obs De Verrekijker

1e Mientlaan 33-35 2223 LG Katwijk

  • Groep 5 t/m 8 werken gezamenlijk aan 4 projecten per schooljaar. Dit gebeurt in een cyclus van 4 jaar.
  • Op de Verrekijker wordt veel aandacht besteed aan klankonderwijs.
  • We maken gebruik van 'Zien is snappen' bij het aanbieden van grammatica.
  • In het schooljaar 2021-2022 is gestart met het aanleggen van een anders-/meertalige bibliotheek op de Verrekijker.
  • In de onderbouw wordt er gewerkt met het digikeuzebord.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen bij ons op school komen vanuit een achterstandsituatie. Zij beheersen de taal vaak niet volledig en ontvangen vanuit huis niet altijd extra ondersteuning, omdat niet alle ouders de Nederlandse taal machtig zijn.  Daarnaast is het zo dat kinderen veelal meerdere scholen hebben bezocht waardoor de ononderbroken ontwikkelingslijn niet voldoende aanwezig is.

Verder moet bij de beoordeling van de eindresultaten rekening gehouden worden met de onzekere situatie waarin de kinderen verkeren en de spanning die dit met zich meebrengt.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentoetsen worden gemeten via methodegebonden toetsen en door middel van de landelijk genormeerde citotoetsen. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwlettend gevolgd in individuele ontwikkelingsperspectieven. Deze ontwikkelingsperspectieven worden besproken in samenspraak met de ib-er. Dit gebeurt minimaal op drie vaste momenten in het jaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs wordt zorgvuldig begeleid. Wij doen dat op de volgende wijze:

* Eind groep 7 (juni / juli) wordt een voorlopig VO-schooladvies met de ouders besproken.

* In groep 8 (februari) wordt het VO-schooladvies gegeven.

* In de periode december t/m februari is er recent voorlichtingsmateriaal van scholen in de streek op school beschikbaar. Via school ontvangen ouders een informatiefolder van het Ministerie, de regionale Schoolgids en een infokrant over de Cito-toets.

* In december, januari en februari zijn er open dagen bij de scholen van voortgezet onderwijs die door ouders en kinderen bezocht kunnen worden.

* In februari wordt, samen met ouders en kind, het definitieve VO-schooladvies vastgesteld.

 * Voor 1 maart dient het inschrijfformulier van de school van uw keuze ingeleverd te worden bij de leerkracht van uw kind. Wij zorgen ervoor dat deze formulieren, samen met de uitslag van de Cito- toets en een onderwijskundig rapport, naar de scholen van voortgezet onderwijs worden verzonden.

* In april wordt de Centrale eindtoets afgenomen * Na de einduitslag kan het zo zijn dat enkele her-VO-schooladviezen herzien.  

* In het eerste schooljaar na de basisschool worden alle kinderen besproken met de mentoren van de diverse brugklassen.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kinderen van onze school verkeren in een voortdurende onzekerheid. Dit is ook nog gekoppeld aan een thuissituatie waarin kinderen zeer krap gehuisvest zijn met minimale voorzieningen. De kinderen hebben thuis met dezelfde kinderen contact als op school. Veelal worden spanningen vanuit het centrum meegebracht naar school. In de voorhanden zijnde meetinstrumenten komen deze aspecten niet naar voren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect
  • verdraagzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven