PCBS De Parel

Holleblok 6 1273 EG Huizen

Schoolfoto van PCBS De Parel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van de eindtoets bleven een aantal jaren achter op het landelijk gemiddelde. Dat was voor ons als team de aanleiding om in te zetten op de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben dit gedaan door in te zetten op teamscholing en veel met elkaar te praten over wat we doen en wat daarvan het effect is op onze onderwijskwaliteit. Ook zijn we overgestapt van de CITO-eindtoets naar de eindtoets van AMN. De manier van toetsen van AMN past beter bij onze leerlingen en ons onderwijs. We zien nu weer een stijgende lijn.

Een aantal voorbeelden van wat in de les te zien is van zaken die passen bij kwalitatief goed onderwijs:

  • de les begint met een pakkende start waardoor kinderen betrokkenheid ervaren. 
  • het doel van de les wordt in “kindtaal” aangeven, altijd visueel gemaakt op het bord en gericht op wat er geleerd gaat worden: “vandaag leren we…, vandaag oefenen we… enz.”
  • bij open vragen worden geen vingers meer opgestoken, maar wordt denktijd gegeven waarna ieder een beurt kan krijgen. 
  • er wordt feedback gegeven aan de leerling, gericht op het doel. “Heb je het doel behaald, wat lukt al, wat is nog moeilijk voor je, enz”.
  • bij het afsluiten van de les wordt feedback gegeven aan leerlingen op proces en leerdoel in de groep.
  • coöperatieve leerstrategieën worden ingezet tijdens elke les om voorkennis op te halen, leerstof te oefenen, instructie interactief te maken, inhoud of proces te evalueren.
  • er wordt gewerkt met drie niveaugroepen, zichtbaar in de meeste lessen. We stellen hiermee de basiskwaliteit van ons onderwijs vast en werken steeds aan verdere verbetering om de verschillen in de groepen zo veel mogelijk weg te nemen. 

De AMN-aansluitingstoets wordt gemaakt aan het eind van groep 7. Deze toets bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gekeken naar interesses van het kind, capaciteiten en het cognitieve niveau. Daarnaast vullen zowel kind, ouders en leerkracht een vragenlijst in die veel informatie geeft over de persoonlijkheid van het kind.

In groep 8 volgt in april de AMN-eindtoets. Deze toets is adaptief, wat toets stress voorkomt. Dit is een verschil met de CITO-eindtoets waar iedereen dezelfde vragen krijgt. Een ander verschil is de tijd die de toets vraagt. Dit CITO-eindtoets beslaat drie hele ochtenden, de AMN-eindtoets kost drie delen van de ochtend.

Op de website van AMN vindt u meer informatie: www.AMN.nl


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Parel volgen we de kinderen in groep 1 en 2 door te observeren. Deze observaties worden geregistreerd in de leerlijnen. De leerlijnen geven een compleet beeld van waar het kind zit in zijn ontwikkeling en wat het kind nodig heeft voor een volgende stap. Vanaf groep 3 hebben we methodes voor onder andere taal, rekenen en spelling. Bij die methodes horen toetsen. Deze toetsen geven een goed beeld of een kind de geleerde stof voldoende beheerst. Daarnaast worden vanaf groep 3 twee keer per jaar CITO-toetsen afgenomen om te zien of een leerling, afgezet tegen de landelijke norm, op niveau zit.

Bij alle toetsen geldt dat ze worden geanalyseerd en de basis vormen voor de evaluatie van de groepsplannen. Iedere leerling is ingedeeld in een niveaugroep. Iedere klas heeft per vakgebied grofweg 3 niveaus; de basisgroep, een groep die meer uitleg nodig heeft en een groep die meer uitdaging aankan. De toetsen van de methodes en de toetsen van CITO zorgen tezamen met het beeld dat de leerkracht heeft voor een indeling in een van deze niveaus. Drie keer per jaar wordt gekeken of dit nog klopt of dat de leerling in een andere niveaugroep hoort.

Eind groep 7 maken de kinderen de AMN-aansluitingstoets. Deze toets, plus alle gegevens die we van de kinderen hebben, vormt de basis voor een voorlopig advies. In groep 8 volgen dan in november de reguliere CITO-toetsen en in april maken de leerlingen de AMN-eindtoets.

