Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B 9254 CS Hurdegaryp

  • Op het dakplein zijn de kinderen van midden- en bovenbouw aan het spelen
  • Muziek leerorkest in groep 5
  • Kerstviering
  • Drie Talig Onderwijs
Trije Talich Ûnderwiis
Three Langual Education
  • Uilenballen pluizen...

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De score voor de afgenomen DIA eindtoets ligt in 2019 op 369,3. Dit is prima boven de bepaalde ondergrens van de inspectie (359,1).

De score voor de afgenomen DIA eindtoets ligt in 2018 op 363,4. Dit is mooi boven de bepaalde ondergrens van de inspectie (359,1).

De score voor 2017 staat in het schoolvenster op 530,2. 

In het schooljaar 2016-2017 bestaat de groep 8 uit 31 leerlingen. In groep 8 is een leerling dit schooljaar ingestroomd, deze wordt niet meegenomen in de eindopbrengsten. Voor het eindopbrengsten wordt dus gekeken naar 30 leerlingen. Deze groep 8 wordt gekenmerkt door een groot aantal cognitief minder sterke leerlingen. Scores op de LOVS toetsen liggen door de jaren heen in de lijn van de verwachting. De toetsomstandigheden voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften zijn niet optimaal geweest. Een heel aantal leerlingen, met name uit de middengroep, heeft te laag gescoord op de Eindtoets. Hierdoor is de lage score op de Eindtoets 2017 ontstaan.

Met een totale score van 532,3 scoort de groep dit jaar aanzienlijk lager dan de ondergrens van 535,2. Deze ondergrens is gesteld door de Onderwijsinspectie voor schoolgroep 0, een school met minder dan 0,5% gewogen leerlingen. Deze score is tot stand gekomen door, naast de verhuis-leerling, ook 6 leerlingen niet mee te tellen die een IQ lager dan 80 hebben. De onderwijsinspectie neemt deze kinderen niet mee in haar beoordeling.

De score van de Cito Eindtoets voor 2016 staat op 535,6. Dit is boven de ondergrens van de inspectie (535,2).

De score van de Cito Eindtoets voor 2015 staat op 538,5. Dit is prima boven de ondergrens van de inspectie (535,2).

De score voor 2014 staat in het schoolvenster op 540,3. Echter resultaten van een rugzakleerling mogen van de opbrengsten worden afgehaald. Hierdoor wordt de score 540,5. Dit is de score die de inspectie beoordeelt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Een schooljaar kent meerdere toets momenten. Dit betreft toetsen van CITO maar ook Methode onafhankelijke toetsen; dit zijn de thema- en bloktoetsen van de diverse vakgebieden.

De tussentijdse resultaten worden op deze manier gemeten en geanalyseerd door de leerkracht eventueel in samenwerking met de Intern Begeleiders. De resultaten vinden ouders / verzorgers en leerlingen bijvoorbeeld terug op het rapport.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven