PCBS Rehoboth

Studiostraat 45 1276 NA Huizen

Schoolfoto van PCBS Rehoboth

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de wet rondom eindtoetsing, de eindtoets heet voortaan een doorstroomtoets. De IEP-doorstroomtoets afname is vervroegd van april naar februari.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden er landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Dit zijn de toetsen van het leerlingvolgsysteem. We gebruiken daarvoor de IEP-toetsen. Middels deze toetsen volgen we de ontwikkeling van uw kind en meten ons met het landelijk gemiddelde t.o.v. andere kinderen in Nederland. Voor de school zijn de opbrengsten belangrijk. Wij kijken na elke toets ronde naar de gemiddelden per jaargroep. Dat zegt iets over ons onderwijs. In teamverband bekijken we resultaten en bespreken: Wat heeft gewerkt? Wat moet worden bijgesteld? Wat kunnen we  doen om het welbevinden van het kind of de groep te optimaliseren? Met al deze inzichten gaan we aan de slag en proberen de resultaten op een hoger niveau te krijgen.

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkelingen volgens het observatieleerlijnen in IEP.

Alle gegevens rondom toetsingen zijn zichtbaar in het Ouderportaal. Via het Ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind zo blijven volgen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling in groep 8 zit, moet een vervolgschool gekozen gaan worden. Als ouder bepaalt u natuurlijk samen met uw kind naar welke school uw kind gaat. Veel scholen voor voortgezet onderwijs geven via de basisschool of rechtstreeks informatie in de vorm van schoolgidsen en door open dagen. Alle informatie die wij binnenkrijgen, geven wij via uw kind aan u door. Wij adviseren u niet in het kiezen van de school. Daarop moet u zich samen met uw kind zelf oriënteren. Wel geven wij u advies over de vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij uw zoon/dochter past.  

De rapporten van uw kind, de toets uitslagen en het dagelijks werk in de klas geven een goed beeld van de betreffende leerling. U weet natuurlijk ook hoe uw kind leert en presteert en hoe het omgaat met huiswerk. Tijdens de adviesgesprekken komen we het liefst samen met u tot een schooladvies. Informatie over de inschrijfprocedure en de sluitingsdata ontvangt u via de VO-scholen. De basisschool vult een onderwijskundig rapport in en stuurt deze samen met de score van de doorstroomtoets door naar de VO-scholen. Vanaf dat moment onderhouden de scholen zelf de verdere contacten met u. Zij zullen u informeren over de toelating, de plaatsing en de kennismakingsmiddag.

In oktober wordt er een informatie avond gehouden voor de ouders van groep 7 en 8 rond de procedure.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Rehobothschool is een school waar je rust, aandacht, respect, enthousiasme en passie voelt. Ieder kind wordt als uniek gezien. Het is een betrokken en open school waar samen geleerd en samen gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving.

Visie in relatie tot de omgang met elkaar: 

  • Ieder is uniek en heeft zijn waarde.     
  • Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk.   
  • Bevorderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Bevorderen motivatie en eigenaarschap.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect
  • enthousiasme

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het laatste inspectiebezoek is aan de Rehobothschool het basisarrangement toegekend. Dat betekent dat de school voldoet aan alle criteria die de inspectie aan goed onderwijs stelt. De inspecteur moedigde de school aan om nog beter te worden. Hij vroeg het team van de Rehobothschool extra aandacht te geven aan de analyse van de opbrengsten van de goed presterende leerlingen. Dat is opgepakt. Hieruit is o.a. ons ‘Smarties-project’ ontstaan.

Het geplande inspectie bezoek in 2019 is uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Terug naar boven