PCBS Rehoboth

Studiostraat 45 1276 NA Huizen

Schoolfoto van PCBS Rehoboth

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2018/2019 maakt de school gebruik van de AMN-Eindtoets. Wat de AMN-Eindtoets speciaal maakt is dat hij adaptief is. Dat betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling die hem maakt. De opgaven worden moeilijker als het te makkelijk is voor de leerling en andersom. De leerling hoeft zo geen opgaven te maken die onder of boven zijn niveau zijn.

Leerlingen kunnen ook terugbladeren of vragen overslaan zonder daarmee de resultaten te beïnvloeden. Voor de leerlingen met dyslexie biedt de AMN-Eindtoets ondersteuning met geluid. Als school bepaal je zelf de tijdstippen waarop je de toets afneemt. De leerlingen zijn 1,5 tot 2,5 uur bezig met de toets.

De AMN-Eindtoets is getoetst door een onafhankelijk adviescommissie en officieel toegelaten door de minister van OCW.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden er landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Dit zijn de toetsen van het leerlingvolgsysteem. We gebruiken daarvoor de Cito-LOVS toetsen. Middels deze toetsen volgen we de ontwikkeling van uw kind en meten ons met het landelijk gemiddelde t.o.v. andere kinderen in Nederland. Voor de school zijn de opbrengsten belangrijk. Wij kijken na elke toetsronde naar de gemiddelden per jaargroep. Dat zegt iets over ons onderwijs. In teamverband bekijken we resultaten en bespreken: Wat heeft gewerkt? Wat moet worden bijgesteld? Wat kunnen we  doen om het welbevinden van het kind of de groep te optimaliseren? Met al deze inzichten gaan we aan de slag en proberen de resultaten op een hoger niveau te krijgen.

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkelingen volgens het registratiesysteem Leerlijnen in Parnassys.

Alle gegevens rondom toetsingen zijn zichtbaar in het Ouderportaal. Via het Ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind zo blijven volgen.  

In groep 7 wordt de AMN-toets (meetinstrument eindtoets) aansluiting PO-VO (primair onderwijs/ voortgezet onderwijs) afgenomen. Het geeft alvast een beeld van de te verwachten resultaten, maar is tegelijkertijd ook een handvat voor de leerkracht om te analyseren welk leeraanbod meer tijd en aandacht behoeft, zowel op groeps- als op individueel niveau. Per onderdeel is analyse mogelijk. 

Groep 8 maakt de AMN-eindtoets medio april. De eindtoets is niet meer leidend voor het schooladvies, maar zeker wel belangrijk in de overdracht naar het voorgezet onderwijs. Een goede houding, motivatie en een fris gemoed leiden tot het beste resultaat en dat beogen we met elkaar!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling in groep 8 zit, moet een vervolgschool gekozen gaan worden. Als ouder bepaalt u natuurlijk samen met uw kind naar welke school uw kind gaat. Veel scholen voor voortgezet onderwijs geven via de basisschool of rechtstreeks informatie in de vorm van schoolgidsen en door open dagen. Alle informatie die wij binnenkrijgen, geven wij via uw kind aan u door. Wij adviseren u niet in het kiezen van de school. Daarop moet u zich samen met uw kind zelf oriënteren. Wel geven wij u advies over de vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij uw zoon/dochter past.  

De rapporten van uw kind, de toetsuitslagen en het dagelijks werk in de klas geven een goed beeld van de betreffende leerling. U van uw kant weet natuurlijk ook hoe uw kind leert en presteert en hoe het omgaat met huiswerk. Tijdens de adviesgesprekken komen we het liefst samen met u tot een schooladvies. Informatie over de inschrijfprocedure en de sluitingsdata ontvangt u via de VO-scholen. De basisschool vult een onderwijskundig rapport in en stuurt deze samen met de score van de eindtoets door naar de VO-scholen. Vanaf dat moment onderhouden de scholen zelf de verdere contacten met u. Zij zullen u informeren over de toelating, de plaatsing en de kennismakingsmiddag.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Rehobothschool is een school waar je rust, aandacht, respect, enthousiasme en passie voelt. Ieder kind wordt als uniek gezien. Het is een betrokken en open school waar samen geleerd en samen gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving.

Visie in relatie tot de omgang met elkaar: 

  • Ieder is uniek en heeft zijn waarde.     
  • Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk.   
  • Bevorderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Bevorderen motivatie en eigenaarschap.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect
  • enthousiasme

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het laatste inspectiebezoek is aan de Rehobothschool het basisarrangement toegekend. Dat betekent dat de school voldoet aan alle criteria die de inspectie aan goed onderwijs stelt. De inspecteur moedigde de school aan om nog beter te worden. Hij vroeg het team van de Rehobothschool extra aandacht te geven aan de analyse van de opbrengsten van de goed presterende leerlingen. Dat is opgepakt. Hieruit is o.a. ons ‘Smarties-project’ ontstaan.

Het geplande inspectie bezoek in 2019 is uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Terug naar boven