Basisschool Dr. H. Bouwmanschool

Wilhelminalaan 20 8262 DE Kampen

 • Wij werken samen met de bibliotheek van Kampen. En hebben zelfs een eigen "schoolbieb". Met een grote steeds wisselende collectie boeken.
 • In ons kindcentrum leren kinderen o.a. door te ontdekken. De kleuters gaan bijv. op pad naar de winkel over het thema kleding.
 • Binnen ons kindcentrumpraten we positief met en tegen elkaar. Ook gebruiken we de stop-loop-praat methode.
 • Denkers en doeners zijn in ons kindcentrum samen KansRijk. Dat is onze visie. We proberen het beste uit elk kind te halen.
 • Wij zitten nu op 2 locaties. De bouw van het nieuwe kindcentrum start in december 2023.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 heeft groep 8, op alle getoetst onderdelen, gescoord op en/of boven de inspectienorm.

1F 93,9%          landelijk 95,4%

1S/2F 56,6%     landelijk 57,9%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni wordt een tussentijdse meting gedaan om te kijken waar de school op de verschillende vakgebieden staat. Hiervoor worden de CITO-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Tevens geven de resultaten de leerkrachten inzicht in hun groep en geven de toetsen een beeld van waar elke individuele leerling staat. De toetsen geven richting aan het handelen van de leerkrachten voor de volgende periode.

Naast deze officiele tussenresultaten nemen wij ook methode gebonden toetsen af. Aan de hand van deze resultaten, de resultaten van de observaties en cito toetsen stellen wij groepsplannen op, waarin de individuele leerlingen opgenomen worden. Deze plannen passen we regelmatig aan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advisering voortgezet onderwijs    

Kinderen die na groep 8 ons kindcentrum verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.
Tijdens diverse gesprekken met het kind en de ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend.
Elke kind in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.


Wij kijken daarvoor onder andere naar:

 • Leerprestaties
 • Werken in de klas
 • Doorzettingsvermogen
 • Omgaan met huiswerk
 • Aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.

Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moeten wij het schooladvies heroverwegen.


Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mogen wij het schooladvies niet aanpassen.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op een goed functionerende school is een prettige sfeer onmisbaar. De school moet een instelling zijn, waarin kinderen zich thuis voelen. Dat betekent, dat de leerkrachten, de leerlingen en ouders met respect met elkaar omgaan en dat iedereen in zijn/haar waarde moet worden gelaten. Vanuit de veiligheid en geborgenheid biedt de school de leerlingen de ruimte om zich te ontplooien. Hierbij omringt de school de leerlingen met zorg. Veel aandacht wordt besteed aan sociale vorming om het unieke van ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen en om zo het kind te vormen in de omgang met de ander.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • liefde
 • veiligheid
 • geborgenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van stichting IRIS. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. De stichting Iris heeft hier een voldoende voor gekregen.

Ook bezoekt de inspectie enkele scholen tijdens dit onderzoek. Zo zijn ze ook een ochtend bij ons op school langs geweest. Het didactisch handelen op onze school is bekeken en ook dit werd voldoende beoordeeld. We hebben de opdracht gekregen om de kwaliteitszorg nog eens onder de loep te nemen en te verbeteren. Hier zijn we inmiddels mee bezig en dit heeft o.a. al geleid tot kwaliteitskaarten op de verschillende vakgebieden. Pedagogisch benoemde de inspecteur nog dat de sfeer zichtbaar en voelbaar prettig was. We zijn tevreden en kunnen ons vinden in de uitkomsten van dit onderzoek. 

Wij zijn tevreden met het rapport van de inspectie. Daarnaast zijn we altijd bezig met het verbeteren van onze school.

Terug naar boven