Alberoschool CBS 't Honk

Vroonlandseweg 49D 4421 BW Kapelle

  • Ontmoeting in de kring: jij mag er zijn, fijn dat je er bent!
  • Leren door spelen, binnen en buiten.
  • Transparante groepsruimtes en leerpleinen
  • Ieder kind telt op onze school.
  • Samen leren en ontdekken.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS 't Honk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. 

CBS 't Honk is een basisschool voor protestants christelijk onderwijs in Kapelle, en maakt deel uit van de Alberoscholengroep. Op onze school willen we het beste halen uit het kind voor een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Voorwaarde voor leren is dat een kind in balans is, en het welbevinden van ieder kind staat bij ons bovenaan. We willen goede leeropbrengsten bereiken met adaptief onderwijs, waarbij we oog hebben voor talenten en verschillen: ieder kind is uniek. Een goede sfeer vinden we belangrijk: voor leerlingen, team en ouders. We werken toekomstgericht, met moderne leermiddelen en methodes, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. We maken daarbij gebruik van de principes van Leren Zichtbaar Maken en Boeiend Onderwijs, waarbij we de talenten van alle leerlingen in beeld hebben: ieder kind is knap.  Om leerlingen zo optimaal mogelijk te betrekken bij het onderwijs, houden we rekening met hun specifieke kwaliteiten en onderwijsbehoeften. Handelingsgericht werken staat centraal, waarbij de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart zijn gebracht, zowel voor het kind dat extra ondersteuning nodig heeft, als voor het kind dat meer uitdaging behoeft.

Er is een audit uitgevoerd, en hieruit komt dat we voldoen aan het predicaat "GOED". Tevens zijn we sinds juni 2015 "GEZONDE SCHOOL", en deze beoordeling hebben we gekregen, omdat we naast de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen. Dit certificaat is verlengd tot en met 2024

Met de Plusklas en Spaanse lessen dagen we alle leerlingen extra uit die dat nodig hebben, zodat ook (hoog)begaafde leerlingen zich optimaal ontwikkelen. 

Ons motto is "OOG VOOR TALENT, HART VOOR HET KIND". 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Kindgericht
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Veilige sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2023 heeft 't Honk 280 leerlingen. Sinds 2019 werken we in 't Saamdeel en dit gebouw is gebouwd op krimp. Het leerlingenaantal is hoger dan verwacht en de laatste jaren blijft dit redelijk stabiel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

't Honk hanteert het zgn. "vijf-gelijkedagen-model". Alle kinderen zijn vijf dagen naar school van 8.15 uur tot 13.45 uur. Vanaf 8.00 uur bent u in de gelegenheid uw kind naar school te brengen. Om 8.10 uur maken we onze voorbereidingen om onze lessen te beginnen, deze starten om 8.15 uur. 

Ouders van 4-jarigen mogen met hun kind mee naar binnen lopen. De overdracht van alle andere kinderen gebeurt bij de daarvoor aangewezen ingangen waar de leerkrachten of pleinwacht de kinderen begroeten. Regelmatig zijn er momenten waarop de ouders van alle kinderen mee naar binnen mogen. 

Alle kinderen lunchen samen met de klasgenoten en de eigen groepsleerkracht. Hiervoor hebben we allemaal pauze, waarbij iedereen lekker even naar buiten gaat om te bewegen. Voor zgn. tussenschoolse opvang maken we dus geen gebruik van kinderopvangorganisaties of overblijfouders, omdat de leerkrachten samen met de kinderen eten en spelen.

Omdat we staan voor een veilige en vertrouwde sfeer op school, ervaren we deze schooltijden als heel positief. We zien dat er nog een onvoorzien positief neveneffect is op gezond eten: doordat we een gezonde pauzehap stimuleren, zien we dat ook tijdens de lunch de broodtrommels er smakelijk en gezond uitzien. Ieder schooljaar melden wij ons aan bij het EU schoolfruitproject en krijgen de kinderen in de ochtendpauze (gesneden) schoolfruit. Schooljaar 2023-2024 verlengen wij het schoolfruit vanaf de zomervakantie tot aan het EU schoolfruitproject.

Vanaf 13.45 uur kan uw kind gebruik maken van Dagarrangementen (www.jongkapelle.nl). Er is een gevarieerd aanbod op het gebied van cultuur, kunst en sport.

Kibeo Kapelle verzorgt voor en naschoolse opvang in 't Saamdeel, Prokino Vroonland/Juultje doet hetzelfde op een locatie tegenover 't Honk, en Prokino/Juultje biedt voor- en naschools aanbod aan bij hun locatie aan de Annie M.G.Schmidtsingel, zij regelen zelf het vervoer. Ook HOOI HOOI kinderopvang op de boerderij verzorgen naschoolse opvang en ook zij regelen zelf het vervoer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In juni  2020 is een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie afgenomen. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld. 

Dit PVA wordt besproken met team en MR, en wordt na een vastgestelde periode geëvalueerd. Tussentijds komen er vanuit Arbomeester reminders om bepaalde actiepunten op te pakken. Zo wordt er cyclisch gewerkt aan de veiligheid.

Omdat het gebouw van de gemeente is, is het Plan van Aanpak ook vast onderdeel van de Beheers commissie van 't Saamdeel.


Terug naar boven