Integraal Kindcentrum Kloetinge

Zomerweg 2 4481 CB Kloetinge (Gem. Goes)

  • De juf vertelt een leuk verhaal.
  • Tijdens de les maken onze leerlingen gebruik van computers.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Doordat we onderwijs groepsdoorbroken organiseren is de afwezigheid van een leerkracht, door verlof of ziekte, meestal intern op te lossen door een andere inzet van klassenassistentie of het aanpassen van het dagrooster.
Indien dit niet het geval is doorlopen we de volgende stappen:
1.       We kijken of er vervangen kan worden door de duo-partner van de leerkracht of een andere leerkracht uit het team, die die dag vrij heeft. 2.       We leggen een vervangingsverzoek neer bij de vervangingspoule* en hebben geen verdere invloed op wie komen gaat.

3.       De directie kijkt of er ruimte zit in zijn agenda (directietaken blijven dan liggen).
4.       Als er echt niemand beschikbaar is, bekijken we de mogelijkheid om de betreffende unit te splitsen in kleine groepjes en te verdelen over de andere units.
5.       Als alle mogelijkheden op zijn, zijn we genoodzaakt de leerlingen naar huis te sturen.

*Momenteel is de vervangingspoule leeg.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team heeft zich geschoold in het groepsdoorbrekend werken, omdat we vinden dat het leerstofjaarklassensysteem onvoldoende tegemoet komt aan de behoeftes van onze leerlingen. Niet de methode is leidend voor het lesaanbod, maar de ontwikkeling van onze leerlingen zelf moet leidend zijn. Op dit ogenblik werken we met een unit 1 (oude groepen 1, 2 en 3) en een unit 2 (oude groepen 4, 5 en 6), waarbinnen groepsdoorbroken gewerkt wordt, maar ook unit-overstijgend. Halverwege het schooljaar 2023-2024 zal unit 3 (oude groepen 7 en 8) starten.

Binnen de units gaan clusters leerlingen, vanuit hun stamgroep, werken aan doelen die hen ontwikkelingsnabij uitdagen en haalbaar zijn.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen IKC Kloetinge wordt zoveel mogelijk integraal gewerkt aan een ononderbroken en logische ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar.
Ononderbroken betekent: zonder drempels. Peuters en kleuters kennen elkaar, spelen met elkaar en leren van en met elkaar. Een merkbare overgang van peuters naar kleuters is er niet.
De thema's binnen onderwijs en opvang zijn op elkaar afgestemd en er wordt gewerkt met Peuter- en Kleuteruniversiteit. Wanneer een kind 3 jaar en 10 maanden is wordt er een gesprek gepland met betrokken medewerkers en de ouders. De ontwikkeling en het welbevinden van het kind staat tijdens dit gesprek centraal.

Terug naar boven