De Vliegende Hollander

Casembrootstraat 58 1972 CC IJmuiden

Schoolfoto van De Vliegende Hollander

Het team

Toelichting van de school

Alle groepen hebben een vaste leerkracht(en)!

Wij hebben een tevreden team dat betrokken is en graag samenwerkt aan de ontwikkeling van de school en het onderwijs.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de vervangingspool van de stichting OPO IJmond. Mocht deze onverhoopt niemand ter beschikking hebben, dan wordt de duo leerkracht of een andere parttime werkende leerkracht of taakleerkracht gevraagd om de afwezige leerkracht te vervangen. Als dit niet lukt dan worden de kinderen met passend werk (het noodpakket) verdeeld over de andere klassen en/of opgevangen in de aula. Als blijkt dat er kleine kleutergroepen zijn, worden deze samengevoegd. De school doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Helaas kunnen wij door het lerarentekort niet meer garanderen dat de kinderen dus (bijna) nooit naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een leerkracht organiseert diverse sportactiviteiten in een schooljaar.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht.

Kunstenaar in de klas: elke groep krijgt 10 creatieve lessen van 1 uur per week

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren op De Vliegende Hollander spelenderwijs en in een leerrijke omgeving. Een spelende kleuter doet samen met andere kinderen ervaring en kennis op van de wereld, waardoor het zich cognitief en sociaal emotioneel optimaal kan ontwikkelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt zo optimaal mogelijk benut. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van Passend Onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan van de school en in de notitie basisondersteuning, beide van het SWV PO IJmond.

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en educatieve partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks aangepast op 1 november.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven