PCBS De Ark

Salland 2 1274 KL Huizen

  • In 2019 zijn we gestart met de vergroening van het schoolplein. Kinderen kunnen nu spelen in, en zorgen voor het groen om de school heen.
  • Schoolfoto van PCBS De Ark
  • Schoolfoto van PCBS De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school scoort structureel boven de bovengrens van de Onderwijsinspectie. Een van de belangrijkste redenen hiervan is de positieve werkhouding van de leerlingen. Kinderen worden betrokken in hun leerproces, samen met hun ouders en leerkrachten. Intern begeleiders bewaken de kwaliteit van het onderwijs.

Vanaf najaar 2023 gaan alle Ichthusscholen werken met IEP, een doorgaande toetslijn van de groepen 3 tot en met 8.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Ark gebruiken we de toetsen van IEP om de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen. De uitkomst hiervan wordt binnen de school bestudeerd door de leerkracht, interne begeleiding, remedial teacher en de directeur. De schoolt stelt zichzelf de vraag: passen deze opbrengsten bij deze leerling? Het antwoord op deze vraag bepaalt of we ons onderwijsaanbod moeten aanpassen. Er wordt gekeken of een kind nog in de juiste instructiegroep zit of dat aanpassing nodig is. Voor alle kinderen wordt dan een nieuw plan opgesteld waarin doelen bepaald worden.  

Met de kinderen worden haalbare doelen opgesteld zodat er succeservaringen worden behaald. Wanneer kinderen betrokken worden in hun leerontwikkeling, zien we dat de kinderen gemotiveerd zijn. Er ontstaat een goede werkhouding. Door op deze manier te werken zien we dat de opbrengsten hoog zijn wanneer de kinderen de school verlaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wanneer een leerling in groep 8 zit, moet een vervolgschool gekozen gaan worden. Als ouder bepaalt u natuurlijk zelf met uw kind naar welke school het gaat. Veel VO-scholen geven via de basisschool of rechtstreeks informatie in de vorm van schoolgidsen en door open dagen. Alle informatie die wij binnenkrijgen geven wij via uw kind aan u door. Wij geven geen advies over de scholen zelf. Wel geven wij advies over de vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij uw zoon/dochter past. 

De rapporten van uw kind, de toetsuitslagen en het dagelijks werk in de klas geven een goed beeld van de betreffende leerling. U van uw kant weet natuurlijk ook hoe uw kind leert en presteert en hoe het omgaat met huiswerk. Tijdens de adviesgesprekken komen we (het liefst samen met u) tot een schooladvies. De Ark gebruikt de doorstroomtoets van IEP. Deze worden digitaal afgenomen in groep 7 en 8. Naast de vaardigheden worden ook onderwerpen als attitude en zelfbeeld in kaart gebracht. In groep 7 wordt een richtinggevend gesprek gevoerd. Deze richting baseren we op de IEP-toetsing, het leerlingvolgsysteem en de bevindingen van de leerkracht.

Het advies van de basisschool is bindend. Scholen van het VO moeten dit advies dan ook aannemen zonder verdere toetsgegevens. Deze krijgen ze nadat het kind is aangenomen op de VO-school naar keuze. De doorstroomtoets wordt later in het jaar afgenomen en geldt als bevestiging van het advies van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school geeft structureel lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. Door het opstellen en gebruiken van het missiestatuur van 'The Leader in Me', worden onze leerlingen mede eigenaar van de inhoud van het statuut. Wanneer er zich ongewenst gedrag voordoet, worden kinderen gewezen op hun missie statuut. Zo werken we samen aan een positief sociaal leer-, spel- en werkklimaat. Het missiestatuut is een dynamisch document dat gaande het jaar aangepast kan worden.

De school maakt gebruik van Kindbegrip. Met behulp van signaleringskaarten, krijgt de school hiermee, op groepsniveau, een overzicht hoe een leerling en groep er op sociaal-emotioneel gebied voor staat. 

We vragen ouders wanneer er zorgen zijn, deze te delen met de leerkracht. Samen werken we aan het welbevinden. Een veilig leeromgeving is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling. Dit geldt voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Betrouwbaar
  • Bruisend

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven