PCBS Rehoboth

Studiostraat 45 1276 NA Huizen

Schoolfoto van PCBS Rehoboth

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten in een mix van leeftijden. Leraarondersteuners en onderwijsassistenten worden ingezet voor ondersteuning in de verschillende groepen. Zij nemen actief deel aan het organiseren van het onderwijsleerproces.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht proberen wij zo snel mogelijk vervanging te regelen. In deze tijd van beperkt aanbod is het soms moeilijk om een vervanger te regelen. Eerst zullen we intern kijken naar de beste oplossing. Daarna wordt soms ook gezocht naar mogelijke inzet van een externe partij. Wanneer geen oplossing voorhanden is, zien wij ons genoodzaakt de leerlingen naar huis te sturen. In alle gevallen stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De scholen van Ichthus werken samen met de buurtsportcoach. Deze verzorgt sport- en spelactiviteiten op het schoolplein of organiseert clinics in samenwerking met verschillende sportverenigingen in Huizen. 

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat, structuur en groepsklimaat. Leren gebeurt vooral door spelen. In groep 2 en 3 gaat dit leerproces gewoon door. Hier wordt de rol van de leerkracht meer sturend. Letters en cijfers, lezen en taal krijgen steeds meer aandacht.

In de groepen wordt gewerkt aan betekenisvolle thema’s, zoals: de herfst, de post, kleur en vorm, het voorjaar enz. Deze ontwikkelingsgebieden komen in onze methoden Schatkist, Met Sprongen Vooruit en Fonemisch bewustzijn aan de orde, of worden uit "de Kleuteruniversiteit" op internet gehaald.

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode Veilig leren lezen. De lesstof wordt op meerdere niveaus aangeboden. Ook het aanbod van rekenen met de Wereld in getallen verschilt in aanbod op niveau. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Genoemde tijden zijn richtlijnen, maar kunnen in werkelijkheid afwijken.

Vanaf groep 3 komt de leerstof meer en meer per vakgebied aan de orde. De methodes die wij gebruiken vormen het uitgangspunt. Veel aandacht is er voor lezen, rekenen, taal en schrijven.

In groep 3 en 4 krijgen de kinderen 1 uur per twee weken zwemles. Ze worden met de bus gehaald en gebracht. Dit wordt geregeld vanuit de gemeente Huizen. Daarnaast hebben ze nog 3 kwartier gymles in de week.

Vanaf groep 5 gymmen de leerlingen anderhalf uur per week in de gymzaal. Deze gymlessen worden gegeven door de vakdocent.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuningsstructuur van de school is erop gericht minimaal basisondersteuning te kunnen bieden. De intern begeleider coördineert de ondersteuning van signaleren tot organiseren. Daarbij worden binnen de school op planmatige wijze onderwijsbehoeften van kinderen gesignaleerd en besproken, resultaten geanalyseerd en interventies afgestemd en draagt de school zorg voor het in- en uitstroombeleid op basis van regionale afspraken. 

Leerkrachten voeren ouder- en kindgesprekken om onderwijsbehoeften, op zowel sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van extra ondersteuning en/of uitdaging, in kaart te brengen.

Groepsplannen vormen het uitgangspunt van handelen en leerkrachten weten wat ze moeten doen, wanneer situaties om vroegtijdig handelen vragen. Leerkrachten plannen en stemmen hun instructie en lesstof af op de leerdoelen en het beheersingsniveau. Er wordt intensief samengewerkt met collega’s, ouders en partners. 

De school neemt preventieve maatregelen om te voorkomen dat intensieve ondersteuning noodzakelijk wordt en biedt een veilige en gestructureerde leeromgeving. Leerkrachten kunnen aansluiten op de belevingswereld van kinderen, zijn gericht op het overbrengen van vaardigheden en kennis, kunnen omgaan met verschillen en zijn in staat om een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de groep te creëren. Wanneer nodig wordt taakspel ingezet om die taakgerichte sfeer te bevorderen. De zeven gewoonten dienen als kader.

Diverse materialen en methoden bieden mogelijkheden om instructie op maat te geven. Wanneer nodig is het mogelijk om na onderzoek, overleg en afstemming, een individuele leerroute te volgen. De school werkt met een protocol preventie pesten, dyslexie, dyscalculie en medische handelingen, mediawijsheid en omgaan met agressie. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om op termijn contact aan te gaan met een logopediste die in de school kinderen kan ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen op de peuterspeelzaal spelen en ontwikkelen met leeftijdgenootjes. De ontwikkeling van de kinderen wordt vastgelegd in een kindvolg-systeem, wat een leidraad is voor een goede overdracht naar de basisschool.

De openingstijden zijn van 8.30 tot 13.00 uur. Aanmelden kan via: www.kinderopvanghuizen.nl

Terug naar boven