PCBS De Ark

Salland 2 1274 KL Huizen

  • In 2019 zijn we gestart met de vergroening van het schoolplein. Kinderen kunnen nu spelen in, en zorgen voor het groen om de school heen.
  • Schoolfoto van PCBS De Ark
  • Schoolfoto van PCBS De Ark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, probeert de school vervanging te regelen. Als eerste zal er binnen het team gezocht worden. Ons streven is vervanging te zoeken die voor de kinderen bekend en dus vertrouwd is. Binnen de Ichthusvereniging is een aantal vervangers beschikbaar die niet vast aan 1 van de scholen gekoppeld zijn.

Soms wordt uitgeweken naar vervanging die uitgevoerd wordt door externe partijen die dan een dag vullen met bijvoorbeeld technieklessen. Wanneer er geen vervanging gevonden wordt, kunnen de groepen worden verdeeld of in een uiterste situatie, naar huis worden gestuurd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Ark heeft 10 groepen, daarnaast heeft de Ark drie middagen in de week een Plusklas die openstaat voor leerlingen van de schoolvereniging Ichthus met een ontwikkelingsvoorsprong en een specifieke leerbehoefte.

De school voldoet aan de norm dat alle leerlingen na 8 jaar onderwijs minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen, gemiddeld 940 uur per jaar. De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de directe omgeving van de school.

Bij de basisvakken rekenen, taal en lezen werken de leerkrachten met blokplanningen. De leerlingen zijn per vakgebied verdeeld in 3 instructieniveaus: een groep die meer instructie/aandacht nodig heeft, een basisgroep en een groep die meer uitdaging nodig heeft. De instructie van de leerkracht sluit zo aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

De leerkrachten werken vanuit het Effectieve Directe Instructiemodel (EDI). De school hanteert kijkwijzers, die hierop zijn gebaseerd. Deze instructie is gebaseerd op een model waarin doelgericht instructie wordt gegeven. Tijdens deze instructie monitort de leerkracht of de doelen van de instructie met de kinderen behaald zijn. Deze instructievorm maakt het mogelijk om dynamisch om te gaan met de instructie. Kinderen die de doelen bereikt hebben, hoeven niet langer deel te nemen. Leerlingen die dit wel nodig hebben, krijgen 'verlengde instructie'. 

Plusklas

In de Plusklas wordt aandacht besteed aan het leren leren (studievaardigheden), het logisch leren beredeneren en het leren leven (sociale vaardigheden). 

Leren leren: omdat deze leerlingen in de groep alle informatie opslaan en daardoor vaak niet hoeven te leren, bieden we diverse leerstrategieën aan. Er wordt gewerkt aan projecten zoals techniek, taal, programmeren en muziek waarbij de kinderen leren onderzoeken, ontwerpen en creatief oplossingen moeten bedenken. In groep 7 en 8 leren de kinderen een vreemde taal. Alle leerlingen wordt geleerd te reflecteren op hun werk.

Leren denken: de leerlingen leren door middel van logische denkspellen, logisch denken en doorzetten. Bij filosofie leren ze goed nadenken over een onderwerp, een mening vormen, reageren op andere meningen en verwoorden wat in henzelf omgaat.

Leren leven: de leerlingen leren samenwerken, omgaan met (hoog)begaafdheid, ontdekken eigen talenten en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van coöperatieve spellen, samen spellen, sociaal-emotionele spellen en (werk-)boeken over hoogbegaafdheid. Dit alles is maatwerk. Voor elk kind wordt een plan met eigen doelstellingen opgesteld.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Ark willen we onze leerlingen van groep 1 en 2  laten ontwikkelen vanuit natuurlijk gedrag namelijk: spelen. Wij bieden een beredeneerd aanbod aan in een rijk ingerichte leeromgeving die ontworpen is om onze onderwijsdoelen aan te bieden. Door ‘spelend leren’ worden de kinderen uitgedaagd en gestimuleerd. Dit wordt gedaan door een combinatie van kindgericht en programmagericht te werken. We observeren, sluiten aan bij hun spel en wij verrijken dit spel. We sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling van het kind. Door in een uitdagende leeromgeving te spelen, ontwikkelen kinderen de basisvaardigheden. Daarbij wordt hun fantasie geprikkeld, leren ze compromissen te sluiten en te onderhandelen.

Op de Ark staat het welbevinden van het kind op de eerste plaats. De basisontwikkeling voor de kleuter is: emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Als een kind zich veilig voelt komt het tot leren!

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school voldoet aan de norm dat alle leerlingen na 8 jaar onderwijs minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen, gemiddeld 940 uur per jaar.

De tijden in het overzicht zijn een indicatie van de werkelijkheid. Wanneer er projectmatig gewerkt wordt, kunnen lestijden variëren.

De groepen 3 en 4 krijgen 1 uur zwemles per twee weken. De kinderen worden opgehaald door de bus die hen naar zwembad "de Meent" brengt. Dit wordt geregeld door de Gemeente Huizen.

De groepen 3 tot en met 8 krijgen op dinsdag gym van een vakleerkracht. De groepen 5 tot en met 8 hebben op donderdag een tweede gymles, die door lesbevoegde leerkrachten wordt gegeven. De gymlessen vinden plaats in het gymlokaal aan de Damwand.

De buurtsportcoach organiseert wekelijks een sport gerelateerde activiteit op het schoolplein. Hierbij valt te denken aan springtouwen, korfbal, knikkeren en andere leuke buitenspelletjes. Het doel hiervan is om gezond gedrag, buiten spelen en sport te promoten.

Vanaf schooljaar 2022 werken we met Blink, geïntegreerd zaakvakonderwijs. De vakken geschiedenis, wetenschap, biologie, aardrijkskunde, topografie, burgerschapsvorming en techniek komen hierin samen. Kinderen leren onderzoekend en thematisch over de wereld om hen heen.

Op de Ark wordt culturele en kunstzinnige vorming gegeven in de vorm van Atelieronderwijs. We willen de kinderen breed laten oriënteren op verschillende onderdelen om ze zo hun talenten te laten ontdekken. Gedurende 4 blokken van 4 weken vanaf groep 3, en 2 blokken van 4 weken voor de groepen 1-2. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De populatie op de Ark is gemengd. Er wordt klassikaal methodegebonden lesgegeven met differentiatie door verschillende instructiegroepen. Er heerst een rustige sfeer in de groepen, leerlingen zijn betrokken bij de les. Leerlingen en ouders zijn positief over de sfeer op school. Er is aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Het team gaat uit van onderwijsbehoeften en mogelijkheden. De leerkrachten zijn bereid veel moeite te doen om aan de behoeften van de leerlingen te voldoen. 

De sfeer wordt door alle partijen geroemd en maakt het mogelijk een breed zorgaanbod te bieden, leerlingen worden geaccepteerd zoals ze zijn en de leerkrachten doen voor elke leerling veel moeite indien nodig. De rust en de betrokkenheid in de groepen zorgt voor een prettige leeromgeving. Het werken vanuit HOGW zorgt ervoor dat de school systematisch en transparant werkt.

Bron: SOP PCBS De Ark

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie op dit gebied is het didactisch handelen van de leerkrachten versterken door te werken volgens het expliciete directe instructiemodel, EDI. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is de peuteropvang Fantaziehuis De Eikenboom gevestigd.

Er is een goede overdracht wanneer de peuters bij ons in de kleutergroepen instromen.

Fantaziehuis De Eikenboom biedt ook de naschoolse opvang voor kinderen op onze school.

Terug naar boven