Dr Maria Montessorischool

Vd Duyn van Maasdamlaan 30 1272 EM Huizen

 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool

Het team

Toelichting van de school

Op de dr. Maria Montessorischool komt u teamleden tegen in de volgende functies:

 • De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het personeels-, onderwijskundig-, en financieel beleid van de school en is het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de school. 
 • De clusterdirecteur geeft bovenschools leiding aan de scholen van Talent Primair in de gemeente Huizen en coacht de locatiedirecteuren bij de uitvoering van het door TP vastgestelde beleid. Hij draagt zorg voor een optimale  uitwisseling en samenhang tussen de scholen in het cluster.
 • De Intern Begeleider (IB) coördineert de leerlingenzorg, ziet toe op het correct invoeren van het leerlingvolgsysteem en begeleidt de leerkrachten in het maken van analyses op leerling- en groepsniveau. Aan de hand van de analyses worden groepsplannen en/of individuele plannengemaakt. De IB-er coacht de leerkrachten tijdens dit proces. De IB-er organiseert het zorgteamoverleg waarin leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte worden besproken. Bij dit overleg zijn ook de remedial teacher en de directeur aanwezig.
 • De groepsleerkracht begeleidt de groep en verzorgt het onderwijsprogramma.
 • Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator. De bouwcoördinator maakt onderdeel uit van het managementteam (MT) van de school en coördineert lopende zaken in de desbetreffende bouw.de onder-, midden-  of bovenbouw en is voorzitter van vergaderingen van leerkrachten van de bouw.
 • De coördinator Informatie & Communicatie Technologie (ICT) neemt initiatieven tot nieuw beleid en stelt zich op de hoogte van het nieuwste aanbod van educatieve software. De coördinator bespreekt dit met het team en draagt zorg dat het beleid uitgevoerd wordt.
 • De remedial teacher (RT) geeft individuele hulp aan leerlingen of aan kleine groepjes leerlingen. Het zorgteam beslist over plaatsing in de RT. De remedial teacher maakt de plannen voor de leerlingen die voor RT in aanmerking komen. In principe geldt de RT voor een periode van acht tot tien weken.
 • De leesspecialist traint leerlingen met dyslexie in het ambulatorium van de school en coacht de leerkrachten naar de nieuwste inzichten op het gebied van lezen.
 • De leerkracht van de deltagroep verzorgt iedere vrijdag en voor iedere bouw onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen worden door middel van het digitaal handelingsplan hoogbegaafdheid (DHH) gescreend en op basis daarvan geplaatst.
 • De intern contactpersoon (ICP) heeft een eigen brievenbus waar leerlingen (anoniem) een bericht in kunnen gooien. Leerlingen kunnen zelf met de intern contactpersoon (ICP)  een afspraak maken als zij zich gepest voelen. 
 • De vakleerkrachten gymnastiek verzorgen gymlessen voor de groepen een  tot en met acht.
 • De vakleerkracht techniek werkt met groepen leerlingen in de techniekwerkplaats.
 • De vakleerkracht muziek verzorgt muzieklessen voor alle groepen van de school. Deze leerkracht wordt gedetacheerd door de Gooische  Muziekschool in Bussum.
 • De conciërge draagt zorg voor de binnen- en buitenkant van het schoolgebouw en het omliggende terrein en is een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
 • Wij geven regelmatig stagiaires van de PABO gelegenheid om op schoolstage te lopen, zij worden begeleid door de schoolopleider van de Dr. Maria. Vierdejaarsstudenten kunnen op onze school in de functie leraar in opleiding (LIO) afstuderen. De functie LIO houdt in dat de student bevoegd is om de groep zelfstandig te leiden gedurende een langere periode en een aantal dagen per week. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de vaste klassenleerkracht.
 • Een aantal leerkrachten werkt in deeltijd. De taakverdeling en de verantwoordelijkheden van de leerkrachten die in duo verband werken, worden zoveel mogelijk vastgelegd en zo heldermogelijk naar de ouders gecommuniceerd. Op deze manier zijn de continuïteit en afstemming in het onderwijs gewaarborgd.
 • Onze school is gecertificeerd als opleidingsschool voor verschillende stromingen binnen de ROC’s. Zo zijn er regelmatig onderwijsassistenten, klassenassistenten of studenten ICT in onze school aan het werk. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte proberen wij de vervanging in eerste instantie te regelen met interne leerkrachten en voor de leerlingen vertrouwde gezichten. Als dit niet lukt, heeft onze stichting vier FTE bovenschools voor ziektevervanging aangesteld. Daarnaast is de stichting aangehaakt bij PIO Transvita; een organisatie die de vervanging van leerkrachten organiseert in geval de interne vervangingspool niet toereikend is. Op onze school worden tot op heden geen groepen naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken veel gespecialiseerde vakleerkrachten. Naast de vakleerkrachten voor gymnastiek en bewegingsonderwijs, is er ook een (vrijwillige) vakleerkracht voor handvaardigheid en tekenen. De Gooise Muziekschool uit Bussum verzorgt om de week een muziekles voor alle kinderen van onze school. Hiervoor komen twee vakdocenten van de Muziekschool een ochtend op school. In de techniekwerkplaats werkt de techniekleerkracht twee dagdelen met de de kinderen van groep 1 t/m 8. Op donderdagochtend is er een oefentherapeut van Fysio Holland aanwezig om leerlingen motorisch te ondersteunen. De Montessori specialist begeleidt leerlingen in de groepen 5/6 een ochtend per week met het Montessorimateriaal.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden leerlingen niet getoetst maar gevolgd via de landelijke leerlijnen voor het jonge kind. Deze zijn gecombineerd met de Montessorimaterialen en komen terug in het verslag (Montessoriaans rapport) van de leerling. Er is veel ruimte voor vrije en zelfstandige werkkeuze, op de achtergrond begeleid door de groepsleerkracht, dit volgens de visie van Maria Montessori.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is ingedeeld aan de hand van de beschreven tijden in de methodes, er is daarbij zoveel mogelijk ruimte voor eigen werkindeling en zelfstandige werkkeuze, dit volgens de visie van Maria Montessori.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de dr. Maria is de functie van intern begeleider gesplitst in een deel procesbegeleiding en een deel uitvoerend werken met leerlingen. Om deze reden is er, naast een intern begeleider voor drie dagen, ook een remedial teacher voor drie dagen aanwezig. Verder zijn er in het team meerdere teamleden aanwezig die aanvullende scholing hebben gevolgd op het gebied van gedrag (o.a. geef mij de vijf) of op het gebied van didactische ondersteuning (bijv. lezen en rekenen). Twee teamleden zijn opgeleid als HB-specialist. Een van deze twee is aangesteld als leerkracht van de Deltagroep (plusklas) en als HB-coach voor de collega's. De meerscholendirecteur wordt gedurende afgebakende periodes als interim-manager of als coach van directeuren op andere scholen ingezet.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kernwaarden en kompas 

Modern Montessori: gemotiveerde en verantwoordelijke individuen

De school heeft een zichtbare feedbackcultuur die steeds diepgaander wordt getraind. De feedbackcultuur richt zich op alle betrokken partijen binnen de school; teamleden, leerlingen en ouders. Montessorionderwijs is onderwijs op maat. Om dit passend onderwijs vorm te geven maken wij optimaal gebruik van ons vernieuwde gebouw en van coöperatieve werkvormen waarbij de leerlingen zoveel mogelijk autonomie krijgen in het leren.

Zichtbaar leren: competentiegerichte en zelfsturende leerlingen

De leerlingen krijgen verdergaand inzicht in en regie over hun eigen ontwikkeling en leerproces. Leerlijnen en leerdoelen, die verwerkt worden in een inzichtelijk portfolio, zullen de leerkracht, de leerling en ouders houvast en kennis geven over de voortgang en ontwikkeling op school. Er is een stevige doorgaande lijn waarmee ononderbroken ontwikkeling gerealiseerd wordt. Een vernieuwd, formatief en modern leerlingvolgsysteem draagt bij aan het monitoren van het leren. Hierbij wordt het leren middels hoofd, hart en handen met elkaar in verbinding gebracht.

Attitude: proactieve en betrokken bijdragers

Wij bereiden de leerlingen voor op een toekomst met beroepen waarvan wij nu het bestaan nog niet kennen. Meer dan ooit zijn leerhouding, zelfkennis, ondernemerschap en zelfredzaamheid van belang. Wij leiden leerlingen op tot leiders. Door te modelen leren wij onze leerlingen gewoonten en gedrag aan die passen bij persoonlijk leiderschap. Deze zijn verbonden aan de onderwijsdoelen en bevorderen de professionele cultuur voor alle geledingen in de school.

Duurzaamheid: geïnformeerde en bewuste burgers

Burgerschap vormt een belangrijk deel van het onderwijs. Wij geven leerlingen inzicht in de manier waarop zij deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Burgerschap komt tot uiting op het politiek, sociale, culturele en economische vlak. Er is sprake van actief burgerschap; de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit doen wij door samen te werken met de omgeving en maatschappelijk betrokken te zijn bij projecten in de leefwereld van onze leerlingen. 

Ambities

Leader in Me school

Over drie jaar hebben wij het complete leerproces van Leader in Me doorlopen en kunnen wij ons officieel Leader in Me school noemen. Hierna kunnen we met elkaar de volgende ambitie uitspreken om voorbeeldschool op dit gebied te worden.

Excellente School predicaat

In 2022 prolongeren wij het predicaat op het gebied van kwaliteitsbeleid en zicht op ontwikkeling. De ontwikkelslag die wij nu maken is een goede basis voor het excellentieprofiel en draagt bij aan kwalitatief en toekomstgericht onderwijs voor onze leerlingen.

Ontwikkelslag kindvolgsysteem

Over vier jaar hebben wij een systemisch vernieuwd leerlingvolgsysteem met een stevig en inzichtelijk portfolio, concrete leerdoelen en een toets systeem gericht op de individuele leerling. 

Cluster Huizen

De samenwerking met Cluster Huizen verloopt sinds het ontstaan van deze topstructuur goed. De onderlinge samenwerking en kennisdeling zal verdergaand worden uitgebouwd en bijdragen aan een kwaliteitsslag voor alle vier de scholen. Over vier jaar is het voor alle scholen van het cluster, in alle lagen van de organisatie, een gewoonte om elkaar op te zoeken en vanuit gezamenlijkheid aan onderwijsvernieuwing werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven