PCBS De Parel

Holleblok 6 1273 EG Huizen

Schoolfoto van PCBS De Parel

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit enthousiaste, betrokken mensen. We hebben groepsleerkrachten en ondersteunend personeel zoals een eventmanager, conciërge en leerkrachtondersteuners.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is moet er vaak op korte termijn veel geregeld worden. Het zoeken van een vervanger heeft daarbij prioriteit. Binnen Ichthus is een klein aantal vervangers beschikbaar. Ook duo-leerkrachten kunnen elkaar vervangen. Leerkrachtondersteuners worden ook ingezet om, in geval van ziekte, een groep te kunnen vervangen. 

Deze tijd van lerarentekorten vraagt om een creatieve houding ten opzichte van het vervangen van klassen. Daarom heeft Ichthus diverse samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders van alternatieve vervanging. Denk hierbij aan een dagvullend creatief, technisch of sportief programma.

Helaas wordt het vinden van vervanging een steeds groter probleem. Hierdoor kunnen wij genoodzaakt zijn om groepen naar huis te sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Parel geven we klassikaal les. Kinderen krijgen gezamenlijk instructie waarna ze in drie niveaugroepen met de aangeboden stof aan het werk gaan. Deze niveaugroepen krijgen waar nodig extra instructie. We werken met groepsplannen en denken vanuit onderwijsbehoeften: 'wat heeft het kind nodig om zich op eigen niveau te ontwikkelen'.

Op de Parel geven leerkrachten les aan hun eigen groep. Zij hebben daarvoor ondersteuning van een intern begeleider wat betreft de zorg voor leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Zij volgt met leerkrachten de ontwikkeling van het groepsproces maar ook van individuele leerlingen. Zij coacht en ondersteunt leerkrachten en heeft contacten met ouders en kinderen.

Daarnaast werken er bij ons verschillende ondersteuners zoals onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, een eventmanager en conciërge.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die van de andere groepen. Ons uitgangspunt bij de kleuters is dat ieder kind leert door te spelen. Een kind wil de wereld om zich heen ontdekken en daarom halen wij de wereld in de school door middel van thema's dicht bij het kind of juist verder daarvandaan.

De leeromgeving moet uitdagen tot het nemen van initiatieven, zodat de leerlingen worden gestimuleerd in het ontwikkelen van hun talenten en gaven. Wat wordt aangeboden in hoeken en kringen moet doordacht zijn, zodat het aansluit bij de creativiteit, fantasie, belangstelling en onderwijsbehoeften van het kind. Er wordt aandacht gegeven en gewerkt aan de executieve functies, zodat leerlingen doelgericht en vaardig hun taken kunnen uitvoeren.

In de praktijk wordt gewerkt aan de hand van thema's. Een thema introduceren wij aan de hand van een toneelspel, boeken, foto's, filmpjes en voorwerpen om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en na te gaan welke ervaringen zij al hebben met het thema.

In de themahoek, die met de leerlingen wordt gerealiseerd, vindt het spel plaats en deze hoek neemt een centrale plaats in naast de huishoek. Door te spelen leren de leerlingen steeds meer over het thema, doordat het spel steeds meer wordt uitgebouwd. Allerlei materialen worden toegevoegd, al dan niet door de leerlingen zelf meegenomen. Ook in de andere hoeken gaat het thema leven doordat daar allerlei activiteiten worden ingezet, die gekoppeld zijn aan het thema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De genoemde uren zijn een globaal overzicht van een weekinvulling van de kernvakken. 

Regelmatig wordt er ook aan een thema gewerkt of worden lessen gevolgd die door derden worden aangeboden, onder andere op cultuurgebied.

De groepen 3 tot en met 8 krijgen gym van de vakleerkracht en de eigen leerkracht in het gymlokaal aan het Holleblok.

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben om de week een uur zwemles in het zwembad "de Meent". We worden met de bus naar het zwembad gebracht en gehaald. Dit wordt geregeld door de gemeente Huizen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school bieden wij onderwijs aan alle leerlingen die binnen de basisondersteuning vallen.

Binnen SWV Unita is een gezamenlijk niveau van basisondersteuning afgesproken. Dit houdt in dat iedere school eenzelfde aanbod van begeleiding en ondersteuning kan bieden. Wanneer de ondersteuningsvraag de basisondersteuning overstijgt, dan wordt met de leerling verder gewerkt op basis van een speciaal arrangement. In sommige gevallen kan dit arrangement worden aangeboden op de eigen basisschool. In de meeste gevallen zal een dergelijk arrangement worden aangeboden op een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.  

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het onderwijs aan onze scholen is dat de ontwikkeling van het kind zich zonder onderbrekingen kan voltrekken. Door middel van een leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkeling van de individuele leerlingen van groep 3 t/m 8. Het leerlingvolgsysteem bestaat o.a. uit de volgende IEP-toetsen: technisch- en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Tevens wordt gebruik gemaakt van observatie- en/of vragenlijsten betreffende de sociaal emotionele ontwikkeling. De gegevens uit deze toetsen en observaties worden zonodig aangevuld met externe onderzoeksverslagen.  

Doel hiervan is tijdig te kunnen reageren op problemen in de ontwikkeling van de individuele leerling. Het streven is er daarbij zoveel mogelijk op gericht de leerling op de eigen basisschool te handhaven. De klassenorganisatie is erop afgestemd dat leerlingen gedurende hun hele of een deel van hun schooltijd op eigen niveau kunnen functioneren. Voor alle basisvaardigheden beschikt de school over materiaal voor kinderen die leer- of gedragsproblemen hebben.

Leeskliniek

Op de Parel bieden we specifieke ondersteuning aan leerlingen met een langzame leesontwikkeling. Zij kunnen in aanmerking komen voor de leeskliniek, een begeleidingsmethodiek door ouders en specialist.  

Kinderen die moeilijk tot leren lezen komen, kunnen in groep 3 of 4 een extra intensief leestraject ingaan onder begeleiding van onze leesspecialist in de 'leeskliniek'. Om deze kinderen een hoger niveau te laten bereiken heeft zij een opleiding gevolgd en maakt zij gebruik van specifieke materialen en methodieken. Kinderen komen twee keer per week bij haar om te lezen en allerlei andere activiteiten te doen die gericht zijn op lezen. Daarnaast wordt er verwacht dat er ook thuis intensief aan de slag wordt gegaan met het leeshuiswerk en dat het kind meekrijgt.

Plusklas

Er zijn ook kinderen voor wie het leerstofaanbod te makkelijk of te weinig uitdagend is, de (hoog-)begaafde leerlingen. Ook voor hen zijn er op onze scholen speciale voorzieningen. Alle scholen binnen Ichthus werken binnen het project Smart Kids volgens een beleidsplan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit beleidsplan geeft aan welke voorzieningen en aanpassingen er binnen de school beschikbaar zijn. Om deze leerlingen goed in kaart te brengen, gebruiken we het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). 

Een aantal leerlingen krijgt extra en uitdagender leerstof aangeboden die tegemoetkomt aan hun belangstelling en interesse. Voor de vakgebieden rekenen en taal is er de mogelijkheid om te compacten en verrijken. Mochten de voorzieningen binnen de scholen niet toereikend zijn voor deze leerlingen, dan kan er in overleg met ouders en school onderzocht worden of plaatsing in de bovenschoolse plusklas van Ichthus voor één dagdeel in de week een zinvolle aanvulling is. De plusklas is er voor de groepen 4 t/m 8 en vindt plaats bij basisschool de Ark, Salland 2.

PO-VO project In Between

Samen met het Erfgooiers College hebben we voor de betere toekomstige VWO leerling een project ontwikkeld; In Between. Voor dit project gaan van alle deelnemende basisscholen maximaal 6 leerlingen acht keer een hele dag naar het Erfgooiers College om daar lessen te volgen.

Hiervoor kiezen we leerlingen uit groep 8, die vanuit een intrinsieke motivatie meer willen leren en doen. Leerlingen die het fijn vinden om nieuwe dingen uit te zoeken, een sterk analytisch denkvermogen hebben en die kunnen samenwerken en “out of the box” denken. De meerwaarde voor deze leerlingen vinden we in de extra uitdaging die dit programma biedt. Zij houden zich in deze weken bezig met het inhoudelijk bespreken van complexe vraagstukken. Een vaardigheid die we op de reguliere basisschool de klas niet altijd kunnen bieden.

Er wordt op de scholengemeenschap De Brink techniek onderwijs gegeven, het project Sterk Techniek Onderwijs. Kinderen uit groep 7 en 8 worden uitgenodigd in hun technolab.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om een partnerschap aan te gaan met een logopedist, zodat we op school logopedie kunnen aanbieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is sprake van een overdracht met de peuterspeelzalen wanneer kleuters bij ons in groep 1 starten.

Terug naar boven