Dr Maria Montessorischool

Vd Duyn van Maasdamlaan 30 1272 EM Huizen

 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
 • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool

Het team

Toelichting van de school

Op de dr. Maria Montessorischool komt u teamleden tegen in de volgende functies:

 • De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het personeels-, onderwijskundig-, en financieel beleid van de school en is het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de school. 
 • De clusterdirecteur geeft bovenschools leiding aan de scholen van Talent Primair in de gemeente Huizen en coacht de locatiedirecteuren bij de uitvoering van het door TP vastgestelde beleid. Hij draagt zorg voor een optimale  uitwisseling en samenhang tussen de scholen in het cluster.
 • De Intern Begeleider (IB) coördineert de leerlingenzorg, ziet toe op het correct invoeren van het leerlingvolgsysteem en begeleidt de leerkrachten in het maken van analyses op leerling- en groepsniveau. Aan de hand van de analyses worden groepsplannen en/of individuele plannengemaakt. De IB-er coacht de leerkrachten tijdens dit proces. De IB-er organiseert het zorgteamoverleg waarin leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte worden besproken. Bij dit overleg zijn ook de remedial teacher en de directeur aanwezig.
 • De groepsleerkracht begeleidt de groep en verzorgt het onderwijsprogramma.
 • Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator. De bouwcoördinator maakt onderdeel uit van het managementteam (MT) van de school en coördineert lopende zaken in de desbetreffende bouw.de onder-, midden-  of bovenbouw en is voorzitter van vergaderingen van leerkrachten van de bouw.
 • De coördinator Informatie & Communicatie Technologie (ICT) neemt initiatieven tot nieuw beleid en stelt zich op de hoogte van het nieuwste aanbod van educatieve software. De coördinator bespreekt dit met het team en draagt zorg dat het beleid uitgevoerd wordt.
 • De remedial teacher (RT) geeft individuele hulp aan leerlingen of aan kleine groepjes leerlingen. Het zorgteam beslist over plaatsing in de RT. De remedial teacher maakt de plannen voor de leerlingen die voor RT in aanmerking komen. In principe geldt de RT voor een periode van acht tot tien weken.
 • De leerkracht van de Deltagroep verzorgt iedere woensdag- en donderdagochtend voor iedere bouw onderwijs voor cognitief getalenteerde leerlingen.
 • De intern contactpersoon (ICP) heeft een eigen brievenbus waar leerlingen (anoniem) een bericht in kunnen doen. Leerlingen kunnen zelf met de intern contactpersoon (ICP)  een afspraak maken als zij zich gepest voelen. 
 • De vakleerkracht gymnastiek verzorgt gymlessen voor de groepen een tot en met acht.
 • De vakleerkracht techniek werkt met groepen leerlingen in de techniekwerkplaats.
 • De vakleerkracht muziek verzorgt muzieklessen voor alle groepen van de school. Deze leerkracht wordt gedetacheerd door de Gooische  Muziekschool in Bussum.
 • De conciërge draagt zorg voor de binnen- en buitenkant van het schoolgebouw en het omliggende terrein en is een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
 • Wij geven regelmatig stagiaires van de PABO gelegenheid om op schoolstage te lopen, zij worden begeleid door de schoolopleider van de dr. Maria. Vierdejaarsstudenten kunnen op onze school in de functie leraar in opleiding (LIO) afstuderen. De functie LIO houdt in dat de student bevoegd is om de groep zelfstandig te leiden gedurende een langere periode en een aantal dagen per week. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de vaste klassenleerkracht.
 • Een aantal leerkrachten werkt in deeltijd. De taakverdeling en de verantwoordelijkheden van de leerkrachten die in duo verband werken, worden zoveel mogelijk vastgelegd en zo helder mogelijk naar de ouders gecommuniceerd. Op deze manier zijn de continuïteit en afstemming in het onderwijs gewaarborgd.
 • Onze school is gecertificeerd als opleidingsschool voor verschillende stromingen binnen de ROC’s. Zo zijn er regelmatig onderwijsassistenten, klassenassistenten of studenten ICT in onze school aan het werk. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte proberen wij de vervanging in eerste instantie te regelen met interne leerkrachten en voor de leerlingen vertrouwde gezichten. Als dit niet lukt, heeft onze stichting vier FTE bovenschools voor ziektevervanging aangesteld. Daarnaast is de stichting aangehaakt bij PIO Transvita; een organisatie die de vervanging van leerkrachten organiseert in geval de interne vervangingspool niet toereikend is. Op onze school worden tot op heden geen groepen naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken veel gespecialiseerde vakleerkrachten. Naast de vakleerkracht voor gymnastiek en bewegingsonderwijs, is er ook een (vrijwillige) vakleerkracht voor handvaardigheid en tekenen. De Gooise Muziekschool uit Bussum verzorgt om de week een muziekles voor alle kinderen van onze school. Hiervoor komt een vakdocent van de Muziekschool een ochtend op school. In de techniekwerkplaats werkt de techniekleerkracht twee dagdelen met de de kinderen van groep 1 t/m 8. Op donderdagochtend is er een oefentherapeut van Fysio Holland aanwezig om leerlingen motorisch te ondersteunen.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden leerlingen niet getoetst maar gevolgd via de landelijke leerlijnen voor het jonge kind. Deze zijn gecombineerd met de Montessorimaterialen en komen terug in het verslag (Montessoriaans rapport) van de leerling. Er is veel ruimte voor vrije en zelfstandige werkkeuze, op de achtergrond begeleid door de groepsleerkracht, dit volgens de visie van Maria Montessori.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is ingedeeld aan de hand van de beschreven tijden in de methodes, er is daarbij zoveel mogelijk ruimte voor eigen werkindeling en zelfstandige werkkeuze, dit volgens de visie van Maria Montessori.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de dr. Maria is de functie van intern begeleider gesplitst in een deel procesbegeleiding en een deel uitvoerend werken met leerlingen. Om deze reden is er, naast een intern begeleider voor drie dagen, ook een remedial teacher voor drie dagen aanwezig. Verder zijn er in het team meerdere teamleden aanwezig die aanvullende scholing hebben gevolgd op het gebied van gedrag (o.a. geef mij de vijf) of op het gebied van didactische ondersteuning (bijv. lezen en rekenen). Twee teamleden zijn opgeleid als HB-specialist. Een van deze twee is aangesteld als leerkracht van de Deltagroep (plusklas) en als HB-coach voor de collega's. De meerscholendirecteur wordt gedurende afgebakende periodes als interim-manager of als coach van directeuren op andere scholen ingezet.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Deze ambities staan omschreven in het algemene schoolplan van onze school. Wij zijn van mening dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte namelijk zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs moeten kunnen meedraaien.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Hierboven genoemde organisaties zijn slechts een kleine greep uit de vele kinderdagopvangorganisaties en peuterspeelzalen in onze omgeving.

Terug naar boven