps- en/of leerlingplannen bijgesteld of voortgezet.

Na elke IEP-toetsing (in februari en juni) bespreekt de leerkracht de resultaten met de directie en de intern begeleider. Met hen bespreekt de leerkracht welke consequenties de resultaten hebben voor het planmatig handelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt de school tot het schooladvies voortgezet onderwijs?
Gedurende de hele schoolloopbaan volgen en stimuleren we de ontwikkeling van onze leerlingen. Eind groep 7 wordt voor het eerst een uitspraak gedaan over het verwachte uitstroomniveau van uw kind. Hieronder wordt beschreven hoe de procedure Schooladvies er concreet uit ziet.

Groep 7
De IEP-toetsen eind groep 7
In groep 7 maakt de leerling (voor eind juni) de IEP-toetsen periode II. Op basis van de resultaten geeft IEP een advies. Dit advies vormt samen met de bevindingen van de leerkracht(en) de basis voor het pré-advies. Dit advies wordt voor de zomervakantie besproken met de ouders en de leerling. Zij ontvangen een rapportage van de gemaakte IEP toets (de talentenkaart). 

Groep 8
Plangesprek bij de start van het schooljaar.In september worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een plangesprek. In het plangesprek wordt benoemd waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Er wordt een plan gemaakt met behulp van de volgende gegevens:
- informatie uit de IEP-toetsen eind groep 7: wat wordt al beheerst, waar heeft de leerling nog moeite mee? 
- informatie uit een kindgesprek tussen leerling en leerkracht waarin de ontwikkeling, de motivatie, ondersteuningsbehoeften en het gedrag besproken worden. 
Voorlopig schooladvies in november/december
Het voorlopig schooladvies wordt voor eind december besproken met de leerling en de ouders. Het voorlopig schooladvies is gebaseerd op:
- gegevens uit het LVS (leerlingvolgsysteem)
- gegevens van de IEP-toetsen eind groep 7
- inzet en resultaten van de periode september-december
De leraar komt tot het voorlopig advies op basis van zijn ervaringen in het werken met de leerling. Het advies wordt besproken met de intern begeleider en de directeur, zodat het een gezamenlijk advies is.

IEP Doorstroomtoets
De toetsdagen in het schooljaar 2023-2024 vallen op dinsdag 6 en woensdag 7 februari. De rapportage komt beschikbaar uiterlijk 15 maart. 

Definitief schooladvies uiterlijk 24 maart
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart vanuit school het definitieve schooladvies. Het definitief schooladvies wordt alleen besproken wanneer er sprake is van een heroverweging. Leerlingen en ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek. Indien nodig worden ontbrekende gegevens ingevoegd in het onderwijskundig rapport.

Heroverwegen schooladvies na het maken van de Doorstroomtoets
Als een leerling op basis van de toets een hoger toetsadvies krijgt dan het eerder gegeven schooladvies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. In overleg met de ouders en de leerling kan het schooladvies gewijzigd worden. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren.
Soms is het resultaat van de Doorstroomtoets lager dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies niet naar beneden aanpassen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik mag zijn wie ik ben
  • Ik lach niemand uit
  • Niemand speelt de baas

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven