Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

Schimmelpenninckstraat 8 2221 EP Katwijk

  • Hier kunt u aanbellen en wordt u in de school binnen gelaten.
  • De school staat in een verkeersveilige omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool te Katwijk.

U vindt hier heel veel nuttige informatie over onze school. Kijkt u rustig rond. Wilt u meer informatie over onze school, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Nogmaals hartelijk welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Relatie
  • Nieuwsgierigheid
  • Groei
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een gezonde basis wat leerlingenaanmelding betreft. Gemiddeld is de groepsgrootte in de leerjaren tussen de 25 en de 30 leerlingen. Alle leerjaren hebben twee groepen. In totaal zijn er daarom 17 groepen, met met ruim 400 leerlingen.

Nieuwe 4-jarige leerlingen worden ingedeeld in 1 van de 5 kleutergroepen, dit zijn allen 1/2 combinatiegroepen. Deze groepen groeien tot 30 kinderen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de groepsgrootte en zorgzwaarte van de verschillende groepen. Na groep 2 worden  er twee groepen 3 samengesteld. De leerkrachten delen deze twee groepen 3 zorgvuldig in. In de groepen 4 en 6 vindt er in het voorjaar een evaluatie plaats en wordt gekeken of de leerlingen vanaf groep 5 c.q. groep 7 worden gemixt en/of worden overgeplaatst in de parallelgroep. Als dit speelt, worden de ouders hierover tijdig geïnformeerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
405
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school volgt het sociaal veiligheidsbeleid van Prohles. Dat beleid is hier te s vinden: https://www.brugghenschool.nl/pagina/436014/Sociale+veiligheid

Binnen de school wordt een gedragsprotocol, waarin pestaanpak is opgenomen, gehanteerd. De school heeft de volgende functionarissen die toezien op de sociale veiligheid: 

Rol; Uitvoering; Belangrijkste taken:

Preventiemedewerker; Giovanna van Duijvenbode; Risico Inventarisatie en Evaluatie. Plan van aanpak en preventieve maatregelen veiligheid, gezondheid en welzijn.

Aandachtsfunctionaris; Ineke Hofland; Implementatie, het hanteren en borgen van de meldcode, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder worden gesignaleerd, hulp geboden wordt en het geweld stopt.

Interne vertrouwenspersoon (tevens anti-pest coördinator); Marjolein van Rijn Gert Kuyt; Vanuit de klachtenregeling van de school is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag, waaronder ook pesten.  

Coördinator BHV; Ingrid Boelens; Deel uitmaken van BHV-team, bij calamiteit leiding aan de BHV’ers en leidt alles in goede banen. 

Coördinatie leerlingenzorg; Ineke Hofland Giovanna van Duijvenbode 

Coördinatie van leerlingenzorg op leerling, groeps- en schoolniveau, waaronder bewaking van de sociale veiligheid / beleid sociale veiligheidCoördinatie kanjerlessen; Marjolein van Rijn  Coordinatie van de kanjerlessen

Terug naar boven