obs De Verrekijker

1e Mientlaan 33-35 2223 LG Katwijk

Schoolfoto van obs De Verrekijker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen bij ons op school komen vanuit een achterstandsituatie. Zij beheersen de taal vaak niet volledig en ontvangen vanuit huis niet altijd extra ondersteuning, omdat niet alle ouders de Nederlandse taal machtig zijn.  Daarnaast is het zo dat kinderen veelal meerdere scholen hebben bezocht waardoor de ononderbroken ontwikkelingslijn niet voldoende aanwezig is.

Verder moet bij de beoordeling van de eindresultaten rekening gehouden worden met de onzekere situatie waarin de kinderen verkeren en de spanning die dit met zich meebrengt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentoetsen worden gemeten via methodegebonden toetsen en door middel van de landelijk genormeerde citotoetsen. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwlettend gevolgd in individuele ontwikkelingsperspectieven. Deze ontwikkelingsperspectieven worden besproken in samenspraak met de ib-er. Dit gebeurt minimaal op drie vaste momenten in het jaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs wordt zorgvuldig begeleid. Wij doen dat op de volgende wijze:

* Eind groep 7 (juni / juli) wordt een voorlopig VO-schooladvies met de ouders besproken.

* In groep 8 (februari) wordt het VO-schooladvies gegeven.

* In de periode december t/m februari is er recent voorlichtingsmateriaal van scholen in de streek op school beschikbaar. Via school ontvangen ouders een informatiefolder van het Ministerie, de regionale Schoolgids en een infokrant over de Cito-toets.

* In december, januari en februari zijn er open dagen bij de scholen van voortgezet onderwijs die door ouders en kinderen bezocht kunnen worden.

* In februari wordt, samen met ouders en kind, het definitieve VO-schooladvies vastgesteld.

 * Voor 1 maart dient het inschrijfformulier van de school van uw keuze ingeleverd te worden bij de leerkracht van uw kind. Wij zorgen ervoor dat deze formulieren, samen met de uitslag van de Cito- toets en een onderwijskundig rapport, naar de scholen van voortgezet onderwijs worden verzonden.

* In april wordt de Centrale eindtoets afgenomen * Na de einduitslag kan het zo zijn dat enkele her-VO-schooladviezen herzien.  

* In het eerste schooljaar na de basisschool worden alle kinderen besproken met de mentoren van de diverse brugklassen.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven