Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

Schimmelpenninckstraat 8 2221 EP Katwijk

  • Hier kunt u aanbellen en wordt u in de school binnen gelaten.
  • De school staat in een verkeersveilige omgeving.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsscore is een indicatie hoe de school de leerlingen aan het eind van groep 8 aflevert. Er zijn verschillende eindtoetsaanbieders. Wij gebruiken de eindtoets van Cito.
Doen we het gemiddeld als school goed? Het antwoord hierop is: ja. Ook de tussen-opbrengsten zijn met alle teamleden geanalyseerd en daaruit blijkt, dat we bijna geheel op het gewenste niveau scoren. Vooral rekenen is sterk en scoort over de hele linie boven het verwachte niveau. Taal, en dan vooral spelling, en begrijpend lezen scoren net op of net onder het niveau.

De eindtoetsscore is niet meer zo belangrijk om te kijken naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind kan. Belangrijker echter is het oordeel van de school zelf. Gedurende het gehele schoolleven worden de kinderen immers door de school begeleid, waardoor de school een goed inzicht heeft in de mogelijkheden van een kind. De verwijzingsgesprekken vinden plaats in november en de aanmeldingen voor 1 maart. De eindtoets wordt later in het jaar afgenomen. Als de eindtoets buiten verwachting een hogere eindscore laat zien dan verwacht, kan het schooladvies heroverwogen worden.

Op www.scholenopdekaart.nl is actuele informatie te vinden over de eindtoetsresultaten van de school.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de eerste twee jaren van het onderwijs worden de kinderen nauwkeurig geobserveerd in hun ontwikkeling. Wij gebruiken daar het ontwikkelingvolgsysteem KIJK! voor. Middels KIJK! observeren en registreren we de voortgang van de ontwikkeling en ontwerpen we een afgestemd beredeneerd aanbod. 

Vanaf groep 3 worden de leerlingen twee keer per jaar met methode-onafhankelijke toetsen getoetst. De resultaten geven de leerkrachten inzicht in de leervorderingen van de kinderen. De opbrengsten worden leerling-, groeps- en schoolniveau besproken. Hierbij is naast de toetsgegevens ook aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen. In kaart gebracht wordt wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gedurende het laatste jaar op onze school worden de kinderen en de ouders begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgschool. Een belangrijke zaak, omdat goed gekeken moet worden welke vorm van voortgezet onderwijs een kind aan kan. Op onze school wordt gewerkt met een heldere procedure, als het gaat om het samenstellen van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Bij de samenstelling van het schooladvies gaan we uit van een aantal beschikbare gegevens, die we in de schoolloopbaan van de leerlingen verzameld hebben. U kunt hierbij denken aan resultaten van tussentoetsen over de afgelopen 8 schooljaren, intelligentiegegevens en gegevens uit observaties van leerkrachten over bijvoorbeeld werkhouding en doorzettingsvermogen. Samen met de kinderen, ouders en leerkracht komen we tot de best passende keuze voor een school voor voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens in de vier jaar bezoekt de inspectie onze school. Allerlei terreinen van het basisonderwijs worden onder de loep genomen. Gelukkig is de inspectie steeds goed te spreken over onze school en daar zijn we best trots op. Niet voor niets is onze slogan: Wij doen wat we kunnen om ze te leren wat ze kunnen. En dat wordt gelukkig zeer gewaardeerd.

Terug naar boven