PCBS De Parel

Holleblok 6 1273 EG Huizen

Schoolfoto van PCBS De Parel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze opbrengsten van de eindtoets liggen al een aantal jaren op of net boven het landelijk gemiddelde. Dit is fijn, want dit is voor ons een signaal dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is. Dit zien we ook terug in de signaleringswaarden. Dit was enige tijd een aandachtspunt, maar we zien hierin een stijgende lijn. Dit komt doordat we als team hebben ingezet op scholing over referentiesniveaus en zicht op de leerlijnen. Er is nu meer kennis bij het team over welke stof in welke groep aan bod komt en hoe we er met elkaar voor zorgen dat hier een doorgaande lijn in zit. Daarnaast hebben we ingezet op EDI (Expliciete Directe Instructie). Dit zorgt er onder andere voor dat het betekenisvolle lesdoel voor alle kinderen duidelijk is. En EDI zorgt voor een herkenbare opbouw in de les met ruimte voor reflectie en feedback.

Voor ons leerlingvolgsysteem met methode onafhankelijke toetsen maken wij vanaf schooljaar 2023-2024 gebruik van IEP voor de groepen 3 t/m 8. Het voorlopige advies dat de leerlingen eind groep 7 krijgen is onder andere gebaseerd op de IEP-toetsen. Ook voor de doorstroomtoets in groep 8 maken we gebruik van IEP.

Op de website van IEP vindt u meer informatie: www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Parel volgen we de kinderen in groep 1 en 2 door te observeren. Deze observaties worden geregistreerd in de leerlijnen. De leerlijnen geven een compleet beeld van waar het kind zit in zijn ontwikkeling en wat het kind nodig heeft voor een volgende stap. Ouders kunnen deze inzien via MijnRapportfolio. Vanaf groep 3 hebben we methodes voor onder andere taal, rekenen en spelling. Bij die methodes horen toetsen. Deze toetsen geven een goed beeld of een kind de geleerde stof voldoende beheerst. Daarnaast worden vanaf groep 3 twee keer per jaar toetsen van IEP afgenomen om te zien of een leerling, afgezet tegen de landelijke norm, op niveau zit.

Bij alle toetsen geldt dat ze worden geanalyseerd en de basis vormen voor de evaluatie van de groepsplannen. Iedere leerling is ingedeeld in een niveaugroep. Iedere klas heeft per vakgebied grofweg 3 niveaus; de basisgroep, een groep die meer uitleg nodig heeft en een groep die meer uitdaging aankan. De toetsen van de methodes en de toetsen van IEP zorgen tezamen met het beeld dat de leerkracht heeft voor een indeling in een van deze niveaus. Drie keer per jaar wordt gekeken of dit nog klopt of dat de leerling in een andere niveaugroep hoort.

Alle toetsgegevens van de methodes en van IEP, plus de zachte gegevens zoals concentratie en taakhouding, zorgen voor een compleet beeld van de leerlingen waarop eind groep 7 het voorlopige advies wordt gebaseerd. In groep 8 maken de kinderen in november de toetsen van IEP en begin februari de doorstroomtoets van IEP.

Rapportfolio

We zijn schooljaar 2022-2023 gestart met MijnRapportfolio voor elk kind van onze school. Het rapportfolio is een digitale omgeving waar ouders, leerlingen en de leerkracht beschrijven hoe een kind is (dit ben ik), hoe een kind leert (zo leer ik) en werkt (zo werk ik). Verder kunnen ouders, kinderen en leerkrachten de leer- en ontwikkel gegevens van het kind zien. Er wordt per vakgebied aangegeven welke doelen zijn behaald en aan welke doelen nog moeten worden gewerkt. Het is een goed middel om het eigenaarschap van het (jonge) kind te bevorderen: het verzamelt tekeningen, sommen die het al kan maken en laat zijn werk zien. Zo wordt het kind eigenaar van zijn leerproces.

Ouders krijgen inloggegevens en kunnen het hele schooljaar door de vorderingen van hun kind(eren) bekijken.

Het rapportfolio kan gebruikt worden als leidraad bij de gesprekken. Kinderen vanaf groep 5 nemen actief deel aan het gesprek door één of twee onderdelen uit hun rapport te presenteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen ouders en kinderen een voorlopig schooladvies. Dit advies geeft een indicatie voor doorstroom naar het voortgezet onderwijs. In groep 8 krijgen de kinderen in januari hun advies. Dit schooladvies wordt gevormd door de rapporten van uw kind, de toetsuitslagen en het dagelijks werk in de klas. U van uw kant weet natuurlijk ook hoe uw kind leert en presteert en hoe het omgaat met huiswerk. Tijdens de adviesgesprekken komen we (het liefst samen met u) tot een schooladvies. Begin februari maken de kinderen van groep 8 de doorstroomtoets van IEP. De uitslag hiervan komt uiterlijk half maart binnen bij ons op school. Als uw kind de doorstroomtoets beter maakt dan het schooladvies, nemen wij het advies in heroverweging. Het advies kan naar boven worden bijgesteld, maar dit gebeurt alleen als dit in het belang is van de leerling. Dit besluit zal altijd worden gemotiveerd. Als uw kind de toets slechter maakt dan het gegeven advies heeft dit verder geen gevolgen voor het advies.

Met het definitieve advies kunnen kind en ouders zich aanmelden bij de vervolgschool van keuze. Dit gebeurt in de landelijke aanmeldweek. Als ouder bepaalt u zelf naar welke school uw kind gaat. Veel VO-scholen geven via de basisschool of rechtstreeks informatie in de vorm van schoolgidsen en door open dagen. Alle informatie die wij binnenkrijgen geven wij via uw kind aan u door. Wij geven geen advies over de scholen zelf.

In november geven wij de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 informatie over de procedure van advies en verwijzing naar het VO. Informatie over de inschrijfprocedure en de sluitingsdata ontvangt u via de VO-scholen. De basisschool vult een onderwijskundig rapport in en stuurt deze samen met de score van de doorstroomtoets door naar de VO-scholen. Hierin wordt u als ouder gekend, want vanwege de privacyregels mogen wij alleen informatie delen met uw toestemming. Vanaf dat moment onderhouden de VO-scholen zelf de verdere contacten met u. Zij zullen u informeren over de toelating, de plaatsing en de kennismakingsmiddag.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het welbevinden van kinderen is een belangrijke basis voor sociale en cognitieve groei.

In de omgang met de kinderen staat dit centraal. We geven dit vorm in alerte zorg door leerkrachten, geven van lessen Kwink in alle groepen en gelukslessen in de bovenbouw, werken met een gedragsprotocol pestpreventie, volgen van leerlingen met het volgsysteem ZIEN en door te werken aan een positief pedagogisch klimaat door de inzet van PBS. Onderwijsbehoeften worden ook gezocht in de behoeften op sociaal-emotioneel gebied. We doen ons best om het individuele kind en zijn/ haar ouders te zien en te horen in hun behoeften.  

De intern begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Zij coacht en begeleidt leerkrachten hierin. Daarnaast speelt zij hierin een actieve rol wanneer er aandachtspunten zijn binnen een groep of met een aantal kinderen. Zij gebruikt hiervoor waar nodig de no-blame methodiek.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • welbevinden
  • gezien en gehoord

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het laatste inspectiebezoek in 2012 kwamen veel punten aan de orde. Er waren positieve zaken te noemen en er waren, vanzelfsprekend, verbeterpunten.

We zijn trots op de volgende uitspraak van de inspectie: "Verbeteractiviteiten voor die aspecten waar men nog niet tevreden over is, worden gepland, van gerichte doelen voorzien en uitgevoerd. Er is voldoende aandacht voor het borgen van bereikte resultaten: afspraken, werkwijzen en procedures zijn vastgelegd en voortdurend onderwerp van bespreking. Het managementteam ziet erop toe dat volgens die afspraken wordt gewerkt. Een van de speerpunten waar de school hard aan werkt, is het verbeteren van de resultaten en de didactiek rondom het leesonderwijs. Er zijn dan ook veel activiteiten gepland in de verschillende groepen en de leraren houden de leesresultaten scherp in de gaten. Vermeldenswaard in dit licht zijn de uitgebreide groepsplannen voor lezen die de inspectie in de verschillende groepen (in werking) heeft gezien, waarbij de nodige aandacht uitgaat naar de zwakke, maar ook de gemiddelde en de goede lezers".

Terug naar boven