De Vliegende Hollander

Casembrootstraat 58 1972 CC IJmuiden

  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander
  • Schoolfoto van De Vliegende Hollander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Vliegende Hollander heeft in 2022 voor het eerst de DIA eindtoets afgenomen.

De opbrengsten waren ruim voldoende en zaten tegen het landelijk gemiddelde aan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken planmatig en doelgericht om de leerontwikkeling van het kind te stimuleren en te volgen. In het ondersteuningsprofiel kunt u uitgebreid lezen hoe wij dat doen, deze is te lezen op de website van de school en is ter inzage beschikbaar op school.

- Twee keer per jaar nemen wij voor de vakgebieden rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen CITO toetsen af. Deze toetsen staan los van de methode. De resultaten van de toetsen worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd in het gehele land. De kinderen doen vanaf groep 3 tot halverwege groep 8 mee met deze CITO toetsen. In groep 8 wordt er afgesloten met de landelijke Centrale Eindtoets van CITO.

- Vanaf groep 3 worden ook steeds na een lesstofblok methodetoetsen afgenomen.

- In groep 1-2 volgen we de ontwikkeling van kinderen volgens de ontwikkelingslijnen van het leerlingvolgsysteem KIJK!. We volgen zowel de leervaardigheden die nodig zijn om goed te  kunnen starten in groep 3, als de sociaal-emotionele ontwikkeling. In januari en juni worden de observaties geregistreerd in KIJK!, zodat er vastgesteld kan worden of een kind extra ondersteuning nodig heeft. De resultaten van CITO toetsen, methodetoetsen en registratiemomenten uit KIJK! worden per groep door de groepsleerkracht geanalyseerd en halfjaarlijks besproken met de IB’er en de schoolleider in een groepsbespreking.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om te komen tot een gefundeerd schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs is een zorgvuldige route per kind doorlopen.

Vanaf groep 3 zien de ouders in welke richting per vakgebied het kind zich ontwikkelt op basis van de leerprestaties in de groep en op basis van de afgenomen CITO toetsen 2x per jaar. 

Het eindadvies is bekend na januari 2021 nadat alle toets- en testgegevens zijn verzameld en de gesprekken tussen leerkracht-ouders-kind zijn gevoerd. Het eindadvies is leidend. In 2021 doen de kinderen in groep 8 mee aan de eindtoets van DIA. Als kinderen opvallend hoger scoren dan hun eindadvies laat zien, is na overleg met de betrokkenen het mogelijk om het eindadvies bij te stellen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk om kinderen mee te geven hoe je samen leeft en werkt in de maatschappij. De klas is een weerspiegeling van de maatschappij en daarbij komt ieder kind zijn of haar uitdagingen tegen.

Kinderen krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een zelfstandige bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft stichting OPOIJmond in september 2021 bezocht en een voldoende oordeel gegeven. De Vliegende Hollander is daar onderdeel van.

Terug naar boven