Openbare Daltonbasisschool de Plantage

Plantagepolder 1 3991 ZE Houten

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool de Plantage

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS de Plantage heeft 35 personeelsleden, bestaande uit:

- leerkrachten

- intern begeleider

- procescoördinator

- taalcoördinator

- rekencoördinator

- gedragspecialist

- toptalentspecialist

- rekenspecialist

- conciërge

- directeur

Het team is gevarieerd in leeftijd.

Wij vinden het belangrijk dat al ons personeel daltongeschoold is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van invalleerkrachten binnen onze OOH (Openbaar Onderwijs Houten) invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Momenteel heeft OBS de Plantage 17 groepen:

- vier groepen 1/2

- twee groepen 3

- twee groepen 4

- twee groepen 5

- drie groepen 6

- twee groepen 7 

- twee groepen 8

De Plantage heeft ook een vakdocent bewegingsonderwijs, muziek en dans in dienst en de Plantage doet op het gebied van creatieve vakken zeer regelmatig mee aan kunstprojecten van Kunst Centraal, NME (Natuur Milieu Educatie) en van Theater aan de Slinger.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Eén van de kernwaarden van Dalton is effectiviteit. Alle vakgebieden komen optimaal aan bod. Wij passen ons onderwijsaanbod aan passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle kinderen krijgen 25 uur per week les. Wij hanteren een continurooster van 8.30 tot 14.15 uur.

Dat betekent dus dat er vijf uur per dag onderwijstijd is ingeroosterd. 

Een aantal dagen per schooljaar zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. Deze studiedagen worden ruim van te voren gecommuniceerd met alle ouders.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Eén van de kernwaarden van Dalton is effectiviteit. Alle vakgebieden komen optimaal aan bod. Wij passen ons onderwijsaanbod aan passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle kinderen krijgen 25 uur per week les. Wij hanteren een continurooster van 8.30 tot 14.15 uur.

Dat betekent dus dat er vijf uur per dag onderwijstijd is ingeroosterd. 

Een aantal dagen per schooljaar zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. Deze studiedagen worden ruim van te voren gecommuniceerd met alle ouders.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS de Plantage biedt passend onderwijs aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Dat betekent concreet dat we goed kijken naar wat leerlingen nodig hebben.

Hoe ziet dat eruit?

- We werken in de klas op verschillende niveaus.

- We werken middels leerlijnen passend bij het niveau van het kind.

- We werken met groepsplannen.

- We brengen van een leerling, die wat extra’s nodig heeft, de ondersteuningsbehoeften in kaart.

- Voor een aantal leerlingen betekent dit een eigen leerlijn en een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP).

Wij hebben de volgende faciliteiten en specialisten in huis:

- Verrijkingsklas OOH (extern) biedt uitdagende opdrachten binnen de leerjaren gegeven door Toptalentcoach (intern).

- Specialist hoogbegaafdheid.

- Rekenspecialist.

- Rekencoördinator.

- Taalcoördinator.

- Gedragsspecialist.

- NT2 specialist.

- Inzet programma Bouw! in de groepen 2 en 3 (lezen). Bouw! is een remediërend programma om in een vroeg stadium dyslexie op te sporen.

- Grote mate van differentiatie op vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen.

- De inzet van wiskunde-onderwijs in groep 8.

- Inzet van lees-en rekencircuits (o.a. om automatiseren te bevorderen).

- Signaleren en diagnosticeren van het rekenonderwijs in de groepen 5.  

- Inzet van rekensprint vanaf groep 3.

Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u downloaden via onze eigen website www.obsdeplantage.nl en via de website van 'Scholen op de kaart'. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

OBS de Plantage heeft de ambitie om inclusiever onderwijs te bieden. Zo hebben wij een aantal leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op school. Wij hebben de middelen en ondersteuning om deze kinderen te voorzien in hun onderwijsbehoeften.

Daarnaast hebben wij een NT2(Nederlands als tweede taal) specialist op school. Zij biedt kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen een passend onderwijsaanbod naast het aanbod in de reguliere klassen.

We streven naar thuisnabij onderwijs voor alle kinderen.

Ambities t.a.v. de ondersteuningsmogelijkheden van de school:

- Werken met schoolstandaarden (Opbrengstgericht werken 4D (data, duiden, doelen en doen)).

- Curriculum internationalisering ontwikkelen.

- Een zorgteam rekenen met de rekenspecialist, rekencoördinator, een orthopedagoog en een IB-er.

- Alle leerkrachten hebben een daltonopleiding.

- Verdiepingsaanbod voor NT2 leerlingen.

- Werken op leerlijnen/leerdoelen.

- Alle leerlingen met een TOS arrangement een passende plek bij ons op school bieden.

- Professionalisering van de schoolstructuur (leerlandschap).

- Het optimaliseren van ons onderwijs in begrijpend lezen-luisteren-kijken.

- Het vergroten van het leesplezier bij kinderen.

- Visie ontwikkelen op digitale geletterdheid.

- Visie ontwikkelen op bewegend leren.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt ook samen met bijna alle naschoolse opvangorganisaties. Kinderen die na school naar deze nso`s gaan worden opgehaald op school door medewerkers van de nso`s . Ook is er goede samenwerking in het overdragen van kinderen die op de dagopvang hebben gezeten en bij het bereiken van de schoolgerechtigde leeftijd naar onze school gaan. Dossiers worden, met toestemming van de ouders, overgedragen en vaak vindt er een warme overdracht plaats.

Een kleuter start bij ons in een groep 1/2 combinatie. Daar zitten vier- tot zesjarigen bij elkaar in één groep. Op de Plantage starten wij bij de kleuters met het werken met leerlijnen. De leerlijnen (leerdoelen) komen aan bod binnen vijf thema's per schooljaar. De kleuters spelen in hoeken binnen een rijke leeromgeving. Er is een tweewekelijks circuit met taal-en rekenactiviteiten en zelfcorrigerend materiaal. De kleuters werken al met een weektaak en plannen dit op een planbord. Naast het werken met een weektaak kunnen de kleuters ook kiezen om vrij te spelen met constructiemateriaal of spelen in een huishoek, bouwhoek e.d.

De methodes die wij gebruiken om het onderwijsaanbod bij de kleuters vorm te geven zijn : Met sprongen vooruit, fonemisch bewustzijn, begrijpend luisteren en woordenschat, Rots en Water, Groove me (Engels) en Krullenbol.

De leerkracht bij de kleuters observeert, luistert en voelt signalen en behoeften van jonge kinderen aan, vanuit hun kennis over ontwikkeling van jonge kinderen. Op basis van de opbrengstanalyse van hun groep stellen de leerkrachten een beredeneerd en doelgericht onderwijsaanbod samen, waarbij zij hoge verwachtingen hebben.

De leerkrachten creëren een leeromgeving waarin kleuters spelen, ontdekken, genieten, verwonderen en groeien, zoals ze dat van nature doen. Daarbinnen geeft de leerkracht hen de beste ondersteuning, begeleiding en uitdaging om zo de ontwikkelingskansen van alle kinderen te optimaliseren.

Terug naar boven