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen twee keer per jaar een rapport mee.

De leerlingen vanaf groep 3 krijgen in de maand november een zogenoemde “voorloper” mee. Hierin staat globaal vermeld hoe uw kind er op dat moment voor staat. Daarnaast zal in februari en aan het eind van het schooljaar een rapport meegaan. We hopen op deze manier een helder beeld te geven van de vorderingen van uw kind.  

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen ouders en kinderen een voorlopig schooladvies. Dit advies geeft een indicatie voor doorstroom naar het voortgezet onderwijs. In december volgt dan voor groep 8 het definitieve advies. Het schooladvies wordt gevormd door de rapporten van uw kind, de toetsuitslagen en het dagelijks werk in de klas. U van uw kant weet natuurlijk ook hoe uw kind leert en presteert en hoe het omgaat met huiswerk. Tijdens de adviesgesprekken komen we (het liefst samen met u) tot een schooladvies.   

Als een leerling in groep 8 zit, moet dus een vervolgschool gekozen gaan worden. Als ouder bepaalt u natuurlijk zelf naar welke school uw kind gaat. Veel VO-scholen geven via de basisschool of rechtstreeks informatie in de vorm van schoolgidsen en door open dagen. Alle informatie die wij binnenkrijgen geven wij via uw kind aan u door. Wij geven geen advies over de scholen zelf.   

In november geven wij ouders van leerlingen uit de groepen 7 en 8 informatie over de procedure van advies en verwijzing naar het VO. Informatie over de inschrijfprocedure en de sluitingsdata ontvangt u via de scholen. De basisschool vult een onderwijskundig rapport in en stuurt deze samen met de eindtoetsscore door naar de VO-scholen. Vanaf dat moment onderhouden de scholen zelf de verdere contacten met u. Zij zullen u informeren over de toelating, de plaatsing en de kennismakingsmiddag. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het welbevinden van kinderen is een belangrijke basis voor sociale en cognitieve groei.

In de omgang met de kinderen staat dit centraal. We geven dit vorm in alerte zorg door leerkrachten, geven van lessen Kwink in alle groepen en gelukslessen in de bovenbouw, werken met een gedragsprotocol pestpreventie, volgen van leerlingen met het volgsysteem ZIEN en door te werken aan een positief pedagogisch klimaat door de inzet van PBS. Onderwijsbehoeften worden ook gezocht in de behoeften op sociaal-emotioneel gebied. We doen ons best om het individuele kind en zijn/ haar ouders te zien en te horen in hun behoeften.  

De intern begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Zij coacht en begeleidt leerkrachten hierin. Daarnaast speelt zij hierin een actieve rol wanneer er aandachtspunten zijn binnen een groep of met een aantal kinderen. Zij gebruikt hiervoor waar nodig de no-blame methodiek.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • welbevinden
  • gezien en gehoord

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het laatste inspectiebezoek in 2012 kwamen veel punten aan de orde. Er waren positieve zaken te noemen en er waren, vanzelfsprekend, verbeterpunten.

We zijn trots op de volgende uitspraak van de inspectie: "Verbeteractiviteiten voor die aspecten waar men nog niet tevreden over is, worden gepland, van gerichte doelen voorzien en uitgevoerd. Er is voldoende aandacht voor het borgen van bereikte resultaten: afspraken, werkwijzen en procedures zijn vastgelegd en voortdurend onderwerp van bespreking. Het managementteam ziet erop toe dat volgens die afspraken wordt gewerkt. Een van de speerpunten waar de school hard aan werkt, is het verbeteren van de resultaten en de didactiek rondom het leesonderwijs. Er zijn dan ook veel activiteiten gepland in de verschillende groepen en de leraren houden de leesresultaten scherp in de gaten. Vermeldenswaard in dit licht zijn de uitgebreide groepsplannen voor lezen die de inspectie in de verschillende groepen (in werking) heeft gezien, waarbij de nodige aandacht uitgaat naar de zwakke, maar ook de gemiddelde en de goede lezers".

Terug naar boven