Basisschool Dr. H. Bouwmanschool

Wilhelminalaan 20 8262 DE Kampen

  • Wij werken samen met de bibliotheek van Kampen. En hebben zelfs een eigen "schoolbieb".  Met een grote steeds wisselende collectie boeken.
  • In ons kindcentrum leren kinderen o.a. door te ontdekken. De kleuters gaan bijv. op pad naar de winkel over het thema kleding.
  • Binnen ons kindcentrumpraten we positief met en tegen elkaar. Ook gebruiken we de stop-loop-praat methode.
  • Denkers en doeners zijn in ons kindcentrum samen KansRijk. Dat is onze visie. We proberen het beste uit elk kind te halen.
  • Wij zitten nu op 2 locaties. De bouw van het nieuwe kindcentrum start in december 2023.

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Bouwman is veelzijdig. We hebben teamleden uit verschillende leeftijdscategorieën.

  • Binnen ons kindcentrum bij team Onderwijs werken 20 vrouwen en 2 mannen.
  • Naast de vakleerkracht Gym hebben wij ook 2 vakleerkrachten voor de PAXZE-training. Dit is een training gericht op weerbaarheid. Deze training wordt standaard, aan het begin van het schooljaar, in groep 6 aangeboden.
  • Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 een typecursus. Hierin werken wij samen met een organisatie die deze cursus binnen ons kindcentrum geeft. 

Opleiden PABO-studenten in de school

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering van leraren in opleiding.
Centraal hierbij staat het werkplek leren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het PABO-programma. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van de dagelijkse praktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft een 2 coördinatoren Opleiden in de school in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhoudt de contacten met VIAA. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Continuïteit van het onderwijs

De continuïteit van onderwijs staat geregeld onder druk. Personeelstekorten zorgen ervoor dat we bij ziekte helaas niet altijd kunnen garanderen dat er onderwijs gegeven kan worden. In periode van griep kan het voorkomen dat groepen één of meer dagen thuis moeten blijven. Het kindcentrum biedt in voorkomend geval noodopvang aan voor de kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden.   

Verlof leerkracht

Wanneer een leerkracht een ruime periode van te voren het verlof aanvraagt, geeft dit ons de tijd om binnen ons eigen team en Iris-collega's te inventariseren wie het verlof in zou kunnen vullen. We kiezen altijd de oplossing, die zorgt voor de meeste rust bij de leerlingen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Combinatiegroepen / enkele groepen:

We werken in de groepen 1 en 2 met combinatie groepen. Elk jaar maken wij opnieuw de afweging of we met aparte groepen of met combinatie groepen gaan werken. Voor aankomend jaar hebben we weer bewust gekozen voor 2 combinatie groepen. Een combinatie groep levert voor de oudere en de jongere kinderen erg veel op.

De groep 3 t/m 8 zijn allemaal enkele groepen.

We hebben twee locaties. De groepen 4, 5,6 en 7 zitten op de locatie: Pannekoekendijk.

De groepen: opvang / peuterspeelzaal / 1/2a, 1/2b, 3 en 8 zitten op de locatie: Wilhelminalaan


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in de kleutergroepen  

In de kleutergroepen werkt het net een beetje anders dan in de andere groepen op de basisschool. In de kleutergroepen werken we met thema’s. Deze bouwen we gericht op: taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkeling van de zintuigen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons kleuteraanbod is gedifferentieerd en passend bij de verschillende ontwikkelingsniveaus van kinderen.  

Elke dag hebben we taal- en rekenactiviteiten ingepland.In groep 2 besteden we aandacht aan de letter van de week. Voorop staat dat de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met letters, waardoor de betrokkenheid van het kind wordt vergroot. Daarnaast hebben we ook aandacht voor auditieve synthese, auditieve analyse, klank en rijm en andere specifieke leesvoorwaarden die van belang zijn om de kinderen spelenderwijs voor te bereiden op het doorstromen naar groep 3. Ook krijgen de kinderen een ‘dit-ben-ik-tas’ mee naar huis. De kinderen doen hier voorwerpen in waar ze in de klas over vertellen. Zo bereiden we ze spelenderwijs voor op het presenteren in de hogere groepen.  

Tijdens onze rekenactiviteiten oefenen we verschillende onderdelen die te maken hebben met getalbegrip, meten en meetkunde. Ook doen we elke week een circuit met verschillende spelletjes. Dit is speciaal voor groep 2.  

Wij werken vanuit de SLO doelen. Bij het aanbieden van de doelen maken we gebruik van de methode Rekenplein. Dit is een methode voor de rekenontwikkeling. Ook gebruiken we projecten van de Kleuteruniversiteit.  Hierdoor hebben we een ruime keuze uit lessuggesties, spel- en werkvormen die nauw aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Daarnaast vergroten de kinderen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden via de methode Kwink. Er is in de kleutergroepen veel aandacht voor het vergroten van de actieve en passieve woordenschat. Aan de hand van prentenboeken, informatieve boeken, verhalen en platen worden verschillende woordsoorten aangeboden die de woordenschat vergroten en aansluiten bij  het thema.  

We geven extra instructie aan kinderen die nog veel moeite hebben met deze onderdelen en bieden verdieping aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Hierbij krijgen we ook hulp van een onderwijsassistente.  

Spelen is leren!  

We beginnen de dag normaal gesproken in de kring met godsdienst. Waarna er tijd is om te spelen. Hierna gaan de kinderen uiteen in hoeken. In de kleutergroepen zijn verschillende hoeken aanwezig: een bouwhoek, een huishoek, een schrijfhoek, Ipad’s, een plek om te knutselen en tekenen of materiaal uit de kast om te kiezen.

Wij maken bij de kleuters gebruik van een planbord. De kinderen mogen zelfstandig hun naamkaartje hangen bij de activiteiten op het planbord. Zo wordt er structuur geboden en leren de kinderen al keuzes te maken en een taakgerichte werkhouding te ontwikkelen. Daarbij mag natuurlijk van een kind uit groep 2 meer verwacht worden dan van een startende kleuter.  

Naast spelend leren staat de beweging centraal. Bij droog weer gaan de kinderen buiten spelen. Eén keer in de week krijgen de kinderen gym. Ook geven muziek en dramalessen.  

Ontwikkeling volgen

We volgen de ontwikkeling van onze kinderen door middel van Kleuters in Beeld van Cito en Beginnende geletterdheid van CPS. Tevens gebruiken we onze eigen observaties naar aanleiding van de activiteiten in de groep.

De kleuters hebben een plakboek. Hierin verzamelen we diverse tekeningen, die uw kind in de groepen 1 en 2 heeft gemaakt. Elke maand maken de kinderen een tekening. Wanneer de kinderen naar groep 3 gaan, krijgen ze het plakboek mee naar huis. Het plakboek laat de tekenontwikkeling/creatieve ontwikkeling zien die de kinderen in de eerste twee jaren basisonderwijs hebben doorgemaakt.   

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een gemiddelde, daarnaast zijn de uren ook lastig te vergelijken.

Bij de bovenbouw groepen valt onder taal bijvoorbeeld ook spelling en begrijpend lezen.

Onder wereldoriëntatie hebben wij alleen aardrijkskunde en geschiedenis meegerekend.

En zo zijn er bij elk vak allerlei speciale dingen te vermelden. Mocht u meer willen weten over hoe we onze onderwijstijd verdeeld hebben, dan kunt u altijd langskomen voor een gesprek hierover. 

De vakken natuur / techniek / verkeer / studievaardigheden / schrijven / social emotionele vaardigheden  worden bij ons op school ook nog gegeven, maar hebben we niet opgenomen in bovenstaand schema. Naast bovenstaande vakken bieden wij ook nog 2 trainingen aan.

- Paxze (weerbaarheids) training in groep 6, 12 weken lang, elke week een uur training van paxze trainers. (schooljaar 2022/2023 is een overgangsjaar waarin we eenmalig geen paxze lessen aanbieden)

- Typecursus in groep 7, een half jaar lang, elke week een uur typ-les van professionele typ-leerkrachten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Extra ondersteuning op school of op een andere school

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt: Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Extern onderzoek voor uw kind
Wanneer er meer ondersteuningsbehoefte nodig is dan de school regulier kan bieden, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Wanneer de onderwijsbehoefte dusdanig specifiek is, kan besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties.  

Het staat u als ouders vrij om ook zelf pedagogische/didactische onderzoek bij externe instanties te laten uitvoeren. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij besteden veel aandacht aan de zorg en het begeleiden van onze leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en social emotioneel gebied wordt gevolgd met behulp van Cito toetsen, methode toetsen, observaties en KIJK! op sociale competenties. Onze zorg richt zich op het voorkomen of verkleinen van onderwijs-achterstanden (leerprestaties) en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze zorgt richt zich op meerdere type leerlingen. We besteden zorg aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en aan kinderen, die opvallen door hun meerbegaafdheid. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden: woordenschatontwikkeling, rekenen, spelling, aanvankelijk lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit noemen we zorgverbreding. In onze zorgverbreding spelen een aantal mensen binnen ons eigen team/netwerk een rol:- de leerkracht - de Intern begeleider - de Remedial Teaching leerkracht - de onderwijs assistent -  de logopedist (externe) en de directie. Mocht het ons niet lukken om, ondanks alle bestede zorg, een kind verder te laten ontwikkelen, dan kunnen we in overleg met ouders contact zoeken met externe instanties. 

Op dit moment zijn er bij ons veel specialisten binnen het team aanwezig. De ambitie is om deze specialisten te behouden en wellicht op een later moment uit te breiden. 


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf 01-01-2023 wordt Prokino de Parel over genomen door Iris opvang. 

Terug naar boven