obs De Verrekijker

1e Mientlaan 33-35 2223 LG Katwijk

  • Groep 5 t/m 8 werken gezamenlijk aan 4 projecten per schooljaar. Dit gebeurt in een cyclus van 4 jaar.
  • Op de Verrekijker wordt veel aandacht besteed aan klankonderwijs.
  • We maken gebruik van 'Zien is snappen' bij het aanbieden van grammatica.
  • In het schooljaar 2021-2022 is gestart met het aanleggen van een anders-/meertalige bibliotheek op de Verrekijker.
  • In de onderbouw wordt er gewerkt met het digikeuzebord.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van openbare basisschool De Verrekijker in Katwijk.

Officieel zijn wij een school voor kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Sinds eind 2019 hebben we ook veel nieuwkomers bij ons op school. Dit heeft alles te maken met de huidige asielcrisis. Ieder bed in het AZC wordt gevuld. Dit betreft personen in verschillende stadiums van de procedure. Op dit moment is de verdeling ongeveer 60/40. 60 % van de leerlingen zijn nog maar kort in Nederland en 40% al langere tijd. Veel kinderen verblijven maar een aantal weken of maanden bij ons op school. Al met al geeft dit een bijzondere dynamiek en maakt het ons een andere school dan de meeste scholen in Nederland. 

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school.  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • stabiliteit
  • leerzaam
  • betrokkenheid
  • taalaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door het specifieke karakter van de school schommelt het aantal leerlingen op jaarbasis behoorlijk.  Van grote invloed hierbij is het landelijk beleid en het beleid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit heeft veel invloed op de leerlingen en leerkrachten. Het vraagt veel van hun flexibiliteit.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 De sociale veiligheid van kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers is per definitie onvoldoende. Veelal zijn kinderen op veel verschillende asielcentra geweest en hebben zij meerdere scholen bezocht. De kinderen krijgen hierdoor te weinig tijd om zich ergens thuis te voelen.  De huisvesting is zeer beperkt en binnen het centrum is door de situatie relatief meer onveiligheid dan in de reguliere woonomgeving van kinderen. Daarbij speelt natuurlijk een grote rol dat regelmatig ouders gearresteerd worden door de Dienst terugkeer en Vertrek of dat gezinnen de illegaliteit in vluchten.

De instrumenten die gebruikt worden om de sociale veiligheid te meten leveren ons, mede door het taalprobleem, geen correcte informatie op. Wij kiezen er daarom voor regelmatig met kinderen in gesprek te gaan over hun situatie en hun veiligheidsbeleving in de school.

Een tweede aspect dat wij nader willen toelichten is dat wij ervan uitgaan dat indien een kind bij ons op school komt hij/zij zindelijk is. De leerkracht kan immers niet de groep voor langere tijd zonder toezicht laten. Ook gezien mogelijke gezondheidsrisico"s behoort het verschonen van kinderen niet tot de taak van het personeel van de school. In voorkomende gevallen wordt dan ook contact opgenomen met ouders of andere contactpersonen

Terug naar boven