Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

Schimmelpenninckstraat 8 2221 EP Katwijk

  • Hier kunt u aanbellen en wordt u in de school binnen gelaten.
  • De school staat in een verkeersveilige omgeving.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

T/m het schooljaar 2022-2023 wordt de eindtoets afgenomen. De score is een indicatie hoe de school de leerlingen aan het eind van groep 8 aflevert.

Met ingang van schooljaar 2023-2024 spreken we over een Doorstroomtoets. Er zijn verschillende doorstroomtoets aanbieders. Wij gebruiken de doorstroomtoets van Cito Leerling in Beeld. 

Op www.scholenopdekaart.nl is actuele informatie te vinden over de eindtoetsresultaten van de school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de eerste twee jaren van het onderwijs worden de kinderen nauwkeurig geobserveerd in hun ontwikkeling. Wij gebruiken met de ingang van dit schooljaar het volgsysteem. Mijn Kleutergroep. Hiermee observeren en registreren we de voortgang van de ontwikkeling en ontwerpen we een afgestemd speel- en leeraanbod.  

Vanaf groep 3 worden de leerlingen twee keer per jaar met methode-onafhankelijke toetsen getoetst. Dit doen wij met Leerling in Beeld. De resultaten geven de leerkrachten inzicht in de leervorderingen van de kinderen. De opbrengsten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau besproken.  

Naast het kijken naar toetsresultaten observeren de leerkrachten gedurende de dag de leerlingen. Hieruit halen zij ook informatie voor een passend aanbod voor de brede ontwikkeling van de kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen alle kinderen een eerste voorlopig schooladvies. Dit advies komt tot stand door overleg tussen de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur. Halverwege januari geeft de leerkracht van groep 8 een tweede voorlopig schooladvies. Dit advies komt tot stand door overleg van de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. In deze overleggen kijken we naar "het hele kind.” Uw kind heeft hier immers meerdere jaren op school gezeten en we baseren ons dus ook op de “zachte” gegevens van uw kind, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, motivatie en gedrag.  

Begin februari maken de kinderen een laatste toets, namelijk de doorstroomtoets. Uiterlijk half maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.   

Geeft de doorstroomtoets een hoger advies voor het voortgezet onderwijs, dan het gegeven schooladvies, dan wordt het advies uit de doorstoomtoets gevolgd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn waardoor dit advies niet overgenomen kan worden.  Het advies dat na de doorstroomtoets vastgesteld wordt door de basisschool is het definitieve basisschool advies. 

De kinderen en ouders worden begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgschool. Zoals in 5.2 aangegeven komt het advies tot stand door het beeld van de basisschool en de doorstroomtoets.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Ieder kind moet zich welkom voelen op onze school. Naar school gaan is een ontmoeting, waarin kinderen ook van elkaar leren. Veiligheid, relatie, nieuwsgierigheid en groei n kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect zien.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens in de vier jaar bezoekt de inspectie onze school. Allerlei terreinen van het basisonderwijs worden onder de loep genomen. Gelukkig is de inspectie steeds goed te spreken over onze school en daar zijn we best trots op.

Onze slogan is: Met het oog op jou en de toekomst. En dat wordt gelukkig zeer gewaardeerd.

Terug naar boven