Christelijke Basisschool De Winde

Van Weerden Poelmanstr 2 B 9254 CS Hurdegaryp

  • Drie Talig Onderwijs
Trije Talich Ûnderwiis
Three Langual Education
  • Samen spelen, samen leren. Schoolbreed zetten we coöperatieve werkvormen in met als doel het samenwerken 'gewoon' te maken.
  • Letterlijk bewegen met dans, muziek en onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. En uiteraard houden we onszelf scherp in nieuwe ontwikkelingen
  • Samen met de kinderen van de OBS het dorp schoonprikken! Himmelaskje.
  • Openingslied van de Kinderboekenweek. 
'Wat vind je leuk en wat is jouw talent?' Je bent echt iets geworden, als je bent wie je bent!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score voor de afgenomen DIA eindtoets ligt in 2021 op 361,5 (landelijk gemiddelde score is 360). 
56% van de leerlingen behaalt een 1S/2F niveau, waar minimaal 52,1% dit volgens de normen van de onderwijsinspectie zou moeten behalen. Een voldoende score dus. Gemiddeld over de laatste 3 jaren behaalt 61% van de leerlingen deze score. 

In 2020 heeft het Ministerie van Onderwijs besloten geen eindtoets af te laten nemen op de basisscholen. 
De score voor de afgenomen DIA eindtoets ligt in 2019 op 369,3.
De score voor de afgenomen DIA eindtoets ligt in 2018 op 363,4
Zowel in 2018 als in 2019 lag de ondergrens van de onderwijsinspectie op 359,1. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een schooljaar kent meerdere toets momenten. Dit betreft toetsen van CITO maar ook Methode onafhankelijke toetsen; dit zijn de thema- en bloktoetsen van de diverse vakgebieden.

De tussentijdse resultaten worden op deze manier gemeten en geanalyseerd door de leerkracht eventueel in samenwerking met de Intern Begeleiders. De resultaten vinden ouders / verzorgers en leerlingen bijvoorbeeld terug op het rapport.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Donderdag 13 juni 2019 is de Onderwijs inspectrice drs H.S. Deelstra van Frysk bij ons geweest. Ze heeft een aantal lessen bijgewoond en gekeken naar ons beleid. Het was een positief bezoek! We zijn tevreden en kunnen hier ons voordeel mee doen.

Inspectierapport,

Inspecteur dr. Knuver en dr. Timminga bezochten op 29 januari 2013 onze school. Tijdens het afsluitende gesprek gaven de beide inspecteurs aan zich welkom gevoeld te hebben op De Winde. Ze gaven ook aan dat de totale beoordeling van De Winde er goed uitziet: op alle indicatoren hebben we een dikke voldoende gescoord. Op twee indicatoren heeft De Winde zelfs een 'goed' behaald:

  • Indicator 5.2. 'De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer'.
  • Indicator 9.4. 'De school werkt planmatig aan de verbeteractiviteiten'.

De laatste indicator heeft o.a. te maken met de aansturing door de directie: zie de kwaliteit van het schoolplan, schooljaarplan, mangagement-rapportages en de systematiek van de teamvergaderingen.

Het gesprek met het team hebben de inspecteurs als open en betrokken ervaren. De inspecteurs lieten o.a. kwalificaties vallen als:

  • een gemêleeerd team met gelukkig veel mannen
  • goede sfeer
  • veel structuur in school

Ook complimenteerden zij ons met de gedegenheid van de leerlingenzorg.

De inspecteurs ervoeren dat er in grote mate overeenstemming was tussen de lespraktijksituatie die zij meemaakten, de informatie die tot hen kwam tijdens het overleg met het team, het overleg met de IB-ers en tijdens het gesprek met de directeur. Zowel qua zorgstructuur, aansturing en kwaliteitsbewaking alsook qua onderwijsconcept zijn we op de goede weg!

Door op het rapport te klikken komt u op de website van de inspectie. U vindt het laatste rapport onder het kopje 'Overige rapporten'.

Terug naar boven