obs De Verrekijker

1e Mientlaan 33-35 2223 LG Katwijk

 • Groep 5 t/m 8 werken gezamenlijk aan 4 projecten per schooljaar. Dit gebeurt in een cyclus van 4 jaar.
 • Op de Verrekijker wordt veel aandacht besteed aan klankonderwijs.
 • We maken gebruik van 'Zien is snappen' bij het aanbieden van grammatica.
 • In het schooljaar 2021-2022 is gestart met het aanleggen van een anders-/meertalige bibliotheek op de Verrekijker.
 • In de onderbouw wordt er gewerkt met het digikeuzebord.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen het verlof zoveel mogelijk in te vullen via de collega's zelf. Meestal lukt dit wel. Een tweede optie die wel eens wordt toegepast, is dat de kinderen verdeeld worden over de andere groepen. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat de kinderen een dag thuis moeten blijven.

Maatregelen om Covid-19 te bestrijden worden in overleg met de GGD genomen. Dat kan betekenen dat een groep niet naar school mag gedurende één of meerdere dagen. Afhankelijk van de duur kan afstandsonderwijs worden ingezet door laptops mee naar huis te geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Taalklassen

Per schooljaar moeten we besluiten of we een Taalklas kunnen inzetten in een bepaalde bouw. Dat kan als er voldoende leerlingen voor in aanmerking komen. Voor het schooljaar 2021-2022 proberen we een Taalklas voor groep 0/1 te formeren. De school is op zoek naar geschikt personeel om die groep vorm te geven. Tijdens het schooljaar kunnen we inspelend op de actuele situatie de indeling aanpassen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het projectonderwijs in groep 4 kent de volgende verdeling:

 • Nederlandse taal: 5,5 uur
 • Kennis der Natuur en techniek: 1 uur
 • Ruimte (aardrijkskunde): 1 uur
 • Mens en samenleving: 1 uur

Bij het projectonderwijs van groep 5-8 komt de verdeling van de lestijd over de verschillende vakgebieden neer op:

 • Nederlandse taal, inclusief begrijpend lezen 6 uur
 • Engels 1 uur

Oriëntatie op jezelf en de wereld Onderverdeling:

 • - Mens en samenleving: 1 uur
 • - Kennis der Natuur: 1 uur
 • - Techniek en verkeer: 1 uur
 • - Ruimte (aardrijkskunde): 1 uur
 • - Tijd (geschiedenis): 1 uur
 • Kunstzinnige oriëntatie 3 uur

Totaal: 15 uur

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan kinderen met een taalachterstand.

Daarnaast biedt onze school onderwijs aan kinderen die in lichte of meerdere mate getraumatiseerd zijn en hierdoor gedragsproblemen vertonen.

Binnen de school is er een gestructureerd NT2 aanbod en zijn er NT2 geschoolde leerkrachten.

Ten aanzien van gedrag geldt dat het team geschoold is in PBS en dat de principes van PBS schoolbreed worden toegepast. verder is er veel ervaring opgedaan met getraumatiseerde kinderen en heeft scholing plaatsgevonden op dit terrein.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Gezien de specifieke doelgroep en de bijbehorende problematiek is er in samenwerking met gemeente, bestuur en KOK kinderopvang een aparte peuterspeelzaal in de school gehuisvest sinds 2016. Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen school en peuterspeelzaal en er vindt een warme overdracht plaats. Ook vanuit de school vindt terugkoppeling over leerlingen plaats naar de peuterspeelzaal.

Terug naar boven