Dr Maria Montessorischool

Vd Duyn van Maasdamlaan 30 1272 EM Huizen

  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool
  • Schoolfoto van Dr Maria Montessorischool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met het leerlingvolgsysteem van IEP. Tweemaal per jaar worden er toetsen afgenomen op het gebied van rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Leerlingen die een eigen leerweg volgen worden waar nodig extra gemonitord via aanvullende toetsen. Tweemaal per jaar analyseren wij met het gehele team de opbrengsten van de leerlingen, de groepen in de school in zijn totaliteit. Dit doen wij door middel van datamuur-vergaderingen. Leerkrachten analyseren hun eigen data en beschrijven vervolgens verklaringen en interventies voor hun groep en voor leerlingen specifiek. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen waren conform de uitslagen van de IEP-eindtoets in nagenoeg alle gevallen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op de sociale opbrengsten zit verwerkt in onze missie als school, waarbij alle leerlingen in hoge mate zichzelf mogen zijn. De school gebruikt de Succes!Spiegel om de kwaliteit van de school in kaart te brengen en planmatig te verbeteren. In de cockpit van de Succes!Spiegel worden naast de opbrengsten van de school en de beoordeling van onderwijsinspectie ook de uitslagen van tevredenheidspeilingen, die regelmatig onder ouders, personeel en leerlingen in kaart gebracht. Naast tevredenheidspeilingen hebben ook zelfevaluaties van het personeel en de leerlingen een plaats in het geheel. Al deze input biedt de schoolleiding optimaal de kans om de kwaliteit van de school scherp in beeld te krijgen en planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van de school te werken. Dit geldt dus voor allerlei soorten opbrengsten.

Wij omschrijven ons onderwijs als datagestuurd: op basis van de opbrengsten van de toetsen uit het IEP leerlingvolgsysteem die de leerlingen maken, de uitkomsten van Zien! (sociaal-emotioneel volgsysteem) en de handelingsgerichte observaties en besprekingen analyseren de leerkrachten samen met de directie en de intern begeleider de ontwikkeling van de leerlingen in relatie tot de groep en worden op leerling-, groeps- en schoolniveau plannen gemaakt om het onderwijs eventueel bij te sturen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen & helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier en doen mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting inspectierapport

Volgens het bestuur is de dr. Maria Montessorischool een Goede school. Het bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht en de inspectie gevraagd een onderzoek naar Goed uit te voeren. Wij zijn het eens met het bestuur dat de dr. Maria Montessorischool een Goede school is.

Wat gaat goed?

Op dr. Maria Montessori staat het kind centraal en draagt het ambitieuze team gezamenlijk zorg voor de brede ontwikkeling en begeleiding van alle leerlingen. Er is een cultuur van samen, continu verbeteren. Dit doen de leraren vanuit een breed en doordacht aanbod dat is afgestemd op de leerlingenpopulatie. Verder bereiden ze de leerlingen goed voor op de overgang naar het vervolgonderwijs. De leerlingen en ouders vertellen dat zij zich gezien en gehoord voelen en zijn enthousiast over de sfeer op school en het leerstofaanbod.

Wat kan beter?

We zagen verschillen in de mate waarin en de wijze waarop leraren aansluiten bij de verschillen tussen (groepen) leerlingen. Directie en team kunnen afspraken maken over betekenisvolle afstemming op de leerbehoeften in de groep. Kansen binnen de kwaliteitszorg liggen er nog als het gaat om het concreter formuleren van passende streefdoelen voor de leerlingen.

Wat moet beter?

Er zijn geen zaken geconstateerd die beter moeten.

Vervolg

Net als voor dit onderzoek valt de dr. Maria Montessorischool onder het reguliere toezicht.

Terug naar boven