Mr. J.J.L. van der Brugghenschool

Schimmelpenninckstraat 8 2221 EP Katwijk

  • Hier kunt u aanbellen en wordt u in de school binnen gelaten.
  • De school staat in een verkeersveilige omgeving.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Groepen hebben zoveel als mogelijk hun vaste vervangingsleerkracht. Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep zo veel mogelijk door een andere leerkracht overgenomen.

Anno 2023-2024 is het vinden van een vervanger niet altijd makkelijk. Bij een ziekmelding of bijzonder verlof voor de reguliere leerkracht, kiezen we op volgorde van voorkeur voor de volgende oplossingen om voor de groep te staan:

1. een duoleerkracht, 2. een parallelleerkracht, 3. een andere beschikbare leerkracht, 4. een ingehuurde leerkracht via een uitzend- of detacheringsbureau, 5. een leerkrachtondersteuner, 6. een ib'er of andere aanwezige kwaliteitsmedewerker, 7. de directeur, 8. we verdelen de kinderen over andere groepen, 9. we sturen de kinderen naar huis (bij hoge uitzondering, één klas is één middag twee uur naar huis gestuurd in 2022-23) 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wanneer uw kind jarig is in oktober, november of december is uw kind een instromer in groep 1 van groep 1/2. Op basis van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling overleggen we met elkaar of uw kind het jaar erop naar groep 2 gaat of in groep 1 blijft.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft in het ondersteuningsprofiel beschreven welke mogelijkheden en grenzen de school heeft om te voorzien in een passend onderwijsaanbod.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft een ondersteuningsprofiel. We werken met een zorgpiramide van ondersteuningsniveaus. Het implementeren is een van onze ambities. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vroegschoolse educatie is een belangrijk onderdeel van het spelend leren in de kleuterperiode. Kinderen worden uitgedaagd om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en zo de basisvoorwaarden voor leren mee te krijgen.

Terug naar boven